Ambulansetjenester koster mest i nord

Publisert:

I 2016 brukte helseforetakene til sammen 6 milliarder kroner på ambulansetjenester. Det er store forskjeller mellom landsdelene, både i kostnader og bruk av tjenestene.

Ambulansetjenesten er en viktig del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten foregår både med bil, båt, fly og helikopter. I Norge bor mange langt fra sykehus, og godt fungerende ambulansetjenester er en forutsetning for at befolkningen skal få forsvarlige helsetjenester uavhengig av bosted.

4 prosent av kostnadene

I 2016 brukte helseforetakene (HF) til sammen 6 milliarder kroner på ambulansetjenester. Dette utgjør 4 prosent av de totale driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten.

Brukes mest i Nord

Helseforetak driver dels ambulansetjenester selv og dels kjøper de tjenester fra private aktører, som Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

For landet sett under ett tilsvarer kostnadene til ambulansetjeneste om lag 1 150 kroner per innbygger. Her er det imidlertid store forskjeller mellom landets fire helseregioner. Spredt bosetningsmønster, lange reiseavstander og klimatiske forhold kan bidra til variasjonen.

Figur 1. Driftskostnader til ambulanse og luftambulanse per innbygger per helseregion. 2016

Driftskostnader per innbyggere i hele kr. 2016
Helseregion Sør-Øst 861
Helseregion Vest 919
Helseregion Midt-Norge 1483
Helseregion Nord 2922
Helelandet 1148

Lavest kostnad per innbygger er det i Helse Sør-Øst, den største og tettest befolkede regionen. I Helse Nord er kostnadene per innbygger langt høyere. Det er denne regionen hvor det relativt er flest oppdrag med luftambulanse – 9 prosent av de totale oppdragene. Fly og helikopter brukes bare til 1 prosent av oppdragene i Sørøst-Norge.

Mer blålys og sirene i Helse Sør-Øst

Totalt gjennomførte ambulansebiler nesten 700 000 oppdrag i 2016. Oppdragene klassifiseres etter hastegrad. Fordelingen etter hastegrad varierer mellom landsdelene.

Figur 2

Figur 2. Ambulanseoppdrag med bil per helseregion og hastegrad, 2016

For landet sett under ett er ett av tre oppdrag akuttoppdrag. Andelen var størst i Helseregion Sør-Øst med 37 prosent og minst i Helse Nord med 26 prosent.

Totalt kjørte ambulansebilene 3,3 millioner mil i 2016. I Helse Nord kjøres det i gjennomsnitt i underkant av 7 mil per oppdrag, mens tilsvarende tall for Helse Sør-Øst er litt over 4 mil. Når det står om å redde liv, vil ikke blålys og sirene hjelpe til med komme raskere frem når avstandene er store. Mange steder i landet vil bruk av luftambulanse være alternativet i akutte situasjoner.

 

Kontakt