Varierende kapasitet ved europeiske sykehus

Publisert:

Norge hadde 3,5 sykehussenger per 1 000 innbygger i 2018, mot 4,5 senger i gjennomsnitt i Europa. Men sammenlignet med de andre nordiske landene har Norge relativt mange sykehussenger.

Dette er ett av funnene fra rapporten Health at a Glance: Europe 2020 som produseres årlig i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Ifølge rapporten er det Tyskland som har flest sykehussenger, med 8 senger per 1 000 innbygger. Sverige har færrest tilgjengelige senger. Der er det 2,1 senger per 1 000 innbygger.

Figur 1. Antall sykehussenger per 1000 innbyggere. Utvalgte land i Europa. 2018

Land Senger per 1000 Senger per 1000
Sverige 2.14
Danmark 2.43
Storbritannia 2.5
Island 2.87
Spania 2.97
Italia 3.14
Norge 3.53
Finland 3.61
Europa-gjennomsnitt (27 land) 4.5
Sveits 4.63
Latvia 5.49
Belgia 5.62
Frankrike 5.91
Polen 6.54
Tsjekkia 6.62
Ungarn 7.01
Østerrike 7.27
Tyskland 8.0

Færre sykehussenger i Norden…

De nordiske landene er blant landene i Europa med færrest sykehussenger i forhold til befolkningen. Både Sverige, Danmark og Island har under tre senger per 1 000 innbygger. Norge og Finland er på omtrent samme nivå, med henholdsvis 3,5 og 3,6 sykehussenger per 1 000 innbyggere.

…men mer helsepersonell

Selv om det er relativt få sykehussenger i Norden sammenlignet med resten av Europa, er det relativt mye helsepersonell ved sykehusene. De fleste pasientene som blir behandlet ved norske sykehus trenger ikke en sykehusseng, men kan reise hjem samme dag som de har fått behandling. Derimot trenger alle pasienter helsepersonell.

Mer presist er det grunn til å tro at antall årsverk ved sykehusene har større betydning enn antall senger, for hvor mange pasienter som kan behandles totalt sett. I Norge var det 19 årsverk ved sykehusene per 1 000 innbyggere i 2018. Gjennomsnittet for de 15 europeiske landene som rapporterte sykehusårsverk til OECD var 15 per 1 000 innbygger.

1 Antall land som rapporterer årsverk i sykehus er lavere enn antall land som rapporterer senger i sykehus.

Figur 2. Antall årsverk ved sykehusene per 1000 innbyggere. Utvalgte land i Europa. 2018¹

Land Årsverk i sykehus per 1000 Årsverk i sykehus per 1000
Slovakia 7.76
Estland 9.72
Ungarn 10.31
Irland 12.01
Nederland 12.56
Belgia 12.67
Tsjekkia 13.79
Europa-gjennomsnitt (15 land) 14.72
Island 15.15
Østerrike 16.03
Litauen 16.33
Frankrike 17.58
Danmark 18.41
Norge 18.96
Sveits 19.78
Storbritannia 19.83

Health at a Glance

OECD utgir rapporten Health at a Glance årlig. Hvert annet år er rapporten global, og hvert annet år en spesialrapport for Europa. Tallgrunnlaget er dels skjemabasert innrapportering fra medlemslandene og dels internasjonale databaser. Tallene som presenteres, og i tillegg en rekke andre indikatorer, er tilgjengelige i OECD Health database.

I Health at a Glance Europe 2020 finnes temakapitler om de europeiske landenes helsesystemers motstandsdyktighet mot covid 19-pandemien og om betydningen av luftforurensning på helsetilstanden. I tillegg gjennomgås nøkkelindikatorer for helsetilstand, risikofaktorer, helsekostnader og finansiering og tilgjengelighet til tjenester.

Internasjonal sammenlignbarhet

Det varierer mellom land hvilke data som er tilgjengelige, og om man rapporterer i tråd med gjeldende OECD-definisjoner. Ved internasjonal sammenligning er det sentralt å sjekke metadata, som dels finnes som fotnoter til figurer og i forklaringsbokser. I tillegg kan man fra OECD Health database laste ned informasjon om datagrunnlaget for alle indikatorer for hvert enkelt land.

Det er ulike metoder for rapportering av sykehussenger, men for de fleste land benyttes en punkttelling. Enkelte land bruker tilgjengelig døgnkapasitet gjennom året dividert med 365 som et mål på gjennomsnittlig tilgjengelig sengetall gjennom året.

Sykehussenger

Defineres som alle sykehussenger som er tilgjengelige og bemannet med nødvendig personale for behandling av inneliggende pasienter, og omfatter både somatikk og psykiatri.

Datagrunnlaget for Norge er basert på årlig punkttelling fra helseforetak og private sykehus (per andre onsdag i november) og omfatter somatiske sykehus, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabiliteringsinstitusjoner, se SSBs Statistikkbanktabell 06922.

Faktaside

Kontakt