I konsumprisindeksen (KPI) er årlig oppdatering av vekter vanlig praksis, og pålagt gjennom regulering for harmonisert KPI (HKPI). Siden 2011 har årlig nasjonalregnskap (NR) vært hovedkilden til utarbeidelsen av vektene i KPI og HKPI. Vektene i KPI og HKPI for 2022 er basert på konsumet i 2021. Metoden for utarbeidelsen av vektene for 2022 skiller seg fra metoden som ble benyttet ved den særskilte vektoppdatering i fjor ved at konsumet slik det fremkommer i månedlig NR (MNR) 2021 er tatt inn i beregningene av vektene for 2022 i sin helhet.

Årlig NR publiseres om lag to år etter aktuelt år. I normalår er ikke avstanden på to år til telleåret ansett å være et problem for vektene i KPI, ettersom det sjelden skjer store endringer i forbruksmønster mellom enkeltår. Koronapandemien og dens umiddelbare og betydelige påvirkning på forbruksmønsteret viste derimot at denne antakelsen ikke lenger holdt, og det ble derfor nødvendig å supplere årlig NR med mer oppdaterte data.

Statistisk sentralbyrå publiserer blant annet MNR som er tilgjengelige om lag 40 dager etter aktuell måned. MNR er mindre detaljert enn NR, men anses allikevel som en helhetlig kilde til informasjon. Det var derfor mulig å supplere årlig NR med informasjon fra MNR for å få oppdaterte tall så nær aktuelt år som mulig.

Merk at MNR også ble benyttet som supplerende hovedkilde da vekter for 2021 ble utarbeidet, men den gang ble det også foretatt en særskilt behandling ved at vektene var basert på et gjennomsnitt av konsumet i 2019 og 2020, med begrunnelse i den ekstraordinære situasjonen som oppsto i 2020. Også 2021 har til dels vært klart påvirket av pandemien, men sammenlignet med 2020 har det vært lengre perioder med lavere smitteverntiltak samt bruk av mer lokalt/regionalt tilpassede restriksjoner som gjør det naturlig å anta et noe mer normalisert konsum for 2021. Det er derfor valgt å la 2021- konsumet inngå i sin helhet i vektene for 2022. I utarbeidelsen av årets vekter for 2022 er det ikke foretatt særskilt behandling utover at også i år er MNR for 2021 brukt som supplerende hovedkilde. MNR vil også fremover bli benyttet i fremtidig utarbeidelse av vektene.