I 2021 ble det Statistikken viser tall for arbeidsulykker som er rapportert til NAV det gjeldende året; ulykken kan ha inntruffet på et tidligere tidspunkt. i alt 23 201 Ulykke som forekommer i arbeidstiden, eller på reise i forbindelse med jobb, men ikke reise til og fra jobb utenfor arbeidstid. I statistikken skilles det mellom fatale og ikke-fatale arbeidsulykker. Informasjon om fatale ulykker (dødsulykker) innhentes fra arbeidslivets tilsynsmyndigheter, mens informasjon som ikke-fatale arbeidsulykker innhentes fra NAV. til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Antall arbeidsulykker i 2021 var dermed over gjennomsnittet på 22 511 arbeidsulykker for perioden 2014-2020 som representerer perioden statistikken har vært produsert. I 47 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene Langvarig fravær er i denne sammenheng fravær på mer enn tre dager. Fraværslengde blir gjerne brukt som mål på alvorligheten til arbeidsulykken, bl.a. av EUs statistikkbyrå Eurostat., mens de resterende 53 prosent resulterte i Kortvarig fravær er i denne sammenheng fravær fra arbeid i tre eller færre dager. Fraværslengde blir gjerne brukt som mål på alvorligheten til arbeidsulykken, bl.a. av EUs statistikkbyrå Eurostat..

Dødsulykker i arbeidslivet inngår ikke i tallgrunnlaget fra NAV, men baserer seg utelukkende på informasjon innhentet fra ulike tilsynsmyndigheter i Norge.

Fall er den dominerende ulykkestypen

Fall var den vanligste kjente ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2021, og var den oftest rapporterte ulykkestypen i flertallet av Basert på Standard for næringsgruppering (SN), som tar utgangspunkt i EUs standard NACE. Den danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og for enheter i Enhetsregisteret. Den er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt og internasjonalt og over tid.. Næringsområdet Inneholder næringene landtransport og rørtransport, sjøfart, lufttransport, lagring og andre tjenester tilknyttet transport, og post og distribusjonsverket. var mest utsatt for fall, målt i antall innrapporterte fall per 1 000 ansatte. I 2021 ble det rapportert i alt 3.8 fallulykker Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte indikerer gjerne risikoen for å bli utsatt for en arbeidsulykke..

Figur 1 viser antall rapporterte arbeidsulykker i perioden 2018-2021, fordelt etter type arbeidsulykke.

Figur 1. Antall arbeidsulykker, etter type ulykke. 2018-2021

Figuren viser for øvrig at antallet rapporterte arbeidsulykker som følge av ukjent ulykkestype dominerer bildet. I alt var det i 2021 over 5 000 arbeidsulykker der årsaken er ukjent, noe som blant annet kan skyldes mangelfull innrapportering av informasjon til NAV. Dette antallet representerer en relativt høy vekst fra 2020, da antallet var nær 3 500.

Flest alvorlige arbeidsulykker i transport og lagring

I 2021 var det i alt 8 rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i Norge, mens 3,8 ulykker per 1000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb.

Variasjonen mellom næringsområdene er betydelig. Næringsområdet jordbruk, skogbruk og fiske hadde flest arbeidsulykker med langvarige fravær fra arbeid, med 7.2 ulykker per 1 000 ansatte. Til sammenligning hadde næringsområdet informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting færrest arbeidsulykker med langvarige fravær, med 0,7 ulykker per 1 000 ansatte.

Figur 2 viser antall rapporterte arbeidsulykker med langvarige fravær per 1 000 ansatte, fordelt etter næring.

Figur 2. Antall arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte, etter næring og fraværets lengde. 2018-2021