227106
227106
friartikkel
2015-05-08T15:37:00.000Z
no

Kommunetall

Kommunetabeller i Statistikkbanken

Publisert:

Oppdatert:

Oversikt over alle løpende tabeller i Statistikkbanken med tall på kommunenivå, gruppert etter emne og statistikk.

Arbeid og lønn

Arbeidskraftkostnader

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Se alle statistikkbanktabeller for Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

Se alle statistikkbanktabeller for Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

Registrerte arbeidsledige

Se alle statistikkbanktabeller for Registrerte arbeidsledige

Arbeidsmiljø og sykefravær

Sykefravær

Se alle statistikkbanktabeller for Sykefravær

Sysselsetting

Arbeidsforhold og lønn

Se alle statistikkbanktabeller for Antall arbeidsforhold og lønn

 

Sysselsetting, registerbasert

Se alle statistikkbanktabeller for Sysselsetting, registerbasert

Helse- og sosialpersonell

Se alle statistikkbanktabeller for Helse- og sosialpersonell

Sysselsette i kommunal sektor

  

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Se alle statistikkbanktabeller for Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  


 

Befolkning

 

Mest brukte tabell07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (1986- )
Tips: Ingen valg av kjønn gir summen av begge. Menyen under Alder har mange aldersgrupperinger. 

Barn, familier og husholdninger

Ekteskap og skilsmisser

Se alle statistikkbanktabeller for Ekteskap og skilsmisser

Familier og husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Familier og husholdninger

Befolkningsframskrivinger

Befolkningsframskrivinger

Se alle statistikkbanktabeller for Befolkningsframskrivinger

Flytting

Flyttinger

Se alle statistikkbanktabeller for Flyttinger

Folke- og boligtellinger

Folke- og boligtellingen, boliger

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, boliger

Folke- og boligtellingen, hovedtall

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, hovedtall

Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt

Folke- og boligtellingen, husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, husholdninger

Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

Folketall

Befolkning og areal i tettsteder

Se alle statistikkbanktabeller for Befolkning og areal i tettsteder

Folkemengde

Se alle statistikkbanktabeller for Folkemengde

Fødte og døde

Døde

Se alle statistikkbanktabeller for Døde

Fødte

Se alle statistikkbanktabeller for Fødte

Innvandrere

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Se alle statistikkbanktabeller for Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Overgang til norsk statsborgerskap

Se alle statistikkbanktabeller for Overgang til norsk statsborgerskap

Likestilling

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Se alle statistikkbanktabeller for Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

 


 

Bygg, bolig og eiendom

Bolig og boforhold

Boforhold, registerbasert

Se alle statistikkbanktabeller for Boforhold, registerbasert

 

Boliger

Se alle statistikkbanktabeller for Boliger

 

Kommunale boliger

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunale boliger (Kostra)

 

Boligpriser og boligprisindekser

Boligprisindeksen

Se alle statistikkbanktabeller for Boligprisindeksen

 

Kommunale gebyrer

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunale gebyrer

 

Byggeareal

Se alle statistikkbanktabeller for Byggeareal

 

Bygningsmassen

Se alle statistikkbanktabeller for Bygningsmassen

 

Fast eiendom

Eiendomsomsetning

Se alle statistikkbanktabeller for Eiendomsomsetning

 


 

Energi og industri

Elektrisitet og annen energi

Elektrisitet, årstal

Se alle statistikkbanktabeller for Elektrisitet, årstal

 


 

Helse

Helsetjenester

Kommunehelsetenesta

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunehelsetenesta (Kostra)

 

Pleie- og omsorgstenester

Se alle statistikkbanktabeller for Pleie- og omsorgstenester

 


 

Inntekt og forbruk

Inntekt og formue

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

 

Skatt, personer

Skattestatistikk for personer

Se alle statistikkbanktabeller for Skattestatistikk for personer

 


 

Jord, skog, jakt og fiskeri

Sjøfiske etter laks og sjøaure

Se alle statistikkbanktabeller for Sjøfiske etter laks og sjøaure

 

Jakt

Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Se alle statistikkbanktabeller for Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

 

Elgjakt

Se alle statistikkbanktabeller for Elgjakt

 

Hjortejakt

Se alle statistikkbanktabeller for Hjortejakt

 

Registrert avgang av store rovdyr

Se alle statistikkbanktabeller for Registrert avgang av store rovdyr

 

Registrerte jegere

Se alle statistikkbanktabeller for Registrerte jegere

 

Jordbruk

Strukturen i jordbruket

Se alle statistikkbanktabeller for Strukturen i jordbruket

 

Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunal forvaltning av landbruksarealer

 

Landbrukseiendommer

Landbrukseiendommer

Se alle statistikkbanktabeller for Landbrukseiendommer

 

Landbrukstellinger

 

Landbruksteljing

Se alle statistikkbanktabeller for Landbruksteljing

 

Skogbruk

Skogavvirkning for salg

Se alle statistikkbanktabeller for Skogavvirkning for salg

 

Skogkultur

Se alle statistikkbanktabeller for Skogkultur

 

Strukturen i skogbruket

Se alle statistikkbanktabeller for Strukturen i skogbruket

 


 

Kultur og fritid

Kultur

Kulturtilbod

Se alle statistikkbanktabeller for Kulturtilbod

 

Religion og livssyn

Den norske kirke

Se alle statistikkbanktabeller for Den norske kirke

 


