Avgifter på drivstoff og motorvogner er dels avhengige av bruk, og dels knyttet til det å eie eller kjøpe en bil. De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner gikk ned med 4,6 milliarder kroner fra 2019 til 2020, målt i løpende priser. Av dette var 3,6 milliarder kroner nedgang i avgifter på å kjøpe og eie bil, mens 1 milliard kroner var avgifter på drivstoff.

Figur 1. Innbetalte avgifter på drivstoff og motorvogner, 2015-2020

Kraftig nedgang i veibruksavgiftene

Innbetalingene fra veibruksavgiftene på bensin og autodiesel summerte seg til 14 milliarder kroner i 2020. Sammenlignet med 2019 var det en nedgang i innbetalte avgifter på 1,3 milliarder kroner. Nedgangen ble påvirket av både reduserte satser på avgiftene og av redusert forbruk av bensin og autodiesel. Satsen på veibruksavgiften på bensin ble redusert med 34 øre per liter, mens satsen på autodiesel ble redusert med 19 øre per liter.

I tillegg til veibruksavgift, ilegges drivstoff også en CO2-avgift for å prise CO2-utslipp spesielt. I 2020 økte satsene med 8 øre for bensin og 10 øre for autodiesel. Innbetalt CO2-avgift på bensin og autodiesel økte med 7 prosent fra 2019 til 2020, en økning på 271 millioner kroner.

Samlet ble de bruksavhengige avgiftene, dvs. summen av veibruksavgift og CO2-avgift, redusert med 26 øre per liter bensin og 9 øre per liter autodiesel. I tillegg til en nedgang i satsene, falt salget av bensin og autodiesel med 5 prosent. Det var mindre bilkjøring i koronaåret og mer kjøring med elbiler og hybridbiler. Dette førte til at innbetalingene fra de bruksavhengige avgiftene dermed ble redusert med 1 milliard i 2020.

3,8 milliarder kroner mindre i innbetalt engangsavgift

Innbetalingene fra avgiftene knyttet til det å eie eller kjøpe en bil ble redusert med 15 prosent i 2020, og det er engangsavgiften som drar utviklingen. Innbetalt engangsavgift sank med 29 prosent, tilsvarende 3,8 milliarder kroner. Utviklingen kan ses i sammenheng med at over halvparten av nye personbiler er elbiler, og disse er fritatt for engangsavgift.

Innbetalingene fra andre Omfatter engangsavgift, trafikkforsikringsavgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift.var så å si uendret mellom 2019 og 2020. Omregistreringsavgiften økte imidlertid noe og dempet nedgangen i de totale ikke-bruksavhengige bilavgiftene. Samlet ble de innbetalte avgiftene knyttet til eie og kjøp redusert med 3,6 milliarder kroner.

Mer miljøvennlige kjøretøy gir mindre innbetalt avgift

Siden 2015 har de innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner blitt redusert med 10,5 milliarder kroner. Engangsavgiften står for 8,7 milliarder av reduksjonen, mens de bruksavhengige avgiftene står for 1 milliard. I perioden 2015-2020 har antallet elektriske personbiler økt fra 69 000 til 340 000. I den samme perioden ble salget av bensin og autodiesel betydelig redusert. Salget av bilbensin ble redusert med nesten 18 prosent, mens salget av autodiesel ble redusert med i underkant av 7 prosent. Overgangen til elbiler og lavutslippsbiler trekker ned de årlige innbetalingene av både bruksavhengige og ikke-bruksavhengige avgifter.

Statistikken over miljøøkonomiske virkemidler gir en oversikt over utviklingen i miljøavgifter samt miljøsubsidier og relaterte overføringer. Statistikken omfatter virkemidler som er iverksatt for å korrigere for negative effekter på miljøet forårsaket av menneskelige aktiviteter. Statistikken kom ut første gang i 2014 og oppdateres årlig.

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/miljovirk/aar

Referanser

Avgiftssatser 2020. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2020/id2671008/

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet