Eldre drikker oftest, yngre drikker mest

Publisert:

Én av tre drikker alkohol minst en gang i uken. Alkoholforbruket er høyest blant yngre, mens drikkefrekvensen er høyest blant dem over 66 år.

I 2018 drikker 35 prosent av den norske befolkningen alkohol en gang i uken eller mer, og dette er vanligere blant menn (41 prosent) enn blant kvinner (29 prosent), viser nye tall fra statistikkområdet Røyk, alkohol og andre rusmidler. Det er små kjønnsforskjeller i andelen som drikker alkohol månedlig, mens det er færre menn enn kvinner som drikker sjelden og som ikke har drukket siste 12 måneder.

SSB utvider statistikken

SSB utvider statistikken over røykevaner med utvalgte tall over bruk av alkohol, cannabis og vanedannende medisiner. Tallene er basert på intervjudata fra undersøkelsen om rusmidler og tobakk som går årlig i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Figur 1. Andel som har drukket alkohol ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig og ikke i det hele tatt, etter kjønn. 2018

Ukentlig Månedlig Sjeldnere Ikke i det hele tatt
Alle 35 27 22 16
Mann 41 28 18 14
Kvinne 29 26 27 19

Det er ulikt hvor mye folk drikker. Mens mange tar seg et glass vin eller noen øl på lørdagskvelden, drikker andre langt mer.

5 prosent oppgir å drikke minst 6 alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig, 12 prosent gjør det månedlig, mens halvparten av oss aldri gjør det. Kun 2 prosent oppgir å drikke så mye at de føler seg tydelig beruset, 3 prosent av mennene og 1 prosent av kvinnene.

Omtrent én av ti drikker seg beruset månedlig, også her er det flere menn enn kvinner.

Unge drikker sjeldnere, men mer

Det er færrest i den yngste aldersgruppen (16–24 år) som oppgir å ha drukket ukentlig, med 22 prosent. Det står i kontrast til den eldste aldersgruppen, hvor dobbelt så mange eller 44 prosent har drukket alkohol en gang i uken eller mer.

Bildet forandrer seg imidlertid når vi ser på mengden som har blitt drukket. Mens 7 prosent av de unge har drukket minst 6 alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig, gjelder dette bare 3 prosent av de eldste (67–79 år).

Figur 2. Andel som har drukket alkohol en gang i uken eller mer og andel om har drukket minst 6 alkoholenheter ved samme anledning, etter aldersgruppe. 2018

Drukket ukentlig 6 enheter eller mer ukentlig
16-24 år 22 7
25-44 år 31 5
45-66 år 40 4
67-79 år 44 3

1 av 4 har prøvd cannabis

Cannabis er et rusmiddel som stammer fra planten hamp, og hasj og marihuana er vanlige cannabisprodukter. Én av fire i alderen 16-64 år i den norske befolkningen har prøvd cannabis en eller flere ganger i livet.

En av grunnene til at det er såpass mange som har prøvd cannabis, er den såkalte kohorteffekten . Noen av dem som var unge på 60- og tidlig på 70-tallet, har ikke rukket å fylle 65 år og er derfor stadig blant dem som blir kartlagt i undersøkelsen. Ifølge rapporten Rusmiddelbruk i Norge  har andelen som har prøvd cannabis minst én gang, økt jevnlig siden 80 tallet, men andelen har flatet ut de senere årene.

Det er 5 prosent av befolkningen i alderen 16–64 år som har brukt cannabis i løpet av det siste året. Det er flere menn enn kvinner som har brukt cannabis siste 12 måneder, henholdsvis 7 og 4 prosent, og langt flere blant dem i alderen 16–24 år (13 prosent) enn blant dem over 45 år (2 prosent). Slik er det også i Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2018, hvor 15 prosent av unge i alderen 13–19 år oppgir å ha brukt cannabis siste året.

Figur 3. Andel som har prøvd cannabis noen gang og andel som har brukt cannabis siste 12 måneder, etter aldersgrupper. 2018

Prøvd cannabis Brukt cannabis siste 12 måneder
Alle 23 5
16-24 år 25 13
25-44 år 31 6
45-66 år 15 2

Kvinner bruker mer vanedannende medisiner enn menn

Undersøkelsen om rusmidler og tobakk (rusundersøkelsen) kartlegger blant annet bruk av vanedannende medisiner i den norske befolkningen. Dette er medisiner som kan medføre fare for avhengighet, spesielt om de brukes over lengre tid. Det er rapportert om man har brukt de reseptbelagte medisinene i løpet av de siste 12 måneder og om man har brukt preparatene daglig eller nesten daglig i en periode på en uke eller mer.

Det er mange som sliter med nattesøvnen. Resultater fra SSBs helseundersøkelse som ble gjennomført i 2015, viser at det er 13 prosent som har store søvnproblemer flere ganger i uken, mens 4 prosent har brukt sovemedisin daglig eller ukentlig. Sistnevnte er på samme nivå som i rusundersøkelsen, som videre viser at 8 prosent har brukt sovemidler på resept i løpet av de siste 12 månedene. Det er ellers flere kvinner enn menn som bruker medisiner mot søvnproblemer. Det gjelder både bruk siste år og daglig bruk. Bruk av medisiner mot søvnproblemer øker dessuten entydig med stigende alder.

Bruk av beroligende legemidler har et lignende mønster som for sovemedisin, men bruken er ikke like utbredt. Rusundersøkelsen viser at det er 4 prosent som i 2018 har brukt slike medisiner siste år, og 2 prosent som har brukt medisinene daglig eller nesten daglig i en uke eller mer.

Flest bruker smertestillende medisiner på resept. Én av fire har brukt Paralgin Forte og lignende produkter siste år, mens 13 prosent oppgir daglig bruk i en kortere eller lengre periode. Det er litt flere kvinner enn menn som har brukt smertestillende midler både siste år og daglig.

Om datagrunnlaget

Rusundersøkelsen gjennomføres via telefon, med et tilfeldig trukket utvalg av personer i alderen 16 til 79 år, med unntak av cannabis spørsmålene som omfatter personer 16-64 år. Nettoutvalget til undersøkelsen er på ca. 2 200 personer og om man deler opp dataene i mange underkategorier, vil det bli færre personer per celle og usikkerheten i tallene vil øke.