Gå til Altinn rapportering

Svarene dine er viktige

Fristen for innsending er 1. mai

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk over utbyttet fra småvilt-, villsvin og rådyrjakt. I tillegg skal undersøkelsen kartlegge antallet jegere som har deltatt i jakt på de ulike viltartene det er åpent for jakt på.

Alle som har betalt jegeravgiften for et jaktår, skal enten sende inn skjemaet som fulgte med jegeravgiftskortet, eller rapportere elektronisk.

Dette gjelder selv om du ikke har vært på jakt siste jaktår, eller om du har vært på jakt uten å få utbytte.

Jegere som ikke rapporterer innen fristen, blir pålagt en tilleggsavgift. Tilleggsavgiften vil bli lagt til jegeravgiften neste år.

Du skal oppgi om du har jaktet og hva du har jaktet på.

Dersom du har jaktet småvilt skal du også oppgi fangst i kommunen(e) du har jaktet i.

Om du har jaktet li- eller fjellrype skal du i tillegg oppgi antall jaktdager på rype.

Bever

Bisam/bisamrotte

Brunnakke

Ekorn

Enkeltbekkasin

Fasan

Fjellrype

Grevling

Grågås

Gråtrost

Hare

Jerpe

Kanadagås

Knoppand/moskusand

Kortnebbgås

Krikkand

Kråke

Kvinand

Laksand

Lirype

Mandarinand

Mår

Mårhund

Nøtteskrike

Orrfugl

Ravn

Ringdue

Rugde

Rødrev

Røyskatt

Siland

Skjære

Stivhaleand

Stokkand

Storfugl

Storskarv

Stripegås

Svartand

Sørhare

Toppand

Toppskarv

Vaskebjørn

Villmink

Viltlevende kanin

Ærfugl