Svarene dine er viktige

Statistisk sentralbyrå lager og publiserer offisiell statistikk om levekårene i Norge basert på svarene vi får inn i undersøkelsen.

På ssb.no kan du for eksempel finne statistikk om boforholdhelse og fattigdomsproblemer. Statistikken er viktig for mange, blant annet politikere, forskere, journalister og ikke minst for allmennheten. 

Undersøkelsen er en del av et europeisk samarbeid (EU-SILC). Vi kan bruke resultatene til å sammenlikne levekår i mange europeiske land. EUs statistikkorgan, Eurostat, publiserer resultater fra undersøkelsen slik at de er tilgjengelige for alle. Du kan sammenlikne befolkningen i Norge med andre land i Europa ved å gå inn på Eurostats nettside.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre statistikk om levekår i Norge. 

I 2024 spør vi deg om

 • bolig, boutgifter og boliglån
 • husholdningsøkonomi
 • helse og livskvalitet
 • idrett og friluftsliv
 • diskriminering
 • arbeidsforhold for alle i husholdningen som er 16 år og over
 • barnepass, barns helse og goder

Noen av temaene er med i undersøkelsen hvert år, som bolig, helse og arbeid. Andre temaer varierer fra år til år, som idrett og friluftsliv og barns helse og goder.

Hvor lang tid tar undersøkelsen?
Intervjuet varer i omtrent en halvtime, men dette vil variere noe fra person til person.

Omtrent 12 000 personer i alderen 16 år og over er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret til å svare på undersøkelsen.

Hvis du er trukket ut til undersøkelsen, vil du få et brev fra oss per post eller i Altinn. Kort tid etter du har mottatt dette, vil en av intervjuerne våre ringe deg for å gjennomføre intervjuet.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen gjennomføres kun på telefon. Du kan svare på norsk og engelsk.

Undersøkelsen følger utviklingen i levekår over tid, og de samme personene kontaktes én gang i året i fire år på rad.

Dersom du har fått brev fra oss, men ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

I denne undersøkelsen dreier noen av spørsmålene seg om boligen du bor i og hvor mye husholdningen betaler i boutgifter og boliglån. Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og som deler utgifter til mat og andre forbruksutgifter. Du vil kunne svare raskere på disse spørsmålene dersom du på forhånd har notert beløpene som er aktuelle for deg.

Informasjon om gjeld, lån og utgifter kan du finne i nettbanken eller i årsoppgaven fra bank, forsikringsselskap osv. Dersom du ikke vet de nøyaktige beløpene, kan du gi et anslag.

Du vil også få spørsmål om selve boligen:

 • Hvor mange rom er det i boligen? Ta ikke med bad, gang, vaskerom, boder eller rom husholdningen ikke disponerer. Ta med kjøkken hvis det også brukes som oppholdsrom.
 • Hvor mange kvadratmeter er boligen på? Du skal oppgi areal for primærrom. Dette er arealet som vanligvis står oppført som boligens størrelse i boligannonser.

Fra dere som eier boligen, ønsker vi disse opplysningene:

 • Gjenstående boliggjeld. Oppgi ett samlet beløp for alle husholdningens lån som har sikkerhet i boligen.
 • Beløpet husholdningen betaler samlet i renter og avdrag per måned for lån med sikkerhet i boligen.
 • Rentesats for boliglånet. Hvis husholdningen har flere lån, skal du oppgi et gjennomsnitt.
 • Beløp som blir betalt i husleie eller fellesutgifter dersom husholdningen har dette.
 • Utgifter til elektrisitet siste måned.
 • Andre utgifter til ved eller oppvarming siste 12 måneder.
 • Beløp som husholdningen betaler per år for boligforsikring dersom dere har dette.
 • Beløp som husholdningen betaler per år i eiendomsskatt og kommunale avgifter dersom dere har dette. Kommunale avgifter inkluderer vann, kloakk, renovasjon og feiing. Du kan oppgi beløpene for eiendomsskatt og kommunale avgifter samlet eller separat.
 • Utgifter siste 12 måneder til vedlikehold eller reparasjoner av boligen. Ta ikke med utgifter til nybygg, tilbygg eller andre utbedringer av boligens standard.

Fra dere som leier bolig, ønsker vi disse opplysningene:

 • Beløp som blir betalt i husleie per måned.
 • Utgifter til elektrisitet siste måned hvis husholdningen betaler for dette.
 • Andre utgifter til ved eller oppvarming siste 12 måneder.
 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst, frem til to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine i undersøkelsen blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i svarene dine.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.
 • For å gjøre intervjuet kortere, benytter vi opplysninger om deg, husstanden din og foreldrene dine fra registre SSB allerede har tilgang til. Dette gjelder opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen, opplysninger om inntekt, arbeid, trygder og stønader fra Skatteetaten og NAV, om innvandring fra UDI og informasjon om bosituasjon fra register over husholdninger og boliger.

Lurer du på noe?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på svar@ssb.no