I 2020 ble det Statistikken viser tall for arbeidsulykker som er rapportert til NAV det gjeldende året; ulykken kan ha inntruffet på et tidligere tidspunkt. i alt 20 080 Ulykke som forekommer i arbeidstiden, eller på reise i forbindelse med jobb, men ikke reise til og fra jobb utenfor arbeidstid. I statistikken skilles det mellom fatale og ikke-fatale arbeidsulykker. Informasjon om fatale ulykker (dødsulykker) innhentes fra arbeidslivets tilsynsmyndigheter, mens informasjon som ikke-fatale arbeidsulykker innhentes fra NAV. til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Dette er det hittil laveste antallet arbeidsulykker som er registrert i SSBs statistikk om arbeidsulykker, som startet i 2014. I 48 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene Langvarig fravær er i denne sammenheng fravær på mer enn tre dager. Fraværslengde blir gjerne brukt som mål på alvorligheten til arbeidsulykken, bl.a. av EUs statistikkbyrå Eurostat., mens de resterende 52 prosent resulterte i Kortvarig fravær er i denne sammenheng fravær fra arbeid i tre eller færre dager. Fraværslengde blir gjerne brukt som mål på alvorligheten til arbeidsulykken, bl.a. av EUs statistikkbyrå Eurostat..

Dødsulykker i arbeidslivet inngår for øvrig ikke i tallgrunnlaget fra NAV, men baserer seg utelukkende på informasjon innhentet fra ulike tilsynsmyndigheter i Norge.

Fall er den dominerende ulykkestypen

Fall er den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2020, og er det for femte året på rad. Fall er den oftest rapporterte ulykkestypen i flertallet av næringshovedområdene. Næringsområdet Transport og lagring inneholder næringene landtransport og rørtransport, sjøfart, lufttransport, lagring og andre tjenester tilknyttet transport, og post og distribusjonsverket. er mest utsatt for fall, hvor antall innrapporterte fall i 2020 utgjør 3.6 Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte indikerer gjerne risikoen for å bli utsatt for en arbeidsulykke..

Figur 1 viser antall rapporterte arbeidsulykker i perioden 2017-2020, fordelt etter type arbeidsulykke.

Figur 1. Antall arbeidsulykker, etter type ulykke. 2017-2020

Flest alvorlige arbeidsulykker i transport og lagring

I 2020 var det i alt 7,2 rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i Norge, mens 3,4 ulykker per 1 000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb.

Variasjonen mellom næringsområdene er betydelig. Næringsområdet transport og lagring hadde flest arbeidsulykker med langvarige fravær som følge, med 7 per 1 000 ansatte. Til sammenligning hadde næringsområdet informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting færrest arbeidsulykker med langvarige fravær som følge, med 0,6 per 1 000 ansatte.

Figur 2 viser antall rapporterte arbeidsulykker med langvarige fravær per 1 000 ansatte, fordelt etter næring.

Figur 2. Antall arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte, etter næring og fraværets lengde. 2017-2020