Siden utgangen av 2019 til utgangen av 2023 har den norske kronen svekket seg med over 10 prosent mot euro og dollar.

Den siste tiden har den norske kronen svekket seg 20 prosent mot euro og dollar. Hva påvirker den norske kronen

Hva betyr svak kronekurs?

Den norske valutakursen eller kronekursen har stor betydning for den økonomiske utviklingen. Norge er en liten åpen økonomi. En svak kronekurs kan innebære fordeler for noen og ulemper for andre.

En fordel er at når kronekursen svekkes, blir norske varer relativt billigere sammenlignet med varer fra andre land. Det betyr at norske bedrifter får flere kroner for varene som selges til utlandet. Eksport utgjør en stor andel av den samlede verdiskapningen i Norge. 

Svak kronekurs kan også innebære noen ulemper. Det kan spesielt ramme individer og husholdninger. Svakere kronekurs innebærer at varene som importeres til Norge blir dyrere. Det gir høyere prisvekst som trekker ned Reallønnen viser til hvor mye av lønnen som står igjen etter å ha tatt hensyn til endringer i priser og levekostnader

En svak kronekurs innebærer også at det blir dyrere for nordmenn å bruke penger på ferie i utlandet. Man får mindre igjen for lønningsposen fra Norge når man for eksempel skal handle is og brus på stranden i Spania. Dette gjelder alt fra kjøp av tjenester som leie av bil, restaurant og hotellopphold til kjøp av suvenirer og kunst.

Den norske kronen er risikabel og ustødig

Hva påvirker kronekursen?

Selv om det er vanskelig å si hvorfor kronekursen er akkurat der den er i dag og å spå utviklingen i kronekursen framover, er det noen faktorer som økonomene mener påvirker kronekursen på kort og lang sikt.

Kort sikt

  • Global uro
  • Rentedifferansen mot utlandet
  • Norges Banks kronesalg

Lang sikt

  •  Prisnivået i forhold til utlandet
  •  Oljeprisen
  •  Utenlandske direkteinvesteringer

Global uro

Rasjonelle investorer streber etter å maksimere avkastningen på kapital, samtidig som de søker å minimere risikoen. I perioder med internasjonal uro er det en tendens til at internasjonale aktører ønsker å investere pengene i valutaer som oppleves som stabile og sikre (trygge havner), som amerikanske dollar eller euro.

Norske kroner er en mindre valuta sammenlignet med dollar og euro. I noen situasjoner vil dermed aktører oppleve kronen som en mer usikker plassering. Det vil gjøre at den norske kronen oppleves mer risikabel å investere i (økt risikopremie). De siste årene har vært preget av internasjonal uro og frykt i de globale finansmarkedene.

Isolert sett vil økt internasjonal uro kunne øke frykten for å investere i små valutaer. Den svenske kronen, som også er en relativ liten valuta, har svekket seg nesten like mye som den norske kronen.

Rentedifferanse mot utlandet

En annen faktor som ifølge økonomisk teori påvirker kronekursen er den såkalte rentedifferansen mot utlandet. Dersom det er forskjell mellom renten i Norge og renten i et annet land, vil det gi en rentedifferanse.

Kronekursen følger oljeprisen

Norge har over mange år hatt høyere renter enn mange av våre handelspartnere, altså en positiv rentedifferanse. I løpet av de siste årene har imidlertid flere lands sentralbanker, blant annet den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) og den europeiske sentralbanken (ECB) satt opp renten mer enn Norges Bank. Det førte til endring i rentedifferansen.

Rente er avkastning på kapital. Rentedifferansen er dermed en viktig faktor for investorer som søker høyest mulig avkastning. En endret rentedifferanse kan føre til at investorer vil flytte kapital ut av Norge og dermed gi mindre etterspørsel etter den norske kronen. Det kan dermed forklare en svakere kronekurs ikke bare på kort, men også på lang sikt.

Norges Banks kronesalg

Den norske stat får store skatteinntekter i norske kroner. Oljeselskaper mottar inntekter i dollar. Selskapene må veksle en del av inntektene til norske kroner for å betale skatter og avgifter til den norske staten. Dette skaper etterspørsel etter norske kroner, som isolert vil styrke krona.

