Statistikken bygger på rapportering fra den enkelte kommune, og er ikke korrigert for frafall i rapporteringen for enkelte år.

De aller fleste søknadene blir innvilget

90 prosent av alle søknader om motorferdsel i utmark ble innvilget i 2020. Dette er høyeste innvilgede andel siden 2016, som var et «toppår» for behandling av antall motorferdselssøknader, med 15 700 behandlede og 13 100 innvilgede søknader.

I gjennomsnitt for hele 5-årsperioden 2016-2020 ble 93 prosent av alle 4 200 søknader om landingstillatelser innvilget, og 87 prosent av alle søknader om motorferdsel for både snø og barmark.

For 2020 rapporterte kommunene at de behandlet 13 600 søknader om motorferdsel i utmark. Av disse utgjorde motorferdsel på snø utgjorde ca. 9 600 søknader eller 71 prosent av søknadene. Det var en oppgang på 300 søknader fra året før. Det som økte mest, var imidlertid søknader om motorferdsel på barmark, fra 1 800 til drøyt 3 000 siste året.

Det kan være nærliggende å tenke seg at det er en sammenheng mellom antallet snøscootere og ATV-er (all-terrain vehicles) og antallet søknader om tillatelse til å bruke disse framkomstmidlene i utmarka.

Samferdselsstatistikken oppgir at tallet på snøscootere/beltemotorsykler har økt med mellom 1 300 og 2 700 hvert år siden 2016, til i alt 93 400 i 2020. ATV-er foreløpig ikke skilt ut som egen kjøretøygruppe i kjøretøyregisteret, og vi kan derfor ikke oppgi konkrete tall om dette nå

miljo_kostra-2021-07-01-01.png

 

Figuren viser også at antallet motorferdselssøknader med uoppgitt behandlingsresultat har gått ned, men fortsatt er det over 600 søknadsbehandlinger som vi ikke kjenner resultatet av.

Noen innvilgede søknader om dispensasjoner gjelder for flere år. Ved utgangen av 2020 var det i alt 25 900 gyldige dispensasjoner. Dette er høyeste antall som er statistikkført. Nest høyeste antall var i 2016, med 24 000 gyldige dispensasjoner.

Færre innvilgede byggesøknader i områder med restriksjoner

4 500 innvilgede søknader ble rapportert for 2020 som berører enten strandsone, byggeforbudssoner langs ferskvann, andre områder avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR) samt kulturminner og kulturmiljøer. Dette er på samme nivå som året før, men klart lavere enn i perioden 2016-2018.

Men antallet rapporterte søknader i slike områder har også gått markant ned siden 2018, og andelen innvilgede søknader i 2020 ble derfor 93 prosent, like høyt som i 2017 men klart høyere enn de andre årene.

miljo_kostra-2021-07-01-02.png

Miljørelaterte kommunale planer blir eldre

Kommunene rapporterer hvert år på om de har overordnede planer for ulike miljørelaterte tema, og fra hvilket år gjeldende plan er. Dette kan gi en indikasjon på om planverket for miljøtema er a jour eller begynner å bli utdatert.

Av 356 kommuner var det 232 som for 2020 oppgav at de hadde klima- og energiplan, 187 at de hadde plan for kulturminner og kulturmiljøer, 184 at de hadde friluftslivsplan, 108 at de hadde plan for naturmangfoldsplan og 97 at de hadde en landskapsplan.

Kommunene som rapportert om dette hadde 3 (av 5) planer i gjennomsnitt. 88 kommuner rapporterte ikke om slike overordnede temaplaner for 2020.

Figur 3. Gjennomsnittlig alder for overordnede temaplaner

Med ujevne mellomrom blir slike planer ajourført. I gjennomsnitt har overordnede kommunale temaplaner blitt eldre. Særlig gjelder dette for energi- og klimaplaner 132 temaplaner er fra 2020. 111 gjeldende temaplaner er oppgitt å være eldre enn 10 år.