Fra desember 2021 til januar 2022 falt KPI med 0,9 prosent. KPI justert for avgiftsendringer og energivarer KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI.steg med 1,3 prosent fra januar 2021 til januar 2022, og gikk ned 0,3 prosent fra desember 2021 til januar 2022. Forskjellen mellom endringene i KPI og KPI-JAE viser at avgiftsendringer og priser på energivarer bidro til å trekke KPI opp med 1,9 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Høye strømpriser trekker fremdeles opp

– I januar endte tolvmånedersveksten i KPI på 3,2 prosent. Den viktigste bidragsyteren til dette er fortsatt prisene for elektrisitet inkludert nettleie, men vi ser at kompensasjonsordningen og midlertidige reduksjonen i el-avgiften er med på å dempe oppgangen, sier rådgiver Gunnar Larsson i SSB.

Prisene for denne gruppen steg med 19,7 prosent fra januar 2021 til januar 2022. Uten støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften ville elektrisitet inkludert nettleie vist en prisoppgang på nesten 70 prosent fra januar 2021 til januar 2022.

En annen varegruppe som var med på å trekke prisveksten opp de siste 12 månedene er drivstoff og smøremidler. Prisene i denne gruppen steg med 16,4 prosent fra januar 2021 til januar 2022, og fortsetter med det å ligge på det høye nivået de gjorde gjennom 2021. Det høye prisnivået for denne gruppen kan nok sees i sammenheng med den høye oljeprisen samt økte CO2-avgifter.

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å trekke i motsatt retning, med et prisfall på 1,6 prosent sammenlignet med januar i fjor. Nedgangen er mindre enn hva den har vært siden 1. halvår 2021, så fallet i prisene har bremset litt. Ett forhold som har bidratt til lavere priser er bortfall av avgiften på alkoholfrie drikkevarer, med først en halvering av avgiften i januar 2021 og deretter fullt bortfall fra juli 2021.

Prisene på klær, som i gjennomsnitt var 3,3 prosent lavere i januar enn ett år tidligere, var også med på å dempe tolvmånedersendringen.

Fall i veksttakten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI falt fra 5,3 prosent i desember 2021 til 3,2 prosent i januar 2022. Nedgangen i tolvmånedersendringen skyldes hovedsakelig prisutviklingen på elektrisitet inkludert nettleie. Denne gruppen sank med 21,3 prosent fra desember 2021 til januar 2022. Samme periode et år tidligere steg prisene for denne gruppen med 34,4 prosent, som vi ser i figur 3. Dermed sammenligner vi når vi regner tolvmånedersendringen i januar to indeksverdier som er nærmere hverandre enn det vi gjorde i da vi regnet tolvmånedersendringen i desember, selv om prisene både i januar og i desember var høyere enn tolv måneder før.

Passasjertransport med fly var også med på å trekke ned veksttakten i januar med betydelig prisnedgang på både innlands- og utlandsstrekninger i januar 2022, mens prisene i januar 2021 ble estimert på grunn av koronapandemien og svært lave reisetall.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Januar 2021 - Januar 2022. Prosent

Strømpriser og januarsalg trakk månedsendringen ned

Fra desember 2021 til januar 2022 falt KPI med 0,9 prosent.

- Elektrisitet inkludert nettleie trakk ned månedsendringen i januar, med en prisnedgang på 21,3 prosent. Men dette fallet kommer fra et historisk høyt nivå, sier Gunnar Larsson.

Uten støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften ville elektrisitet inkludert nettleie vist en prisnedgang på rundt 9 prosent fra desember til januar.

- I tillegg til nedgangen i strømprisene, registrerte vi høy tilbudsaktivitet for gruppene klær og skotøy samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler i januar. Også prisene på flybilletter viste en kraftig prisnedgang, utdyper han.

Prisene på klær og skotøy samt møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler sank med henholdsvis 7,3 og 5,0 prosent fra desember til januar. Passasjertransport med fly viste en prisnedgang på 24,4 prosent i samme periode.