Norges Bank må imidlertid veksle om skatteinntekter fra oljesektoren om til dollar igjen for å plassere pengene i oljefondet, som kan svekke kronen. Tidspunktet for disse operasjonene kan på kort sikt påvirke kronen. Andre aktører i markedet kan oppfatte store kronesalg fra Norges Bank som et negativt signal. Operasjonene til Norges Bank skaper typisk mer oppmerksomhet i markedet enn når pengene går andre veien i form av skatteinnbetalinger til Finansdepartementet.

Oljeprisen

Ifølge økonomisk teori vil en varig økning i olje- og gassprisene kunne bidra til en styrking av valutakursen via et mer fordelaktig såkalt Bytteforholdet beskriver forholdet mellom prisene på varer et land eksporterer og prisene på varer det importerer, og hvordan dette påvirker landets økonomiske utveksling med utlandet. overfor utlandet. Tilsvarende vil en reduksjon av olje og gassprisene gi svakere kronekurs.

Samtidig vil sammenhengen mellom oljeprisen og kronekursen påvirkes av hvor avhengig innenlandsøkonomien er av oljesektoren. I Norge har vi oljefondet, som bidrar til å gjøre kronekursen mindre avhengig av oljeprisen (Bernhardsen, T. med flere, 2000).

I løpet av de siste årene kan også den gradvise reduksjonen av Norges økonomiske avhengighet av olje- og gassindustrien ha bidratt til en svakere sammenheng mellom kronen og oljeprisen. Noen økonomer påpeker at utfasing av oljeproduksjonen kan øke risikopremien for kronen, noe som igjen kan føre til en svekkelse av den norske kronens verdi (Benedictow et al, 2023). Usikkerheten rundt framtidig etterspørsel etter olje, samt usikkerheten rundt hvordan klimapolitikk vil påvirke den norske økonomien, kan bidra til at den norske kronen oppleves mer risikabel.

Prisnivået i forhold til utlandet

På lang sikt sier økonomisk teori at valutakursen i et land vil utvikle seg i samsvar med utviklingen i landets pris- og kostnadsnivå sammenlignet med utlandet. Dette omtales blant økonomer som hypotesen om kjøpekraftsparitet mellom land (Bernhardsen, T. 2000).

Dersom prisnivået i et land øker raskere enn andre land, er det en tendens til at landets valuta på sikt svekker seg tilsvarende. En økning i prisnivået i Norge fører isolert sett til en svakere krone på lang sikt.

Utenlandske direkteinvesteringer

Utenlandske direkteinvesteringer innebærer at selskaper eller personer investerer i forretningsvirksomheter eller eiendommer i et annet land. Disse har hatt en negativ utvikling i Norge. Det investeres mer i andre land, relativt til hva som kommer inn av investeringer i Norge. Dette påvirker kronekursen. En negativ kapitalstrøm indikerer at investorer kanskje ser mindre potensiale i den norske økonomien sammenlignet med euroområdet. (Benedictow et al, 2023)

Hvordan vil kronekursen utvikle seg?

Det er vanskelig å spå utviklingen i kronekursen fremover.

Økonomiske modeller har vanskeligheter med å forutsi framtidige valutakursbevegelser, noe som i forskningslitteraturen ofte er referert til som Meese og Rogoff-gåten. Dagens kurs er derfor ofte det beste anslaget på en fremtidig kurs.

Hverken økonomer eller makroøkonomiske modeller er i stand til å lage prognoser for valutakursen som systematisk og over tid slår dagens kurs (Rossi 2013, Klovland et al, 2021).

I Konjunkturtendensene (KT) beskrives den økonomiske situasjonen i Norge og utlandet. Her gis anslag for økonomiske hovedstørrelser for inneværende og tre påfølgende år. I prognosene i KT antar vi uendret kronekurs framover (Hungnes, 2023).

Referanser:

Benedictow, A., & Hammersland, R. (2023). Transition risk of a petroleum currency. Economic Modelling, 128, 106496.

Bernhardsen, T. og Ø. Røisland, (2000). Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Penger og Kreditt, Norges Bank, (3), 187–194

Hungnes, H. (2023). Predicting the Exchange Rate Path: The Importance of Using Up-to-Date Observations in the Forecasts.

Klovland, J.T, Myrstuen, L. og Sylte D, (2021) Den svake kronen – fakta eller fiksjon? Samfunnsøkonomen.

Rossi, B. (2013). Exchange rate predictability. Journal of economic literature, 51(4), 1063-1119.