Behov for å omdisponere fastleger i pandemiens første fase og mer varige hensyn til smittevern har medført store endringer i kontaktene mellom fastlegene og deres pasienter gjennom 2020. Så mye som hver fjerde En konsultasjon innebærer som regel et fysisk møte mellom lege og pasient og at legen foretar en medisinsk utredning. Et ekstraordinært høyt innslag av digitale konsultasjoner i 2020 inkluderte også konsultasjoner over telefon. foregikk via video eller telefon. Før 2020 hadde antall videokonsultasjoner økt fra noen ganske få det første året de ble registrert (i 2013), til å utgjøre 3 prosent av konsultasjonene i 2019.

Samlet var det 15,5 millioner konsultasjoner med fastlege i 2020, som svarte til en uvanlig sterk vekst på drøyt 5 prosent fra året før (se figur 1). Det økte antallet var fordelt på et noe høyere antall leger enn i 2019, mens antall konsultasjoner utenom ordinær kontortid ble fordoblet fra 1. til 4. kvartal i 2020. Gjennomsnittlig hadde hver innbygger 2,8 konsultasjoner med fastlege, mot 2,7 i 2019. Dette kommer fram i nye tall fra statistikken Allmennelgetjenesten som omfatter konsultasjoner hos fastleger og ved legevakt.

I Utgjør sammen med fastlegetjenesten en del av kommunal legetjeneste, og gir befolkningen et tilbud utenfor fastlegenes ordinære kontortid. Ved legevaktene har enklere telefonkontakter og hjemmebesøk utgjort en betydelig økt del av pasientkontaktene i 2020, men disse inkluderes ikke i denne statistikken. var det derimot en nedgang i antall konsultasjoner på 6 prosent til 1,3 millioner, noe som svarte til 8 prosent av samlet antall konsultasjoner med fastlege eller legevakt i 2020. Ved legevakt er video- og telefonkonsultasjoner regnet med for første gang i 2020, og disse utgjorde drøyt 5 prosent.

Figur 1. Utvikling i antall konsultasjoner og andel av befolkningen med konsultasjon. 2012-2020. 100=2012

Færre barn og unge hos fastlege

Ikke bare kontaktformene, men også pasientenes alderssammensetning var endret i 2020 sammenliknet med foregående år. Endringene var størst blant de aller yngste (0-5 år) og blant aldersgruppen som svarer til elever i videregående skole (16-19 år). Blant disse gruppene var færre hos fastlege, og det gjennomsnittlige antall konsultasjoner per barn eller ungdom gikk ned med henholdsvis 13 og 17 prosent (figur 2).

Figur 2. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner hos fastlege i løpet av året, etter alder

Når det gjelder ungdom, har den sterke nedgangen trolig sammenheng med endring av regelverk ved fravær i videregående skole. Det tidligere kravet til dokumentasjon ved sykdom ble fjernet i deler av 2020.

Videre har en generell vektlegging av smittevern, nedstenging av barnehager og skoler, hjemmearbeid og færre kontakter sannsynligvis medført lavere utbredelse av ordinære luftveisinfeksjoner, både blant de yngste og i andre aldersgrupper. De yngste barna skiller seg ut ved å ha færre helseplager enn den voksne befolkningen har. Og fordi de ofte får sterke symptomer ved luftveisinfeksjoner, utgjør disse konsultasjonene en større andel enn i andre aldersgrupper.

For voksne mellom 20 og 66 år, samt blant grunnskolebarn (6-15 år), var det derimot oppgang i det gjennomsnittlige antall konsultasjoner. Oppgangen skyldes i hovedsak et økt antall konsultasjoner fordelt på færre pasienter enn det som var tilfelle i 2019. Økningen var størst blant dem mellom 20 og 50 år, men i alle disse gruppene har direkte og indirekte følger av cov-sars-2-pandemien bidratt til økt behov for konsultasjoner med lege i 2020. Samtidig har ikke nedgangen i utbredelsen av andre smittsomme sykdommer gitt så store utslag som blant barn.

Blant de eldste i befolkningen, der særlig gruppen av personer i 80-årene har et høyt antall årlige konsultasjoner, var det bare mindre endringer fra 2019. Selv om covid-19-sykdom var svært alvorlig for dem som ble smittet, gjaldt det færre enn i den yngre delen av befolkningen. Mye av smitten blant eldre skjer for øvrig i institusjoner, slik at fastlegene ikke blir berørt av dette i sin praksis ved fastlegekontorene.

Fra enkle luftveisinfeksjoner til covid-19

Sykdommen covid-19 ble i 2020 tilordnet to koder i kodeverket for sykdommer som brukes i allmennlegetjenesten (ICPC-2). Den ene gjaldt mistenkt/sannsynlig covid-19, den andre påvist covid-19. Til sammen var disse diagnosene hovedårsak til 406 000 konsultasjoner med fastlege i 2020, dvs. 2,6 prosent av samtlige konsultasjoner.

Det innebærer at konsultasjonene som skyldtes antatt eller påvist covid-19, utgjorde om lag halvparten av veksten i konsultasjoner med fastleger fra 2019. Men også i kategorier som «frykt for sykdom», «administrative kontakter» og «psykisk sykdom eller lidelse» var økningen relativt stor.

Samtidig ser vi at gruppen av de vanligste luftveisinfeksjonene ga opphav til et betydelig lavere antall konsultasjoner hos fastlege. Fra å utgjøre 9 prosent av alle konsultasjoner i 2019, sank deres andel med en tredel, til å utgjøre under 6 prosent i 2020. Når det gjelder andre sykdomsgrupper, var det bare mindre endringer i den andelen de utgjorde av konsultasjonene med fastlege.

Figur 3. Prosent fordeling av antall konsultasjoner hos fastlege etter diagnosegruppe. 2019 og 2020