Statistikken Plan- og byggesaksbehandling er basert på rapportering fra kommunene og er ikke korrigert for frafall i rapporteringen for enkelte år.

Majoriteten av tillatelser var dispensasjoner

I 2021 ble 962 søknader om nybygging i strandsonen innvilget ved dispensasjon fra kommuneplan. Sammenliknet med året før, økte antallet med 47 prosent. I 2021 ble 414 søknader innvilget i samsvar med kommuneplan, som tilsvarte en økning på 63 prosent sammenliknet med året før.

Figur 1. Søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs kysten (strandsonen)

Ved en sammenlikning av søknadstypene har trenden de siste fem årene vært relativt lik. Antallet innvilgede søknader i samsvar med plan hadde en nedgang i 2019 og 2020, med nærmere en halvering av antall tillatelser. Antallet innvilgede dispensasjonssøknader hadde en svak nedgang for årene 2019 og 2020, men en økning i 2021.¹

9 av 10 søknader godkjennes

I 2021 ble 89 prosent av søknadene om nye bygninger i 100-metersbeltet langs kysten innvilget. Forholdet mellom andelen innvilgede og avslåtte søknader har imidlertid vært stabilt de siste fem årene. Dette gjenspeiles i 2021 ved kun en svak økning i antall avslag.

Figur 2. Søknader og vedtak om nye bygninger i 100-metersbeltet langs kysten (strandsonen)

Agder, Vestland, Troms og Finnmark innvilger flest søknader

I 2021 hadde kommuner i Agder, Vestland, samt Troms og Finnmark den største økningen i antall godkjente søknader om nybygg i strandsonen, sammenliknet med året før. Fylkene reflekterer trenden på landsbasis, der andelen innvilgede dispensasjonssøknader er dobbelt så stor som innvilgede søknader i samsvar med plan.

Nedgang i private planforslag, mens gebyr og saksbehandlingstiden øker

I 2021 var gjennomsnittlig gebyr for private forslag til detaljregulering på 83 728 kroner. De siste seks årene har det vært en årlig økning i størrelsesorden 3 – 5 tusen kroner.

Samlet tid medgått fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret har også steget hvert år siden 2016. I 2021 var saksbehandlingstiden på 708 dager. Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag har siden 2016 sunket jevnt og trutt og i 2021 var antallet på 835. Tallene omtalt i avsnittet er tilgjengelige i dette lagrede uttrekket fra statistikkbanken.

¹ Avsnittet er endret 6. juli 2022.