Det ble gitt fellingstillatelse for 37 ulver, og av disse ble 25 skutt under I områder der det er nødvendig å regulere rovdyrbestanden på grunn av skader på husdyr eller tamrein, kan det også gis tillatelse til lisensfelling. Forutsetningen er at rovdyrbestanden skal være levedyktig på lang sikt. Lisensfellingsperioden er ulik for de ulike rovdyrslagene. For ulv og jerv er perioden i vinterhalvåret. viserstatistikken over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 8 ulver felt som skadedyr i Fra og med 1. april til og med 31. mars.] 2020/21. Regjeringen utvidet lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen til og med 31. mai. De 3 ulvene som ble felt i den utvidede perioden, kommer med i statistikken for jaktåret 2021/22.

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold i 1999/2000.

Færre bjørner ble felt

I jaktåret 2020/21 ble det registrert en total avgang på 10 bjørner, 5 færre enn foregående jaktår. Det ble gitt fellingstillatelse på 3 bjørner, men ingen ble felt under lisensjakta. Derimot ble 5 bjørner felt under Enkeltdyr som det blir gitt tillatelse til å felle for å hindre skade på husdyr eller tamrein. og 5 dyr omkom av andre årsaker.

Flere fellingstillatelser på jerv

I alt var det gitt tillatelse til å felle 143 jerver under lisensjakta i jaktåret 2020/21. Det er en økning på 23 dyr fra jaktåret 2019/20. Til sammen ble 59 dyr felt under lisensfelling, som er 9 flere enn året før. I tillegg ble 44 jerver felt under skadefelling.

Kvotejakt på gaupe

Det ble registrert en avgang på 87 gauper i 2020/21. Under Ut fra bestandssituasjonen fastsetter fylkesmannen hvert år fylkesvise fellingskvoter på gaupe. Jakta kalles kvotejakt og foregår i februar og mars.2020/21 ble det skutt 64 av 83 tillatt felte gauper. Det er 13 mer enn foregående jaktår. I tillegg ble 4 gauper skutt under skadefelling, 15 ble påkjørt av bil og tog, mens 4 omkom av andre årsaker.