Finnmarkinger snuser, østfoldinger røyker

Publisert:

Det er omtrent like mange som snuser daglig som det er dagligrøykere i Norge. Samtidig er det betydelige fylkesvise forskjeller i tobakksbruk.

I 2018 var 12 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år dagligrøykere, mens 12 prosent snuste daglig. Dette viser tallene fra statistikken Røyk, alkohol, og andre rusmidler. Det er med andre ord like mange nordmenn som henholdsvis snuser og røyker daglig.

Figur 1 viser at andelen dagligrøykere i alderen 16–74 år har gått ned fra 21 til 12 prosent den siste tiårsperioden, og at andelen som snuser daglig, har doblet seg fra 6 til 12 prosent i samme periode.

Figur 1. Dagligrøykere og dagligsnusere, etter tobakksprodukt og år. Befolkningen 16-74 år. Prosent

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Røyk 21 19 17 16 15 13 13 12 11 12
Snus 6 7 8 9 9 9 10 10 12 12

Finnmarkinger snuser mest

16 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år i Finnmark snuser daglig. Til sammenlikning er tilsvarende andel 7 prosent i Aust-Agder som er det fylket med lavest andel dagligsnusere i denne aldersgruppen. Figur 2 viser resultatene for de tre fylkene hvor flest snuser og de tre fylkene hvor færrest snuser.

Glidende gjennomsnitt som mål på røyking og snusbruk

Tabellene 07662 og 12510 i statistikkbanken danner grunnlag for figur 2 og 3, og baserer seg på et femårig glidende gjennomsnitt. Andelen røykere eller snusere for et fylke er dermed gjennomsnittlig andel for de siste fem årene. Glidende gjennomsnitt blir brukt for å sikre at eventuelle trender er robuste.

Figur 2. Dagligsnusere, etter fylke. Femårig glidende gjennomsnitt. Befolkningen 16-74 år. Prosent

2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015 2012-2016 2013-2017 2014-2018
Finnmark - Finnmárku 4 5 6 8 12 14 16
Oppland 7 7 8 9 11 11 13
Nordland 10 9 9 11 12 12 13
Sogn og Fjordane 7 8 7 7 8 9 9
Møre og Romsdal 6 7 8 8 8 9 9
Aust-Agder 5 6 5 7 8 7 7

– Over tid er andelen som snuser daglig, entydig stigende i alle fylker. Samtidig er den relative økningen i dagligsnusere brattest blant fylkene som allerede har høyest andel snusere. Spesielt er økningen i Finnmark markant, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB.

Her kan du sjekke andelen som snuser daglig i ditt fylke

I perioden 2008–2012 har Finnmark det laveste nivået blant fylkene, men ender likevel med størst andel i befolkningen 16-74 år som snuser daglig i 2014-2018. Det er store forskjeller i snusforbruk mellom kvinner og menn.

Konsekvenser av fylkessammenslåing

Den 1.1.2018 ble Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til Trøndelag. Tabellene 07662 og 12510 i statistikkbanken som danner grunnlag for figur 2 og 3, baserer seg på informasjon fra de fem siste årene. Det innebærer at tall ikke forekommer for disse fylkene inntil videre.

Østfoldinger røyker mest

16 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år i Østfold røyker daglig. Til sammenlikning er tilsvarende andel 8 prosent i Oslo som er det fylket med lavest andel dagligrøykere i denne aldersgruppen. Figur 3 viser de tre fylkene hvor flest røyker og de tre fylkene hvor færrest røyker.

Her kan du sjekke andelen dagligrøykere i ditt fylke

Figur 3. Dagligrøykere, etter fylke. Femårig glidende gjennomsnitt. Befolkningen 16-74 år. Prosent

2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015 2012-2016 2013-2017 2014-2018
Østfold 23 21 20 20 18 16 16
Telemark 22 21 20 19 17 16 15
Finnmark - Finnmárku 27 27 24 21 19 16 15
Sogn og Fjordane 19 16 16 13 13 11 10
Akershus 17 16 14 12 10 9 9
Oslo 14 13 13 11 11 9 8

– Over tid er andelen som røyker daglig entydig synkende i alle fylker. Blant de tre fylkene som har høyest andel røykere, ligger andelen på rundt 15 prosent, mens den er omtrent 9 prosent blant fylkene som har lavest andel røykere, forteller Wettergreen.

Finnmark er det fylket med den relativt sett kraftigste nedgangen i andel dagligrøykere.

Metodeendringer påvirker ikke hovedtallene

Fra og med 2014 er røyketallene beregnet med frafallsvekter for å justere for skjevheter på grunn av frafall. Det vektes for alder, utdanning og kjønn. Bruk av vekter vil påvirke tallene noe, men trenden vi har sett gjennom mange år, vil være uendret, selv med vektede tall.

Eksempel på vektede og uvektede tall for to årganger finnes i kapittelet ‘Om statistikken’ på www.ssb.no/royk.

Kontakt