I 2021 registrerte Arbeidstilsynet 31 Ulykke som forekommer i arbeidstiden, eller på reise i forbindelse med jobb, men ikke reise til og fra jobb utenfor arbeidstid. med dødelig utfall på sitt tilsynsområde, mens Sjøfartsdirektoratet registrerte 6. Videre registrerte Luftfartstilsynet 2 arbeidsulykker med dødelig utfall, mens Petroleumstilsynet ikke registrerte noen slike arbeidsulykker i 2021.

Figur 1 viser antall arbeidsulykker med dødelig utfall i perioden 2000-2021, fordelt etter tilsynsmyndighet.

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til relevant tilsynsmyndighet, herunder Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet:

  • Arbeidstilsynet: Arbeidsulykker på norsk eller utenlands landterritorium
  • Luftfartstilsynet: Arbeidsulykker i sivil luftfart med norsk- eller utenlandsregistrert fartøy innenfor norsk område. I enkelte tilfeller er ulykker med norskregistrert luftfartøy på utenlands territorium meldepliktig.
  • Petroleumstilsynet: Arbeidsulykker ved petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske forekomster av petroleum.
  • Sjøfartsdirektoratet: Arbeidsulykker hvor norske fartøy er involvert (uavhengig hvor hendelsen inntreffer), samt utenlandskregistrerte fartøy ved hendelser i norsk territorialfarvann.

Figur 1. Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet. 2000-2021

En fjerdedel av dødsulykkene var i bygge- og anleggsvirksomhet

Det var flest arbeidsulykker med dødelig utfall innenfor næringsområdet Næringshovedområdet omfatter generell bygge- og anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer midlertidig karakter. i 2021. Området hadde 10 dødsulykker, som er det høyeste antallet arbeidsulykker med dødelig utfall på dette næringsområdet siden 2014.

Dødsulykkene innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var i hovedsak registrert i Arbeidstilsynets tilsynsområde i 2021. En av ulykkene innen næringen var imidlertid registrert av Sjøfartsdirektoratet.