Foreløpig viser statistikken Utslipp til luft at klimagassutslippet i Norge var 2,3 millioner tonn lavere enn i 2022, og endte på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter tilsvarer effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt periode (som regel 100 år). De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial (GWP-verdi) enn CO2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO2-ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdier. i 2023. Med 9,1 prosent nedgang siden 1990 var menneskeskapte utslipp i Norge på sitt laveste nivå i perioden.

–Klimatiltak i veitrafikk og olje- og gassutvinning, og lavere aktivitet i industrien har bidratt til nedgangen, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner.

Figur 1. Endring i utslipp etter kilde, 2022-2023. 1000 tonn CO₂-ekvivalenter

¹Inkluderer også jernbane, fiske, fritidsbåter, snøscooter, traktorer og andre motorredskaper ²Omfatter bl.a. avfallsdeponigass, slitasje fra veier, dekk og bremser og jernbaneledninger, bruk av produkter med fluorgasser og løsemidler

Veitrafikk bidro mest med en nedgang på 675 tusen tonn CO2-ekvivalenter, og utslippene fra veitrafikk var dermed 7,8 prosent lavere. En årsak er at flere kjørte elbil.

–Flere elbiler i bilparken resulterte i færre kjørte kilometer med fossile personbiler. I tillegg har bioandelen økt i drivstoffblandingen, sier Bothner.

Bruk av biodrivstoff kan føre til lavere klimagassutslipp sammenlignet med fossilt drivstoff (miljodirektoratet.no). Mengden biodrivstoff i 2023 er ikke ferdigstilt, og resultatet kan påvirkes i noe grad innen publisering av detaljerte utslippstall og revidert tidsserie 1990-2023 i november.

Redusert aktivitet i industrien

Det var nedgang i mange av industrinæringene i 2023, og utslippet i industri og bergverk samlet gikk ned 5,5 prosent fra året før. Metallindustrien bidro i særlig grad til utslippsnedgangen på grunn av lavere produksjon (miljodirektoratet.no) fra flere av anleggene innen jern, stål, ferrolegeringer og aluminium.

Lavere utslipp tross stabil olje- og gassproduksjon

Med 11,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter bidro olje- og gassutvinning fortsatt mest til det totale klimagassutslippet i Norge, men i 2023 ble utslippet redusert med 4,3 prosent. Dette til tross for at produksjonstallene totalt var på nivå med 2022 (sodir.no).

–Elektrifisering av sokkelen, både med strøm fra land og fra havvindparken, kan nevnes som årsaker til nedgangen, sier Bothner.

Året med minst utslipp fra jordbruket

For jordbruk var 2023 året med lavest utslipp av klimagasser i perioden fra 1990. Nedgangen i 2023 var på 3,9 prosent fra året før, og skyldes i hovedsak færre melkekuer og ammekuer (landbruksdirektoratet.no). Redusert bruk av mineralgjødsel i jordbruket bidro også til nedgangen.

Figur 2. Utslipp til luft etter kilde, 2023. Millioner tonn CO₂-ekvivalenter

¹Inkluderer også jernbane, fiske, fritidsbåter, snøscooter, traktorer og andre motorredskaper ²Omfatter blant annet avfallsdeponigass, slitasje fra veier, dekk og bremser og jernbaneledninger, og bruk av produkter med fluorgasser og løsemidler

Norges klimamål under Parisavtalen er å kutte utslipp av klimagasser med minst 55 prosent i 2030 sammenlignet med 1990 (regjeringen.no). For å oppnå målene har Norge forpliktet seg til en klimaavtale med EU, og Norge arbeider med å oppdatere avtalen på følgende tre pilarer:

  • kvotepliktig sektor
  • ikke-kvotepliktig sektor
  • skog- og arealsektoren

Skog – og arealsektoren inngår ikke i statistikken Utslipp til luft. Eventuelle kjøp og salg av kvoter for å oppnå klimamålene inngår heller ikke i statistikken.