Halvparten av luftambulanseoppdragene er i nord

Publisert:

Endret:

Luftambulanser utfører i snitt 51 oppdrag hver dag på landsbasis. Nesten halvparten av dem er i Nord-Norge.

I 2018 ble det gjennomført om lag 18 600 oppdrag med luftambulanser. Dette utgjør 3 prosent av alle ambulanseoppdragene med ambulansebil, -båt, -helikopter og -fly. Det innebærer at luftambulanser gjennomfører i gjennomsnitt 51 oppdrag per dag.

Kostnadene summerte seg til 6,4 milliarder kroner for alle typer ambulansetjenester i 2018. Av dette er 978 millioner kroner, eller 15 prosent, knyttet til fly-operative driftskostnader i luftambulansetjenesten.

Brukes mest i Nord-Norge

Det er betydelige variasjoner mellom helseregionene i bruk av luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten brukes mest i Helse Nord, der luftambulansene har i gjennomsnitt 23 oppdrag per dag. Figur 1 viser bruk av luftambulansetjenesten per region.

 Nesten hvert tiende ambulanseoppdrag i den nordligste helseregionen ble utført av luftambulanse. Tilsvarende ble bare et av hundre ambulanseoppdrag i Helse Sør-Øst utført av luftambulanse.

Figur 1. Aktivitet og kostnader i luftambulansetjenesten. 2018

Andel luftambulanse oppdrag i totale ambulanseoppdrag Andel luftambulanse operative kostnader i totale driftskostnader til ambulansetjeneter
Gjennomsnitt - hele landet 3 15
Helseregion Nord 9 27
Helseregion Midt-Norge 3 16
Helseregion Vest 2 14
Helseregion Sør-Øst 1 9

Luftambulansetjenestens andel av ambulansetjenestens samlete driftskostnader er høyere i Helse Nord enn i de øvrige helseregionene. I Helse Nord gikk over en fjerdedel av driftskostnadene med til fly-operativ drift, mens tilsvarende andel eksempelvis var i underkant av en tidel i Helse Sør-Øst.

Spredt bosetningsmønster, lange reiseavstander og utfordrende klimatiske forhold kjennetegner store deler av området som sorterer under Helse Nord. Det er god grunn til å tro at nettopp disse kjennetegnene kan belyse hvorfor en større andel av ambulanseoppdragene utføres av luftambulanse i denne helseregionen.

Fra skadested til sykehus mest vanlig

I 2018 gjaldt nær halvparten av alle de om lag 18 600 oppdragene med luftambulanse såkalte primæroppdrag, det vil si oppdrag hvor pasienten fraktes fra skadested til sykehus.

Nesten en tredjedel av oppdragene var transport fra et sykehus til et annet. Dette kalles sekundæroppdrag og brukes når pasienter må flyttes over til sykehus med høyspesialisert behandling. Den tredje oppdragstypen, annet oppdrag, sto for en femtedel av oppdragene og inkluderer tilbakeføring av pasient til eget lokalsykehus, søk- og redningsoppdrag, samt transport av helsepersonell, utstyr og medisiner.

Figur 2. Luftambulanseoppdrag etter type oppdrag. Prosent. 2018

Primæroppdrag 47% Sekundæroppdrag 32% Annet oppdrag 21%
Hele landet 47 32 21

Organisering og finansiering av luftambulansetjenesten

Luftambulansetjeneste er en prehospital tjeneste innen spesialisthelsetjenesten. Luftambulansetjenesten finansieres fullt av det offentlige via Luftambulansetjenesten HF som eies av de fire regionale helseforetakene (RHF).

Luftambulansetjenesten ytes med ambulansehelikopter, ambulansefly og redningshelikopter. Ambulansene drives, per i dag, av to operatører som har kontrakt med Luftambulansetjenesten HF: Norsk Luftambulanse AS som flyr ambulansehelikoptre og Babcock Scandinavian Air Ambulance AS som flyr ambulansefly. Helikoptrene og flyene er lokalisert på totalt 21 baser i hele landet og en base på Svalbard.

Lokale sykehus (HF) har det medisinske ansvaret for tjenesten, og bemanner flyene og helikoptrene med medisinsk personell. 

Faktaside

Kontakt