Gå til Altinn rapportering

09.06.2023. Det er lagt ut nye regnearksmaler, kodelister, veiledning og linker. Det er en kodeendring i rapport 10, samt ny tekst på sektorkode 45000: Investeringsselskaper og aktive eierfond/ PE-fond. 

15.03.2023 Årsrapporteringen 2022. Det er ikke laget egne skjemaer/rapporter for "års-oppgavene" i Ny FORT, med unntak av de skadeselskapene som ikke sender inn rapport 13 på kvartal. I den grad det er ikke er endringer i de tidligere rapportene 10, (13,) 21, så trengs disse heller ikke sendt inn på nytt. Rapport 12 må normalt sendes inn på nytt med de spesielle årspostene. Hent opp fra arkiv i Altinn tidligere innsendt rapport 12, og bytt gammelt vedlegg med nytt, og send inn ny rapport 12.

16.12.2022. Det er lagt ut oppdaterte regnearksmaler, kodeliste, veiledning mv.  for livs- og skadeforsikringsforetak som kan brukes fom. 4. kvartal 2022. Det er ikke endringer i rapporteringsmaterialet for livsforsikring, mens det for skadeforsikring er det nå innarbeidet tilpasninger til IFRS17 som gjelder fom. 1. kvartal 2023. 

15.06.2022. Det er lagt ut oppdaterte regnearksmaler for livs- og skadeforsikringsforetak som kan brukes for 2. kvartal 2022. Det er rettet opp skrivefeil, laget noen nye poster for nye sektor-/valutakoder i rapport 10. Det er lagt inn noen nye landkoder i rapport 13. Ingen av endringene påvirker linkene mellom FORT og Finanstilsynets oppstillingsplaner. 

 

 

Formål

Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT) er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har ansvaret for å ta imot alle rapporter vedrørende FORT. Rapportene danner grunnlag for det løpende tilsynet med norske forsikringsforetak. Resultatene fra rapporteringen er viktige som beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken og de blir brukt i offisiell statistikk, blant annet for kredittindikator og nasjonal- og utenriksregnskap. Resultatene inngår også i SSBs internasjonale rapportering.

For skadeforsikringsforetak tar rapporteringen utgangspunkt i rapportørenes balanse og resultat­regnskap. For livsforsikringsforetak tar den utgangspunkt i kunderegnskapet og en fullstendig resultat- og balanseoppstilling som er avstemt mot dette.

Rapporteringsplikten gjelder alle forsikringsforetak med konsesjon til å drive virksomhet i Norge, herunder norske selskapers filialer i utlandet og delskadekonsern. Dere skal rapportere for enhetenes virksomhet(er) i Norge.

Norske forsikringsforetak med filialer i utlandet skal i tillegg rapportere tall som omfatter den totale virksomheten, inklusive utenlandsfilialer.

Dere skal dessuten sende inn særskilte rapporter for filialer i utlandet. Vi skiller mellom morselskap og utenlandsfilialer på grunn av den nasjonale avgrensningen i kredittmarkedsstatistikken.

Dere skal rapportere via Altinn. Se veiledningen «Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn» under Rapporteringsmateriell.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn, i dette tilfellet «Utfyller/Innsender». Her finner du informasjon om delegering av roller i Altinn (Altinn.no).

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

På denne siden finner dere alle gyldige regneark for FORT. Av praktiske årsaker er ikke alle mulige kombinasjoner av poster tatt inn i regnearkene, men de mest aktuelle er tatt inn. Du som rapporterer har mulighet til å legge til nye linjer med gyldig kodekombinasjon, eventuelt slette (skjule) linjer som det ikke er bruk for. Du må følge den utarbeidede strukturen for kolonnene i hvert enkelt regneark. Postene må komme i stigende rekkefølge, og det er ikke tillatt med formler i beløpsfeltet. Kolonnene til høyre for beløpsfeltet står til fri disposisjon for deg som rapporterer.

Veiledning til regnearksmalen (PDF)

Regnearksmal månedsrapportering (for et utvalg av livsforsikringsselskaper) (XLSX)

Regnearksmal kvartalsrapportering (livsforsikring) (XLSX)

Regnearksmal kvartalsrapportering (skadeforsikring) (XLSX)

Data fra forsikringsforetakene blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet med finansforetak mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (finanstilsyns­loven). FORT-rapportering fra filialer av utenlandske foretak (NUF) blir innhentet ut fra egne avtaler.

Statistisk sentralbyrå har tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i §10 (1) i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven).

SSB utarbeider statistikk etter statistikklovens § 12.

Disse lovene finner dere på Lovdata sine nettsider.

Trenger dere hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Dersom dere har spørsmål om veiledningen eller annet materiell, kan dere ta kontakt på e-post til InnFin@ssb.no.
For spørsmål om innrapportering via Altinn, ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller se Altinn sin hjemmeside.