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer var med på å trekke opp KPI i januar med en oppgang på 1,1 prosent. Alkoholfrie drikkevarer viste klar prisoppgang med 2,6 prosent. Oppgangen i disse gruppene kan sees i sammenheng med tilbudsaktivitet i desember. For eksempel steg prisene på sjokolade med 13,2 prosent i januar. I tillegg var prisene på biler med på å dempe fallet i KPI med en oppgang på 1,0 prosent.

KPI justert for avgiftsendringer KPI justert for avgiftsendringer. Dette er en indikator der prisene blir justert for reelle endringer i avgiftene. Øvrig beregning er identisk med beregningsopplegget for KPI. er ned 0,7 prosent fra desember 2021 til januar 2022. Dette betyr at avgiftsendringene samlet bidro til å trekke KPI ned med 0,2 prosentpoeng sist måned. Strømstøtten overskygger avgiftsøkningen vi ser for blant annet tobakk og alkohol, så i sum får vi i januar en avgiftslettelse.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Vektandelene i KPI oppdateres i januar hvert år på grunnlag av nasjonalregnskapets tall for konsum i husholdninger. For mer informasjon om vektene i KPI og HKPI for 2022, se artikkelen Vekter for KPI og HKPI 2022. Utvalget av varer og tjenester som inngår i KPI blir også oppdatert i januar hvert år. En oversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen kan ses i Tabell 4 på statistikkens hovedside.

Fra og med januar 2022 utvider SSB bruken av multilateral beregningsmetode i KPI for prisindekser basert på strekkodedata. Metoden som ble innført for delindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer fra og med januar 2021, utvides til også å omfatte varer utenom matvarer fra dagligvarebutikkene, samt varer og tjenester fra bensinstasjoner. Denne metoden fanger i langt større grad endringer i varesortimentet og forbruksmønsteret fra måned til måned enn tradisjonell KPI-metodikk. For mer informasjon om metoden se «Ny beregningsmetode for prisindeks for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i KPI» (Notater 2021/2). Metodeendringen gjør også at et langt større vareomfang dekkes sammenlignet med tidligere. Analyser av tidligere metode mot den nye for perioden 2018-2021 viser at det er små forskjeller i resultatene på aggregert nivå. Metodeendringen berører også HKPI og avledede serier slik som blant annet KPI-JA og KPI-JAE.

Stortinget har vedtatt en støtteordning for strømutgifter (regjeringen.no) rettet mot husholdninger, felles målt forbruk i boligselskap og gårdsbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt overstiger 70 øre per kilowattime for en måned vil staten gi en direktestøtte til strømkundene, med støtteandel på 55 prosent i desember 2021 og 80 prosent i januar, februar og mars 2022 for snittbeløpet for spotprisen som overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden. Støtten gis for et månedlig strømforbruk opptil 5000 kilowattimer.

KPI måler støtteordningen for strømutgifter som en direkte rabatt på strømprisene rettet mot husholdningene. KPI tar hensyn til de fem prisområdene når indeksen for strøm beregnes. For prisområdene hvor spotprisene i snitt ikke overstiger 70 øre per kilowattime (ekskl. merverdiavgift) for måneden, benyttes de faktiske markedsprisene husholdningene betaler. Prisene for spotpriskontrakter i prisområder hvor spotprisen i snitt over en måned overstiger 70 øre per kilowattime fremkommer slik:

Pris i KPI = [70 øre + (gjennomsnittlig spotpris Nordpool - 70 øre) * faktor], hvor faktor er (100 – støtteandel)/100, altså 0,2 for januar til og med mars.

Rabatten gjøres gjeldende for alle kontraktstyper for strøm som inngår i KPI for det gitte prisområdet. Merverdiavgiften legges til prisen i de prisområdene som ikke er fritatt for denne.

For perioden januar til og med mars er det også vedtatt en redusert el-avgift (regjeringen.no). El-avgiften inngår i KPI i beregningen av indeks for nettleie.