Statistikken Miljøforvaltning bygger på rapportering fra den enkelte kommune, og er ikke korrigert for frafall i rapporteringen for enkeltår. For 2021 var det 14 kommuner som ikke rapporterte i KOSTRA på byggesaks-skjemaet og 16 som ikke rapporterte på miljøskjemaet. Skjemaet for rapportering om planlegging ble liggende urørt i 13 kommuner.

Byggesøknader i områder med arealrestriksjoner øker

I 2021 innvilget kommunene 5 500 byggesøknader som berørte sårbare områder som strandsone, byggeforbudssoner langs ferskvann, andre områder avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR) samt kulturminner og kulturmiljøer. Dette er en økning på rundt 1 000 søknader sammenlignet med foregående år. Bortsett fra nedgang på 53 prosent for søknader etter plan- og bygningsloven som gjaldt ikke-fredete bygninger oppført før 1850 (inngår i kategorien om «kulturminner og kulturmiljøet» i figur 1), var det i 2021 en økning i antall innvilgede byggesøknader for alle de øvrige kategoriene av arealrestriksjoner.

Figur 1. Byggesøknader innvilget i områder med arealrestriksjoner

Nedgang i antall vedtak for motorferdsel i utmark

I 2021 gjorde kommunene vedtak på 11 825 dispensasjonssøknader om motorferdsel i utmark. Sammenliknet med året før er det en nedgang på 5 prosent i antall vedtak. Forholdet mellom innvilgelser og avslag var imidlertid det samme; at omkring 95 prosent av søknadene ble innvilget.

Figur 2. Behandling av søknader om motorferdsel i utmark

I 2021 ble 10 816 av i alt 11 825 dispensasjonssøknader innvilget, og 76 prosent av disse gjaldt motorferdsel på snø. For motorferdsel på barmark ble det i 2021 innvilget nær 1 000 færre dispensasjoner enn i 2020. Andelen dispensasjoner for barmarkskjøring var i 2021 på 16 prosent.

Figur 3. Innvilgede dispensasjoner for motorferdsel i utmark. Ferdselsmåte

Det kan være nærliggende å tenke at det er en sammenheng mellom antallet snøscootere og ATV-er (all-terrain vehicles) og antallet søknader om tillatelse til å bruke disse framkomstmidlene i utmark.

Samferdselsstatistikken oppgir at tallet på snøscootere/beltemotorsykler siden 2016 har økt med i snitt 2 045 per år, til i alt 96 024 i 2021. ATV er foreløpig ikke skilt ut som egen kjøretøygruppe i kjøretøyregisteret, og vi kan derfor ikke oppgi konkrete tall om dette nå.

Innvilgede dispensasjoner kan gjelde for flere år. Ved utgangen av 2021 var det i alt 25 069 gyldige dispensasjoner. Dette er en nedgang på 800 sammenliknet med 2020, men likevel er dette nest høyeste registrerte antall gyldige dispensasjoner siden 2016.

Miljørelaterte kommunale planer blir eldre

KOSTRA-rapporteringen viser at overordnede kommunale temaplaner i gjennomsnitt blir eldre. Dette gjelder særlig for klima- og energiplaner som ifølge 2021-rapporteringen, i snitt ble etablert i 2015.

For 2021 oppgav 226 kommuner å ha en klima- og energiplan, 191 kommuner hadde plan for kulturminner og kulturmiljø, 180 kommuner hadde plan om friluftsliv, 102 hadde plan om naturmangfold og det var 98 kommuner med temaplaner for landskap.

Figur 4. Gjennomsnittlig alder for overordnede temaplaner