10383_not-searchable
/helse/statistikker/royk/arkiv
10383
32 prosent røyker daglig
statistikk
2001-02-12T10:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, alkohol, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
false

Røyk, alkohol og andre rusmidler2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

32 prosent røyker daglig

32 prosent av den voksne norske befolkningen røykte daglig i 2000. I tillegg røyker 11 prosent av og til. De tilsvarende tallene for 1999 var henholdsvis 32 og 12 prosent. Det er personer i alderen 16-74 år som er med i undersøkelsen.

I 1973 røykte over halvparten av den mannlige voksne befolkningen (51 prosent). I dag er andelen om lag 31 prosent. Blant kvinner har andelen dagligrøykere ligget konstant i overkant av 30 prosent siden 1973. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) omnibusundersøkelser.

 Andel dagligrøykere blant menn og kvinner 16-74 år. 1973-2000

Flere kvinner enn menn røyker daglig

Frem til 1999 har det hele tiden vært flere røykere blant menn enn blant kvinner. I 1999 var forskjellen helt forsvunnet, og i 2000 viser målingen faktisk en større andel dagligrøykere blant kvinner (32 prosent) enn blant menn (31 prosent). Forskjellen er imidlertid ikke statistisk signifikant. Andelen av-og-til-røykere er 11 prosent blant menn og 10 prosent blant kvinner.

Et blikk på menns og kvinners røyking i de forskjellige aldersgruppene bekrefter inntrykket av at det ikke lenger er noen kjønnsforskjeller å snakke om når det gjelder røyking i Norge.

 Andel dagligrøykere blant menn og kvinner 16-74 år, fordelt på alder. 2000

Figuren viser hvordan andelen kvinnelige røykere har vært uendret i nesten 30 år, mens andelen mannlige røykere har sunket betydelig. Det innebærer imidlertid ikke at kvinner har sluttet å røyke i mindre grad enn menn, eller at de har begynt å røyke i større grad enn menn. På 1970-tallet, da SSBs første undersøkelser om røyking forelå, var det svært få røykere blant de eldre kvinnene, mens det var like mange røykere blant kvinner som menn i de yngre aldersgruppene. Etter hvert som disse eldre, ikke-røykende kvinnene har passert 74 år, og dermed forsvunnet ut av utvalget, har de blitt erstattet av yngre kvinner som røyker like mye som jevnaldrende menn.

 røyking

Det er altså i dag færre unge og flere eldre kvinnelige røykere enn det var på 1970-tallet. Utjevningen mellom aldersgruppene har medført at den totale andelen kvinnelige røykere har ligget stabilt, selv om kvinnenes røykemønster har blitt endret totalt. Siden det i dag ikke lenger er noen generasjonsbestemte kjønnsforskjeller i røykemønsteret, er det grunn til å forvente en lik utvikling for begge kjønn i fremtiden.

Statistikken gjennomføres hvert år på oppdrag fra Statens tobakksskaderåd.

Se også: Internasjonale røykevaner: Store forskjeller i Europa