Tallene som er publisert for telleåret 2020, avviker fra tidligere publiseringer i at det kun er det Omfatter alt avfall som ikke er farlig avfall. Lett forurensede masser er heller ikke inkludert. Lett forurensede masser er eksempelvis kassert jord, stein eller grus som ikke er farlig avfall, men som krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial. som er tatt med. Farlig avfall er holdt utenom. Sammenligner en mengden ordinært avfall, er likevel nedgangen fra 2019 på 32 prosent. Dette er en dramatisk nedgang, som nok hovedsakelig kan tilskrives den ekstraordinære situasjonen Norge og verden har vært i store deler av 2020, med koronapandemien som har satt sitt preg på både privat- og næringsliv.

Mest ordinært avfall

1,4 millioner tonn ordinært avfall ble levert fra de tjenesteytende næringene i 2020. Det er en nedgang på nesten 650 000 tonn fra året før. Kategorien «blandet avfall» er fortsatt den dominerende delen av avfallet fra disse næringene, med en andel på 45 prosent. Det blandede avfallet har utgjort om lag halvparten av alt avfallet de siste årene. Deretter er det kategoriene papir og tre som er de nest- og tredje største avfallstypene.

Varehandelen produserer fortsatt mest avfall

Av de ulike tjenesteytende næringene var det fortsatt varehandelen, inkludert reparasjon av motorvogner, som bidro mest til de totale avfallsmengdene i 2020. Varehandelen bidro med drøye 670 000 tonn avfall, eller 49 prosent av alt avfall i tjenesteytende næringer. Deretter kommer helse- og sosialtjenester og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, med henholdsvis 17 og 7 prosent av de totale, ordinære avfallsmengdene.

Så godt som alle næringer innenfor den tjenesteytende sektoren har imidlertid en kraftig nedgang i avfallsmengder, bortsett fra næringen «Informasjon og kommunikasjon», der avfallsmengden økte med 32 prosent fra 2019 til 2020.

Tjenesteytende næringer er en samlebetegnelse på næringene G-U i Standard for næringsgruppering (SN2007). Statistikken dekker næringshovedområdene G-S, med unntak av 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

r

Beregningene for denne statistikken er basert på kunderegistre fra et utvalg avfallsinnsamlere. Noen kunder har trolig levert enkelte rene avfallsfraksjoner til avfallsinnsamlere utenfor utvalget, eller til mottakere utenom avfallsbransjen. Den totale avfallsmengden og mengden rene avfallsfraksjoner kan dermed være beregnet noe for lavt, mens andelen blandet avfall kan være noe for høy.