Antall byggesøknader avtar - saksbehandlingstida øker

Publisert:

Etter en nedgang i saksbehandlingstida for vanlige byggesøknader fra 2015 til 2017 skjøt den i været med 16 prosent fra 2017 til 2018. Kommunene innvilget 95 prosent av byggesøknadene i 2018.

I hele perioden 2015–2018 har det vært en nedgang i det totale omfanget av registrerte byggesøknader i alt i Norge, fra over 90 000 søknader i 2015 til over 80 000 søknader i 2018.

Tallene er ikke korrigert for frafall, som kan variere mellom kommuner og for samme kommune over ulike år. Antall rapporterende kommuner har imidlertid gått litt opp i perioden, fra 394 til 403, til tross for at 8 kommuner er blitt borte i perioden på grunn av sammenslåing.

Figur 1. Antall behandlede byggesøknader. Hele landet

2015 2016 2017 2018
Norge i alt 90828 83618 83309 80647

Søknadsmassen opp for vanlige byggesøknader

Mønsteret er et litt annet for «vanlige byggesøknader»; her økte antallet byggesøknader med drøyt 800 søknader til 25 400 søknader fra 2017 til 2018.

Tallet for 2018 er imidlertid lavere enn for 2015, da det ble behandlet 27 000 vanlige byggesøknader.

Mye lenger saksbehandlingstid for vanlige byggesøknader i 2018

I perioden 2015–2017 gikk saksbehandlingstida ned, fra 17,1 til 16,2 kalenderdager i gjennomsnitt for hele landet. I 2018 hoppet den markant opp til 18,8 kalenderdager.

Kommunene brukte dermed over 16 prosent lenger tid på byggesøknadsbehandling av vanlige søknader i 2018 enn året før.

Økningen er gjennomgående for nesten alle størrelsesgrupper av kommuner

Figur 2. Veid, gjennomsnittlig saksbehandlingstid for vanlige søknader. Hele landet

2015 2016 2017 2018
Norge i alt 17.1252726 16.3640019 16.1808502 18.8107906

Beregning av saksbehandlingstid

Aritmetisk gjennomsnitt: Summerer saksbehandlingstidene fra kommunene, og deler på antall kommuner som har rapportert data. Data fra alle kommuner teller likt, uavhengig av antall søknader.

Veid gjennomsnitt: Multipliserer behandlede søknader med den rapporterte gjennomsnittlig saksbehandlingstida for kommunen. Totaltidene summeres for de rapporterende kommunene, og deles på søknader behandlet fra de samme kommunene.

Begge metoder kan justeres for frafall av kommuner. I artikkelen er det brukt veid gjennomsnitt, fordi vi anser denne som noe mer robust.

Dispensasjonssøknader har dobbelt så lang behandlingstid

Noen av de vanlige søknadene behandles også som dispensasjonssøknader på grunn av at de kommer i konflikt med enten kommunale eller nasjonale bestemmelser. I 2018 var det rapportert i alt 9 400 slike dispensasjonssøknader, mot 26 100 vanlige søknader i alt, dvs. et forhold 1:2,8.

Saksbehandlingstida var dobbelt så lang for dispensasjonssøknader som for søknader i samsvar med planer: 38 kalenderdager mot 19 kalenderdager.

De aller fleste byggesøknadene blir innvilget

I perioden 2015–2018 oppga kommunene at de behandlet mellom 65 000 og 81 000 søknader hvor resultatet av behandlingen også er rapportert. Grovt sett ble 96 prosent av søknadene i 4-årsperioden innvilget, og de fleste, 76 prosent, i samsvar med plan, men 20 prosent ved dispensasjon og rundt 4 prosent ble avslått. Det er ingen tydelig tendens over tid.

Kommunene skal rapportere på hvordan de behandler byggesøknader i strandsonen, i områder for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR-områder), og søknader som berører kulturminner. Slike søknader medfører ofte at det må dispenseres fra nasjonale bestemmelser, og blant annet fylkesmannen har en rolle i behandlingen av disse.

Rapporteringen viser at også de fleste byggesøknader i strandsone, LNFR-områder og kulturminner blir innvilget. Det må imidlertid oftere dispenseres fra nasjonale bestemmelser for slike områder, og andelen avslag er noe høyere for perioden 2015–2018; mellom 5 og 10 prosent for disse søknadene, mot 4-5 prosent for alle søknader. Det var en klar nedgang i avslag for søknader i strandsone, LNFR-områder og kulturminner fra 2017 til 2018, men ellers er det vanskelig å se noen tydelig tendens over tid.

Figur 3. Andel av byggesøknadene som ble innvilget og avslått 2018. Veid gjennomsnitt for hele landet

Andel søknader avslått Andel søknader innvilget gjennom vedtak om dispensasjon fra plan Andel søknader innvilget gjennom vedtak i samsvar med plan
Søknader som angår strandsonen, LNFR-områder og kulturminner 5.04595761 42.69367848 52.26036391
Alle søknader 3.95088312 20.01335587 76.03576101

Kontakt