Til sammen står det nå 873 millioner kubikkmeter tømmer på det Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar. hvor det kan drives skogbruk, en økning på 7 millioner kubikkmeter på ett år, ifølge statistikken Landsskogtakseringen. De to foregående årene var volumveksten til sammen 7 millioner kubikkmeter. Den relativt lave økningen i stående tømmer de siste årene er et samlet resultat av lavere tilvekst, mer hogst, mer skogvern, en stadig økende andel gammel skog og i tillegg førte tørkesommeren 2018 til betydelig mer tørre trær og død ved. I den foregående tiårsperioden fram til taksten for perioden 2013-2017 var den gjennomsnittlige årlige økningen av stående tømmer på produktivt skogareal i gjennomsnitt 13 millioner kubikkmeter, men med en fallende trend.

Figur 1. Årlig tilvekst¹ under bark

¹Fra og med takseringsperioden 2007-2011 er Finnmark inkludert.

Figur 2. Stående kubikkmasse¹ under bark

¹Fra og med takseringsperioden 2007-2011 er Finnmark inkludert.

Årstilveksten går litt ned

Den Årlig brutto volumtilvekst av trevirke under bark i stående skog. i produktiv skog for perioden 2016-2020 var i underkant av 22 millioner kubikkmeter. Det er litt over 2 millioner kubikkmeter mindre enn det som ble beregnet for fem år siden. Selv om det kan være noe usikkerhet i beregningene, viser trenden for de siste årene at tilveksten i produktiv skog minker. Den totale tilveksten som omfatter all skog, er også svakt nedadgående, og var for takstperioden 2016-2020 på 24,1 millioner kubikkmeter.

Norske skoger tar opp 47 prosent av samlet karbonutslipp

Norske skoger hadde et opptak av For å kunne sammenligne utslipp fra ulike klimagasser, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter. på 23,3 millioner tonn i 2019, viser tall fra Miljødirektoratet. Til sammenlikning ble det i 2020 i alt sluppet ut 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, viser statistikken Utslipp til luft. De siste 30 årene har karbon lagret i skog økt med 43 prosent. Klimagassregnskapet viser imidlertid at årlig netto opptak i skog har en nedadgående trend.

De publiserte tallene for siste år er basert på takseringer fra de siste fem årene. I løpet av en femårsperiode takseres alt skogarealet. De nyeste tallene viser et gjennomsnitt for perioden 2016-2010.