I 2021 hadde Norge 3,4 sykehussenger per tusen innbyggere, mens gjennomsnittet i OECD er en internasjonal organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten "Health at a Glance" gis ut årlig, og inneholder data fra blant annet nasjonale statistikkbyråer som Statistisk sentralbyrå (SSB) i Norge. -landene var på 4,3 senger. Det viser nye tall fra OECD-rapporten "Health at a Glance 2023".

I de fleste OECD-landene blir det stadig færre sykehussenger i forhold til befolkningsstørrelsen. Og nedgangen har skjedd raskere i Norge, Sverige og Danmark enn i resten av OECD.

— I Norge får stadig flere av pasientene behandling på poliklinikken, og blir ikke innlagt i en seng på sykehuset. Blant annet gjør medisinsk og teknologisk utvikling at behandlinger kan gjøres mer skånsomt enn før, og at pasienten kan reise hjem samme dag. Ett eksempel er kikkhullskirurgi fremfor åpen kirurgi, sier seniorrådgiver Borgny Vold.

Begrepet «sykehusseng» omfatter i denne artikkelen døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. De fleste sengene er på somatiske sykehus, men døgnplasser i psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er også inkludert.

Færre senger, flere innbyggere

I 2021 var det om lag 18 400 sykehussenger i Norge. På ti år har sengetallet blitt redusert med 2 200. Samtidig har befolkningen økt med nærmere en halv million innbyggere. Dermed har sengetallet blitt redusert fra 4,2 til 3,4 per tusen innbyggere på ti år.

Også i de fleste andre landene i OECD har sengetallet gått ned de siste ti årene.

Figur 1. Antall sykehussenger i utvalgte OECD-land per tusen innbyggere. 2011 og 2021

 

Sterkest nedgang i Skandinavia

I Skandinavia er antallet sykehussenger per tusen innbyggere relativt lavt sammenliknet med OECD-gjennomsnittet. Antall senger har også blitt redusert mer de siste ti årene enn i de fleste andre landene i OECD.

I Skandinavia er det Norge som har det høyeste antallet sykehussenger i forhold til befolkningstallet. Danmark har 2,5 sykehussenger per tusen innbyggere, og Sverige har 2.