Person og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

Boligpanelet

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver måned.

Boligpanelet

Alle undersøkelser private

Vis alle undersøkelser

 • A

 • Pågår

  Arbeidskraftundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede og arbeidsledige gjennom hele året.

 • B

 • Pågår

  Boligpanelet

  Måleperiode: månedlig

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. I undersøkelsen spør vi om hva som betales i husleie og hva som er årsak til en eventuell endring fra forrige måned.

 • J

 • Pågår

  Jaktstatistikk

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: jakt.ssb.no

  Formålet med undersøkinga er å utarbeide offisiell statistikk over utbytet frå småviltjakt og rådyrjakt. I tillegg skal undersøkinga kartleggje talet jegerar som har teke del i jakt på dei ulike viltartene det er opna for jakt på.

 • M

 • Pågår

  Mediebruksundersøkelsen

 • O

 • Pågår

  Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0299

 • R

 • Pågår

  Reise- og samfunnsundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Undersøkelsen skal kartlegge nordmenns reisevaner, grensehandel, holdninger til innvandring, bruk av vaksiner og rusvaner. Det blir blant annet spurt om man har vært på reiser med eller uten overnatting de siste tre månedene og om handling på dagsturer til utlandet.

 • Pågår

  Rusundersøkelsen

  Undersøkelsen skal kartlegge folks tobakk-, alkohol- og annen rusmiddelbruk for å få bedre, og mer oppdatert informasjon om folks vaner og bruksmønster.

 • U

 • Pågår

  Undersøkelse om samfunn og statsborgerskap

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Institutt for Fredsforskning, en undersøkelse om Samfunn og statsborgerskap.

 • Pågår

  Undersøkelse om studievalg

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om studievalg.

  Undersøkelsen er en del av flere forskningsprosjekt som forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) og Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) gjennomfører for å studere hvordan søkere til høyere utdanning oppfatter sine valgmuligheter, hva som er viktig for studievalg og hva studievalgene betyr for gjennomføring av høyere utdanning og arbeidsmarkedet.

   

Kontakt