Mindre bilkjøring i koronaåret

Publisert:

Den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk ned med 4,6 prosent i 2020. Samtidig ble mer av kjøringen gjort med elbiler og hybridbiler.

Norske kjøretøyer tilbakela i alt 43,6 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2020, viser nye tall fra statistikken Kjørelengder. Det er en nedgang på 4,3 prosent som skyldes mindre kjøring med personbiler, varebiler, lastebiler og busser i et år preget av skiftende restriksjoner for jobbreiser og private reiser som følge av lokale og nasjonale koronatiltak. Den samlede kjørelengden i 2020 er den laveste som er beregnet siden 2011.

Figur 1. Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Store lastebiler i alt 1878.4 1938.0 1932.9 1960.5 1964.1 1963.0 1997.6 2043.1 2081.5 2016.8
Små godsbiler i alt 7382.2 7541.0 7466.6 7364.4 7265.4 7245.1 7305.9 7388.3 7393.1 7183.2
Busser i alt 611.0 596.9 583.1 572.1 564.3 568.5 573.3 579.4 583.5 551.5
Personbiler i alt 33032.0 33876.2 33930.5 33841.1 34324.1 34848.5 35406.6 35988.2 35504.3 33872.7

Nedgangen i kjørelengder var stort sett noenlunde jevnt fordelt over hele landet og for alle kjøretøytyper, med noen unntak. Innenfor kjøretøygruppen personbiler i alt gikk for eksempel kjøringen med drosjer ned med 23 prosent i 2020, mens kjøringen med campingbiler derimot økte med 1,5 prosent fra året før. Til sammenligning gikk den beregnede kjøringen med norske busser ned med 5,5 prosent, mens kjøringen med små godsbiler og lastebiler ble redusert med henholdsvis 2,8 prosent og 3,1 prosent.

Stadig mer kjøring med elbiler og hybrider

Veksten i antall norskregistrerte elbiler og hybridbiler fortsatte i 2020, og andelen av kjøringen som ble gjort med disse motorteknologiene, økte dermed også tilsvarende.

1 Inkluderer parafin, hydrogen, gass, dieselhybrider og annet drivstoff.

Figur 2. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype

2016 2017 2018 2019 2020
Andre drivstoff¹ 57.0 91.0 132.7 157.8 187.9
Bensinhybrid, ikke ladbar 717.5 999.7 1283.7 1458.9 1588.6
Bensinhybrid, ladbar 314.0 721.0 1312.2 1578.3 1890.2
Elektrisitet 1163.2 1652.4 2401.9 3331.3 4206.7
Bensin 12172.2 11498.7 10721.0 9802.8 8605.5
Diesel 20424.7 20443.8 20136.7 19175.2 17393.8

Kjørelengdene for norske elbiler økte med mer enn 26 prosent fra 2019 til 2020, og utgjorde dermed i overkant av 12 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i alt. Det er en økning fra noe over 9 prosent av kjøringen i 2019, og tilsvarer omtrent andelen av norske personbiler som er registrert som elektrisk drevne. Den samlede kjørelengden for norske elbiler er mer enn femdoblet siden 2015.

Kjøringen med bensinhybrider økte samtidig med 14,5 prosent, og utgjorde rundt 10 prosent av kjøringen med norske personbiler i alt. Denne kjøringen var ganske jevnt fordelt mellom ladbare og ikke-ladbare bensinhybrider. Kjørelengdene for dieselhybrider økte også i 2020, men dette er en motorteknologi som foreløpig står for en liten andel av kjøringen i Norge.

Tre av fire kjører fortsatt på diesel eller bensin

Den samlede kjøringen med tradisjonelle diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 9,3 og 12,2 prosent fra 2019 til 2020. Dieseldrevne biler stod likevel for mer enn halvparten av den samlede kjøringen med norske personbiler i 2020, mens bensindrevne personbiler stod for noe over 25 prosent.

1 Inkluderer parafin, hydrogen, gass, dieselhybrider og annet drivstoff.

Figur 3. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype. 2020

2020 (prosent)
Diesel 51.4 % 51.4
Bensin 25.4 % 25.4
Elektrisitet 12.4 % 12.4
Bensinhybrid ladbar 5.6 % 5.6
Bensinhybrid ikke ladbar 4.7 % 4.7
Andre drivstoff¹ 0.6 % 0.6

De gjennomsnittlige kjørelengdene for diesel- og bensindrevne personbiler falt også en del fra 2019 til 2020, og var dermed nede i henholdsvis rundt 12 800 og 8 200 kilometer i året. For elbilene lå den gjennomsnittlige kjørelengden på nær 12 200 kilometer i 2020. Ladbare bensinhybrider hadde samtidig en gjennomsnittlig kjørelengde på 13 400 kilometer, mens ikke-ladbare bensinhybrider kjørte 12 500 kilometer i snitt.

Det er flere faktorer som påvirker de gjennomsnittlige kjørelengdene for ulike biltyper. Nedgangen for bensin- og dieselbiler skyldes i hovedsak at gjennomsnittsalderen øker for den delen av bilparken. Samtidig blir de gjennomsnittlige kjørelengdene for elbiler og hybrider påvirket av det store nybilsalget som gjør at mange av disse bilene ikke har vært i bruk gjennom hele året.

Beregning av kjørelengder for 2020

Kjørelengdestatistikken blir laget ved å kombinere teknisk informasjon fra Kjøretøyregisteret med opplysninger om kilometerstand fra periodiske kjøretøykontroller («EU-kontroller»). Det gjennomsnittlige kjøremønsteret for biler som har vært inne til minst én slik kontroll ligger til grunn for beregningene av kjørelengder for alle biler som var i bruk i hele eller deler av statistikkåret. For å sikre at mest mulig av endringene i kjøremønster som følge av koronasituasjonen blir fanget opp i statistikken, er det kun kilometerstand for biler som var inne til kontroll i andre halvdel av 2020 som er lagt til grunn i årets beregninger.

I mars 2020 ble det 40 år gamle Motorvognregisteret til Statens vegvesen erstattet av et nytt Kjøretøyregister med ny teknologi og til dels nytt innhold. Endringer i bruk av variabler og kodelister i det nye registeret har medført at det vil kunne være avvik i kjørelengdestatistikken mellom 2019 og 2020 på de mest detaljerte nivåene (se Om statistikken).

Kontakt