Det ble gitt fellingstillatelse for 47 ulver, og av disse ble 12 skutt under I områder der det er nødvendig å regulere rovdyrbestanden på grunn av skader på husdyr eller tamrein, kan det også gis tillatelse til lisensfelling. Forutsetningen er at rovdyrbestanden skal være levedyktig på lang sikt. Lisensfellingsperioden er ulik for de ulike rovdyrslagene. For ulv og jerv er perioden i vinterhalvåret.] viser statistikken over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 7 ulver felt som skadedyr og 1 ulv påkjørt av bil i Fra og med 1. april til og med 31. mars 2022/23.

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

¹ I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold i 1999/2000.

3 bjørner ble felt under lisensjakt

I jaktåret 2022/23 ble det registrert avgang på 14 bjørner, 1 dyr mer enn foregående jaktår. Det ble gitt fellingstillatelse på 9 bjørner, det samme som året før. 3 bjørner ble felt under lisensjakta i 2022/23, 7 ble felt under Enkeltdyr som det blir gitt tillatelse til å felle for å hindre skade på husdyr eller tamrein. og 4 ble felt i Vilt som avlives for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person eller når det er nødvendig på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på husdyr. . Registrering av vilt «Felt i nødverge» skal meldes umiddelbart til politiet. Politiet kan stadfeste at nødverge er til stede eller ikke. Inntil saken er avgjort med innrømmelse eller en rettsavklaring, vil saken være registrert som «felt i nødverge» i Rovbase. Dersom utfallet blir annerledes i en rettsavklaring, vil koden bli endret. Dette innebærer at antall «felt i nødverge» kan være for høyt i påvente av en rettsavklaring.  

Færre jerver ble felt

Det ble felt til sammen 91 jerver i jaktåret 2022/23, 18 færre enn forrige jaktår. 53 jerver ble felt under lisensfelling, noe som er 7 færre enn året før. 35 dyr ble felt under skadefelling, 2 omkom av andre årsaker og 1 dyr ble felt ulovlig. I alt var det gitt tillatelse til å felle 151 jerver under lisensjakta i jaktåret 2022/23.

Lavere fellingskvoter på gaupe

Det ble satt en fellingskvote på 51 gauper til Ut fra bestandssituasjonen fastsetter fylkesmannen hvert år fylkesvise fellingskvoter på gaupe. Jakta kalles kvotejakt og foregår i februar og mars. 2022/23. Det er 23 dyr færre enn fellingskvoten året før. Det ble det skutt 36 dyr av jaktkvoten, noe som er 26 færre enn forrige jaktår. I tillegg ble 11 gauper skutt under skadefelling, 9 ble påkjørt av bil og tog, mens 7 omkom av andre årsaker.