Tall fra statistikken Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld viser at Samlede finansielle eiendeler fratrukket samlet gjeld. i offentlig forvaltning var på 14,6 billioner kroner ved utgangen av 2021. Dette er en økning på 2 billioner fra utgangen av 2020. Offentlig forvaltnings beholdning av aksjer passerte 10 billioner kroner for første gang i 4. kvartal 2021. Aksjeinvesteringene i Statens pensjonsfond utland utgjorde det meste av denne summen, med nærmere 9 billioner kroner. Den øvrige beholdningen består av andeler i selskaper som staten eier direkte, samt aksjeinvesteringer i Statens pensjonsfond Norge og mindre aksjeposter under andre offentlige enheter.

Veksten i Statens pensjonsfond utland har også hatt mye å si for sammensetningen av offentlig forvaltnings formue. Da fondet ble opprettet i 1996 utgjorde aksjer i underkant av 12 prosent av offentlige fordringer og ved utgangen av 2021 hadde denne andelen økt til over 61 prosent.

Figur 1. Offentlig forvaltnings fordringer etter finansobjekt. Prosent av BNP

Både overskudd og kursgevinster

Økningen i aksjeandelen har ført til at kursgevinster og kurstap har fått større betydning for utviklingen i offentlig forvaltnings fordringer. I 2021 hadde sektoren I hovedsak er dette kursgevinster fratrukket kurstap i verdipapir- og valutamarkedene. på 1625 milliarder kroner. Det meste av dette var gevinster på aksjer i Statens pensjonsfond utland. Offentlig forvaltning har ikke hatt større nominelle kursgevinster i løpet av et enkeltår tidligere. Målt som andel av BNP har kursgevinstene kun vært større i 2019.

I tillegg til disse gevinstene hadde offentlig forvaltning et overskudd, målt ved Inntekter fratrukket totale utgifter. Viser hvor mye av inntektene som kan benyttes til investeringer i finanskapital etter at de løpende utgiftene og investeringer i ikke-finansiell kapital er dekket., på 382 milliarder kroner i 2021. Overskuddet var det høyeste siden 2012 og skyldtes hovedsakelig høye petroleumsinntekter.

Figur 2. Endringer i offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP