Dette er med andre ord ikke en oversikt over alle regionale inndelinger som finnes, og publikasjonen dekker heller ikke alle spesielle inndelinger som brukes i enkeltoppdrag og i forskningsøyemed i Statistisk sentralbyrå, men oversikten beskriver de inndelinger som blir definert som standarder i SSB.

Målet for presentasjonen av standardene i denne publikasjonen er tredelt.

For det første ønsker en å sikre ensartet bruk av inndelingene internt i SSB, dvs. at når de inkluderte regionale inndelingene anvendes, skal de brukes slik de er definert i denne publikasjonen.

For det andre ønsker en at publikasjonen kan anvendes som referanseverk både for statistikkprodusenten og statistikkbrukeren med informasjon det ikke er plass til i de enkelte statistikkprodukter.

For det tredje ønsker en at publikasjonen kan være til hjelp og rettledning for andre som tar i bruk noen av de nevnte inndelingene, og dermed bidra til konsistent bruk også utenfor SSB.

Oversikten over inndelingene omfatter bl.a. opplysninger om bakgrunn, forholdet til andre inndelinger, bruksområde og ansvarlig seksjon i SSB, og eventuell ansvarlig ekstern etat. Inndelingene er av svært forskjellig karakter. Noen er allment brukt, mens andre er mer spesielle inndelinger som brukes innenfor bestemte felt. Noen er forholdsvis stabile og har sin styrke i nettopp det, andre vil ut ifra sin natur skifte i takt med samfunnsutviklingen. Denne dokumentasjonen av inndelingene vil uansett sees på som standard for bruk i norsk offisiell statistikk pr. publiseringstidspunkt.