Årsvekst beregnes ved å ta gjennomsnittet av kvartalsindeksene for hele året og ta forholdet mellom tilsvarende gjennomsnittstall for foregående år. Årsveksten publiseres i januar hvert år. Årsvekst må ikke forveksles med endringen fra samme kvartal forrige år, som SSB publiserer hvert kvartal. er med andre ord tilbake på nivå med det som var vanlig før pandemien, som vist i figur 1. Dette gjelder samtlige innsatsfaktorer for veganlegg og drift og vedlikehold av veger. 

Figur 1. Årsvekst i byggekostnadsindeks for veganlegg¹. 2014-2023. Prosent

¹ Byggekostnadsindeks for veganlegg, i alt består av et vektet gjennomsnitt av byggekostnadsindeks for veg i dagen, betongbru og fjelltunnel.

Svakest vekst for materialer

Arbeidskraftkostnadene knyttet til veganlegg gikk opp med 4,3 prosent. I tillegg økte maskinkostnadene med 3,3 prosent. Materialkostnadene hadde den svakeste årsveksten  med 1,5 prosent. Materialkostnadene knyttet til betongbru gikk ned med 4,9 prosent, og dette forklares i stor grad med prisnedgang på armeringsstål.

Arbeidskraftkostnadene forbundet med drift og vedlikehold av veger steg også med 4,3 prosent, mens maskinkostnadene knyttet til drift og vedlikehold gikk opp med 8,6 prosent i 2023 sammenlignet med 2022.

Samtidig gikk materialkostnadene knyttet til vinterdrift av veger ned med 5,9 prosent. En vesentlig årsak til dette er prisreduksjon på salt. Videre steg transportkostnadene forbundet med vinterdrift med 2,6 prosent. 

 

Moderat økning fra 3. til 4. kvartal 2023

Byggekostnadene for veganlegg økte med 1,1 prosent fra 3. til 4. kvartal 2023. Kostnadene for drift og vedlikehold av veger steg med 2,5 prosent i samme periode. Kostnadsøkningen forbundet med drift og vedlikehold er i stor grad forårsaket av økte transportkostnader og saltpriser.