Jordbruk og miljø

Artiklane under Jordbruk og miljø presenterer statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruket. Tidlegare blei statistikken gitt ut i ein årleg rapport, Jordbruk og miljø - Tilstand og utvikling. Artiklane er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, arealforvaltning, økologisk jordbruk, gjødsling, plantevern og utslepp til luft. Det geografiske dekningsområdet er heile landet. Statistikken byggjer på eit bredt utval av datakjelder både i og utanfor SSB.

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

 1. Nær halvparten av alt jordbruksareal i drift er leid areal Artikkel 17. desember

  47 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2020 var leid areal. De største jordbruksbedriftene leier mest areal.

 2. 64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs Artikkel 23. november

  I 2020 var 64 prosent av dyreplassane for mjølkeku i lausdriftsfjøs og 35 prosent i båsfjøs. Gjennomsnittleg tal dyreplassar var respektive 42 og 19 i dei to fjøstypane. 55 prosent av dyreplassane var i fjøs med mjølkerobot.

 3. Stadig færre bur på ein landbrukseigedom Artikkel 5. oktober

  I 2020 budde 354 700 personar på ein landbrukseigedom, noko som utgjorde 6,6 prosent av befolkninga. I 2006, som er første året SSB har tal for, var tilsvarande prosentdel 9,6. Etter 2006 har prosentdelen minka kvart år.

 4. Jordbrukets kulturlandskap Artikkel 17. august

  Jordbrukslandskapet og beitemarker inngår som ein viktig del av kulturlandskapet i Noreg. Det finns fleire tilskotsordningar i jordbruket for å ta vare på kulturlandskapet.

 5. Plastavfall og farleg avfall frå jordbruket Artikkel 2. juli

  12 prosent, eller 34 000 tonn, av alt plastavfall kom frå jordbruk, skogbruk og fiske i 2019. Totalt frå alle næringar blei det innlevert 1,61 millionar tonn farleg avfall i 2019, og jordbruket stod for 330 tonn.

 6. Små endringar i mengd gjødsel brukt i jordbruket Artikkel 8. juni

  I 2020 var til saman 155 600 tonn nitrogen og 20 700 tonn fosfor i mineralgjødsel og husdyrgjødsel tilgjengeleg for jordbruket. Samanlikna med året før er det ein nedgang på 0,7 prosent for nitrogen og uendra mengd for fosfor. Kalium i mineralgjødsel minka òg med 0,7 prosent.

Tidligere artikler i samme serie

Publisert: 31. mai 2021

Frå 2019 til 2020 har talet på sauer på utmarksbeite gått ned frå 1,93 millionar til 1,91 millionar. Seterdrift har tidlegare hatt ein sentral rolle i landbruket, men i 2020 blei det registrert berre 781 setrer i drift, og berre 2,5 prosent av jordbruksbedriftene dreiv med seterdrift.

Publisert: 19. mai 2021

I løpet av dei siste 50 åra har del leigejord av jordbruksareal i drift auka betrakteleg. I 2019 var delen leigejord 46 prosent av alt areal i drift. I 1969 var 15 prosent av jordbruksarealet leigejord.

Publisert: 14. mai 2021

I 2019 kom 8,8 prosent av klimagassutsleppa frå jordbrukesektoren, noko som svarar til 4,4 millionar CO2-ekvivalentar. Utsleppa var omtrent 7 prosent lågare enn i 1990 og 0,9 prosent lågare enn i 2018.

Publisert: 11. mai 2021

Frå 2019 til 2020 auka vedtatt omdisponering av dyrkbar jord med 1 700 dekar, eller 36 prosent, til 6 500 dekar. For dyrka jord var det ein auke på 100 dekar til 3 900 dekar.

Publisert: 19. april 2021

Det økologiske arealet utgjorde 4,2 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2020. Arealet auka fram til 2011 for så å minke, men frå 2019 til 2020 auka arealet litt igjen.

Publisert: 19. mars 2021

Jordbruksareal i drift held seg relativt stabilt og ligg på om lag 10 millionar dekar. Men kvart år blir det færre jordbruksbruksbedrifter, og i løpet av dei siste 50 åra har 3 av 4 gardsbruk lagt ned drifta.

Eldre artikler i samme serie.