Det ble gitt fellingstillatelse for 51 ulver, og av disse ble 21 skutt under I områder der det er nødvendig å regulere rovdyrbestanden på grunn av skader på husdyr eller tamrein, kan det også gis tillatelse til lisensfelling. Forutsetningen er at rovdyrbestanden skal være levedyktig på lang sikt. Lisensfellingsperioden er ulik for de ulike rovdyrslagene. For ulv og jerv er perioden i vinterhalvåret. viser statistikken over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 12 ulver felt som skadedyr i Fra og med 1. april til og med 31. mars. 2021/22.

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

¹ I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold i 1999/2000.

Flere bjørner ble felt

I jaktåret 2021/22 ble det registrert en total avgang på 13 bjørner, 3 flere enn foregående jaktår. Det ble gitt fellingstillatelse på 9 bjørner, men ingen ble felt under lisensjakta. Derimot ble 12 bjørner felt under Enkeltdyr som det blir gitt tillatelse til å felle for å hindre skade på husdyr eller tamrein. og 1 dyr ble felt i nødverge.

Flere fellingstillatelser på jerv

Det ble felt til sammen 102 jerver i jaktåret 2021/22. 60 ble felt under lisensfelling, som er om lag det samme som året før. 42 dyr ble felt under skadefelling. I alt var det gitt tillatelse til å felle 153 jerver under lisensjakta i jaktåret 2021/22. Det er en økning på 10 dyr fra jaktåret 2020/21.

Kvotejakt på gaupe

Det ble registrert en avgang på 78 gauper i 2021/22. Under Ut fra bestandssituasjonen fastsetter fylkesmannen hvert år fylkesvise fellingskvoter på gaupe. Jakta kalles kvotejakt og foregår i februar og mars. 2021/22 ble det skutt 62 av 74 tillatt felte gauper. Det er 2 mer enn foregående jaktår. I tillegg ble 8 gauper skutt under skadefelling, 4 ble påkjørt av bil og tog, mens 4 omkom av andre årsaker.