 

Natur og miljø

Areal

Aktivitet i sentrumssoner

Se alle statistikkbanktabeller for Aktivitet i sentrumssoner

 

Areal av land og ferskvatn

Se alle statistikkbanktabeller for Areal av land og ferskvatn

 

Arealbruk i tettsteder

Se alle statistikkbanktabeller for Arealbruk i tettsteder

 

Arealbruk og arealressurser

Se alle statistikkbanktabeller for Arealbruk og arealressurser

 

Byggeaktivitet i strandsonen

Se alle statistikkbanktabeller for Byggeaktivitet i strandsonen

 

Fritidsbyggområder

Se alle statistikkbanktabeller for Fritidsbyggområder

 

Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner

Se alle statistikkbanktabeller for Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner

 

Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner

Se alle statistikkbanktabeller for Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner

 

Rekreasjonsareal og nærturterreng

Se alle statistikkbanktabeller for Rekreasjonsareal og nærturterreng

 

Vernede områder

Se alle statistikkbanktabeller for Vernede områder

 

Avfall

Avfall frå hushalda

Se alle statistikkbanktabeller for Avfall frå hushalda

 

Vann og avløp

Kommunal vannforsyning

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunal vannforsyning

 

Kommunalt avløp

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunalt avløp

 


 

Offentlig sektor

Kommunale finanser

Eiendomsskatt

Se alle statistikkbanktabeller for Eiendomsskatt

 

Kommuneregnskap

Se alle statistikkbanktabeller for Kommuneregnskap (Kostra)

 

KOSTRA

Brann- og ulukkesvern

Se alle statistikkbanktabeller for Brann- og ulukkesvern

 

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering - bakgrunnstall

Se alle statistikkbanktabeller for KOSTRA - bakgrunnstallKOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

 

Offentlig forvaltning

Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Se alle statistikkbanktabeller for Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

 

Skatteregnskap

Skatterekneskap

Se alle statistikkbanktabeller for Skatterekneskap

 


 

Sosiale forhold og kriminalitet

Barne- og familievern

Barnevern

Se alle statistikkbanktabeller for Barnevern

 

Kriminalitet og rettsvesen

Anmeldte lovbrudd

Se alle statistikkbanktabeller for Anmeldte lovbrudd

 

Levekår

Økonomisk sosialhjelp

Se alle statistikkbanktabeller for Økonomisk sosialhjelp

 

Trygd og stønad

Alderspensjonister

Se alle statistikkbanktabeller for Alderspensjonister

 

Uføretrygdede

Se alle statistikkbanktabeller for Uføretrygdede

 


 

Teknologi og innovasjon

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT

Internett-målinga

Se alle statistikkbanktabeller for Internett-målinga

 


 

Transport og reiseliv

Landtransport

Kjørelengder

Se alle statistikkbanktabeller for Kjørelengder

 

Registrerte kjøretøy

Se alle statistikkbanktabeller for Registrerte kjøretøy

 

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Se alle statistikkbanktabeller for Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner (Kostra)

 

Veitrafikkulykker med personskade

Se alle statistikkbanktabeller for Veitrafikkulykker med personskade

 


 

Utdanning

Barnehager

Barnehager

Se alle statistikkbanktabeller for Barnehager

 

Foreldrebetaling i barnehager

Se alle statistikkbanktabeller for Foreldrebetaling i barnehager

 

Grunnskoler

Elevar i grunnskolen

Se alle statistikkbanktabeller for Elevar i grunnskolen

 

 

Høyere utdanning

Studenter ved universiteter og høgskoler

Se alle statistikkbanktabeller for Studenter ved universiteter og høgskoler

 

Utdanningsnivå

Befolkningens utdanningsnivå

Se alle statistikkbanktabeller for Befolkningens utdanningsnivå

 

Voksenopplæring

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Se alle statistikkbanktabeller for Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

 

Norskopplæring for voksne innvandrere

Se alle statistikkbanktabeller for Norskopplæring for voksne innvandrere

 


 

Valg

Folkeavstemninger

Folkeavstemningen om EU

Se alle statistikkbanktabeller for Folkeavstemningen om EU

 

Lokale folkeavstemninger

Se alle statistikkbanktabeller for Lokale folkeavstemninger

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunestyre- og fylkestingsvalget

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Se alle statistikkbanktabeller for Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

 

Stortingsvalg

Stortingsvalet

Se alle statistikkbanktabeller for Stortingsvalet

 

Stortingsvalet, personar med røysterett

Se alle statistikkbanktabeller for Stortingsvalet, personar med røysterett

 


 

Tjenesteyting

Varehandel

Omsetning i varehandel

Se alle statistikkbanktabeller for Omsetning i varehandel

 


 

Virksomheter, foretak og regnskap

Eierskap og roller

Eigarskap og roller i næringslivet

Se alle statistikkbanktabeller for Eigarskap og roller i næringslivet

 

Etablerere i næringslivet

Se alle statistikkbanktabeller for Etablerere i næringslivet

 

Konkurser

Opna konkursar

Se alle statistikkbanktabeller for Opna konkursar

 

Virksomheter og foretak

Føretak

Se alle statistikkbanktabeller for Føretak

 

Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

Se alle statistikkbanktabeller for Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

 

Virksomheter

Se alle statistikkbanktabeller for Virksomheter

Kontakt