Miljøregnskap

Statistikk

Materialstrømsregnskap
Statistikken sammenstiller uttak av naturressurser samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter og avfall.
Miljøvernutgifter
Statistikk over tiltak for å forebygge, redusere eller behandle forurensning på miljøet.
Miljøøkonomiske virkemidler
Statistikken viser avgifter for å korrigere for negative effekter på miljøet forårsaket av mennesker
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
Statistikken gir et bilde av utslipp fra norsk økonomisk aktivitet.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 16 av 16
 1. Plastic account for Norway

  Plastic has become a major environmental issue in recent years and is a topic of increasing attention. This report aims to create a more complete picture of plastic fluxes in Norway based on available data sources.

 2. Progress on ocean accounting in Norway

  This working paper was prepared for the 28th meeting of the London Group held on September 26-29, 2022, in Siegburg, Germany. The paper discusses current progress on ocean accounting in Norway.

 3. Hvordan ta hensyn til negative miljøeffekter ved vindkraft: Lokale forhandlinger, offsets og miljøavgifter

  På den ene siden er vindkraftproduksjon nødvendig for å nå målene om et lavutslippssamfunn. På den andre side risikerer vi å erstatte ett miljøproblem med et annet: Vi reduserer utslipp av klimagasser, men øker tapet av uberørt natur og naturmangfold.

 4. EU’s suggested carbon border adjustment mechanism

  EU vurderer å innføre karbontoll for å motvirke karbonlekkasje fra sektorer som er med i EUs kvotehandelssystem. Vi finner at aktvitetsnivået i næringene som i dag mottar gratis kvoter vil falle dersom dagens system for gratiskvoter i kvotepliktig sektorer erstattes med karbontoll. Utslippene utenfor Norge og EU faller også.

 5. Miljøsubsidier på 15,2 milliarder kroner i 2021

  Miljøsubsidier og relaterte overføringer økte med 1,1 milliarder kroner i 2021. Vern av luft og klima var største miljøområde. Av næringene var det industrien som mottok mest støtte. Offentlig forvaltnings inntekter fra miljøavgifter ble på 41,8 milliarder kroner.

 6. Næringslivets utgifter til miljøvern opp 10 prosent i 2021

  Næringer innen bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitetsforsyning og vannforsyning brukte totalt 12,8 milliarder kroner på miljøvern i 2021. Miljøvernutgifter i offentlig forvaltning ble på 46,7 milliarder kroner.

 7. Increasing the CO2 tax towards 2030. Impacts on the Norwegian economy and CO2 emissions

  Denne rapporten studerer effektene av en økt CO2-avgift i de ikke-kvotepliktige sektorene (som vil nå 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030). Vi bruker SNOW-NO-modellen (Statistisk sentralbyrås verdensmodell – Norge), som er en numerisk generell likevektsmodell der Norge er modellert som en liten åpen økonomi, mens resten av verden er representert ved import til og eksport fra Norge.

 8. Avveininger ved plassering av vindkraft på land når både lokale miljøhensyn, biodiversitet og klimaeffekter spiller en rolle

  Vindkraft på land kan forventes å spille en betydelig rolle i en lavutslippsøkonomi.

 9. Stedstilknytning og preferanser for landbasert vindkraft – Et valgeksperiment

  Det latente miljøpsykologiske konseptet stedstilknytning har stort sett blitt oversett innen miljø-økonomi, til tross for å være sentralt i forhold til hvordan folk forholder seg til steder og miljøgoder.

 10. The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations

  Transport er en av de viktigste kildene til klimagassutslipp: nærmere 25% av energirelaterte klimagassutslipp globalt kommer fra transportaktiviteter. I Norge utgjør utslippene fra transport omtrent en tredjedel av klimagassutslippene. Om lag halvparten av disse kommer fra veitrafikk.

 11. Historisk lav utslippsintensitet i koronaåret 2020

  Året 2020 var et spesielt år for norsk økonomi. Produksjonen falt som følge av pandemien, men klimagassutslippene falt enda mer, viser foreløpige tall. Dette førte til at utslippsintensiteten i 2020 var på det laveste nivået som er observert i statistikken, som går tilbake til 1990.

 12. Næringslivets utgifter til miljøvern fortsetter å øke

  Miljøverninvesteringene for næringer innen bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitetsforsyning og vannforsyning økte med 113 prosent, eller 2 582 millioner kroner, i 2020.

 13. Stor variasjon i effektive karbonpriser

  Effektive karbonpriser varierer mye i Norge. Husholdningene står overfor de høyeste prisene, mens foretak i noen næringer betaler ingenting eller relativt lite. Variasjonen er også stor på tvers av brensler.

 14. Staten tar inn stadig mindre i bil- og drivstoffavgifter

  De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner sank med 11 prosent fra 2019 til 2020. Overgangen til elbiler og lavutslippsbiler trekker ned de årlige innbetalingene.

 15. Brannfare i norske kystlyngheier

  Uskjøttede og delvis gjengrodde kystlyngheier medfører en stor brannfare, noe som ble illustrert ved storbrannene på Frøya og Flatanger vinteren 2014, gjennom flere branner sommeren 2018 og i storbrannen på Sotra i begynnelsen av juni 2021.

 16. Dokumentasjon av databearbeiding for analyser av brannfaren i norske kystlyngheier

  Dette notatet dokumenterer databearbeidingen som ble gjennomført som grunnlag for analysene i rapporten «Brannfare i norske kystlyngheier» (Halvorsen og Grimsrud, 2021).

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet miljøregnskap.

Faktasider