Færre røykere, flere snusere

Publisert:

Reduksjonen i andel dagligrøykende og økningen i andelen som bruker snus daglig, fortsatte i 2019. Den yngre delen av befolkningen snuser, mens den eldre røyker.

I 2019 fortsatte trenden med synkende andel dagligrøykere og økende andel dagligsnusere. Det var 9 prosent av nordmenn i alderen 16–74 år som røykte daglig i fjor, mens 14 prosent brukte snus. Det viser ferske tall fra statistikk over røyk, alkohol, og andre rusmidler.

Data fra spørreundersøkelser

Statistikk om hvor mange som røyker og snuser i Norge baserer seg på tall innhentet via telefonintervju i Reiseundersøkelsen og Rusundersøkelsen som gjennomføres av SSB. Det foreligger flere kontroller for å forebygge feil svar eller registreringsfeil. Bruk av vekter skal motvirke den feilen som oppstår fordi noen grupper i befolkningen er vanskeligere å nå enn andre. Allikevel vil det ikke være mulig å fullstendig eliminere alle feilkilder, slik at variasjon og usikkerhet i hovedtall vil forekomme.

Figur 1 viser at trenden der en stadig større del av befolkningen i alderen 16–74 år snuser daglig, fortsetter. Siden 2010 har andelen økt fra 7 til 14 prosent.

På den andre siden er det en stadig mindre del som røyker daglig i denne aldersgruppen. Siden 2010 har andelen gått ned fra 19 til 9 prosent.

Figur 1. Dagligrøykere og dagligsnusere, etter tobakksprodukt og år. Befolkningen 16-74 år

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyk 19 17 16 15 13 13 12 11 12 9
Snus 7 8 9 9 9 10 10 12 12 14

Eldre røyker mens yngre snuser

Det er færrest i den yngste aldersgruppen (16–24 år) som oppgir å røyke daglig, med så lite som 2 prosent. Det står i kontrast til den eldste aldersgruppen (65–74 år), hvor 12 prosent er dagligrøykere.

Fordelingen etter alder er omvendt for snus. Mens 20 prosent av den yngste aldersgruppen oppgir å snuse daglig, gjelder dette kun 3 prosent i den eldste.

Figur 2. Dagligrøykere og dagligsnusere, etter tobakksprodukt og alder. 2019

16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år
Snus 20 24 15 12 5 3
Røyk 2 4 10 12 13 12

Metodeendringer påvirker ikke hovedtallene

Fra og med 2014 er røyketallene beregnet med frafallsvekter for å justere for skjevheter på grunn av frafall. Det vektes for alder, utdanning og kjønn. Bruk av vekter vil påvirke tallene noe, men trenden vi har sett gjennom mange år, vil være uendret, selv med vektede tall.

Eksempel på vektede og uvektede tall for to årganger finnes i kapittelet ‘Om statistikken’ på www.ssb.no/royk.

Kontakt