Også foretakenes driftskostnader til miljøvern økte i fjor. Økningen utgjorde 583 millioner, som tilsvarer en endring på 9,4 prosent sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra statistikken for miljøvernutgifter.

Den største delen av økningen i miljøverninvesteringer kan knyttes til foretak innen bergverksdrift og utvinning, som alene økte med 1 973 millioner kroner. Disse næringene har dermed mer enn doblet sine miljøverninvesteringer i 2020 sammenlignet med 2019.

Industrinæringene økte sine miljøverninvesteringer med 607 millioner kroner, eller 88,1 prosent fra 2019 til 2020. Foretak innen industri drev også utviklingen i driftskostnader til miljøvern for statistikken som helhet. Økningen i industrinæringene utgjorde 370 millioner kroner sammenlignet med året før. Dette tilsvarer 63,5 prosent av den totale økningen i driftskostnader til miljøvern.

Figur 1. Driftskostnader til miljøvern og miljøverninvesteringer. 2019-2020. Utvalgte næringshovedområder. Millioner kroner

Olje- og gasselskapene fortsetter å investere tungt i miljøvern

Investeringene i miljøvern fortsatte å øke for foretakene innenfor olje- og gassutvinning i 2020. Tallene viser en økning på 128 prosent fra 2019 til 2020, som utgjør en noe lavere vekst sammenlignet med utviklingen på 179,5 prosent fra 2018 til 2019.

Olje- og gassnæringene fortsatte dermed å dominere miljøverninvesteringene, etterfulgt av mineralproduktindustri og kjemisk industri som investerte henholdsvis 471 og 384 millioner i miljøvern i 2020.

Det betyr at olje- og gasselskapene stod for over 70 prosent av de samlede miljøverninvesteringene (Figur 2) i 2020. Dette er en økning sammenlignet med 2019 da de stod for rundt to tredjedeler av miljøverninvesteringene.

Figur 2. Miljøverninvesteringer, detaljerte næringer. 2020. Millioner kroner

Driftskostnader til miljøvern stabile over tid

Generelt underbygger nye tall for driftskostnader til miljøvern i 2020 tendensen fra tidligere år ved at kostnadene holdt seg mer stabile over tid sammenlignet med investeringene i miljøvern. Kostnadene bestod i all hovedsak av Omfatter alle utgifter til eksterne aktører som utfører tjenester hvis formål er miljøvern. Eksempler på dette er innsamling av avfall. Omfatter også kjøp av varer med miljøbeskyttende formål. Eksempler på slike varer er filtre, utstyr til måling av miljøfarlige stoffer.. Foretak innen industri stod for mesteparten av de totale driftskostnadene til miljøvern for statistikken sett under ett, med en andel på 64,0 prosent i 2020. Denne andelen er tilnærmet lik tilsvarende forholdstall i 2019 (64,1 prosent).

Figur 3. Driftskostnader til miljøvern, fordelt på klassifisering etter miljøformål. Næring B-E36. 2020. Millioner kroner

Figur 3 viser hvordan driftskostnadene til miljøvern var fordelt på ulike miljøformåls-kategorier (CEPA) i 2020. Avfallshåndtering var den største kategorien for alle næringene sett under ett, og utgjorde 2 706 millioner i 2020. Kategorien ble tett fulgt av avløpsbehandling. Disse to CEPA-kategoriene er de største innen bergverksdrift og utvinning og industri, og dominerte samlede driftskostnader til miljøvern også i 2019. Den største prosentvise økningen i en enkelt kategori i 2020 var innen vern av biologisk mangfold og naturlandskap, som økte med 63,5 millioner i sammenlignet med året før. Avfallshåndtering sto for den største absolutte økningen fra 2019 til 2020, med 335,5 millioner.