I 2020 registrerte Arbeidstilsynet 28 Ulykke som forekommer i arbeidstiden, eller på reise i forbindelse med jobb, men ikke reise til og fra jobb utenfor arbeidstid. med dødelig utfall, mens Sjøfartsdirektoratet registrerte 13. Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet registrerte ingen arbeidsulykker med dødelig utfall i 2020.

Figur 1 viser antall arbeidsulykker med dødelig utfall i perioden 2000-2020, fordelt etter tilsynsmyndighet.

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til relevant tilsynsmyndighet, herunder Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet:

- Arbeidstilsynet: Arbeidsulykker på norsk eller utenlands landterritorium

- Luftfartstilsynet: Arbeidsulykker i sivil luftfart med norsk- eller utenlandsregistrert fartøy innenfor norsk område. I enkelte tilfeller er ulykker med norskregistrert luftfartøy på utenlands territorium meldepliktig.

- Petroleumstilsynet: Arbeidsulykker ved petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske forekomster av petroleum.

- Sjøfartsdirektoratet: Arbeidsulykker hvor norske fartøy er involvert (uavhengig hvor hendelsen inntreffer), samt utenlandskregistrerte fartøy ved hendelser i norsk territorialfarvann.

Figur 1. Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet. 2000-2020

En tredjedel av dødsulykkene er i transport og lagring

Det var flest arbeidsulykker med dødelig utfall innenfor næringsområdet Inneholder næringene landtransport og rørtransport, sjøfart, lufttransport, lagring og andre tjenester tilknyttet transport, og post og distribusjonsverket. i 2020. Området hadde 15 dødsulykker, og en må tilbake til 2009 for å finne flere arbeidsulykker med dødelig utfall på dette næringsområdet på ett år.

Dødsulykkene innenfor transport og lagring var for øvrig fordelt nesten likt mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratets tilsynsområder i 2020, med henholdsvis 7 og 8 ulykker.