Oppdaterte anslag fra kraftselskapene antyder høy investeringsvekst, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

De nye investeringsanslagene for 2024 indikerer at investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til om lag 36,4 milliarder kroner i år, målt i løpende verdi. Dette anslaget er hele 19 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023. Dette skyldes i stor grad en kraftig oppgang i investeringer innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet, som anslås til 24,2 milliarder kroner. Investeringer i produksjon av elektrisitet bidrar også positiv til den samlede oppgangen, mens fjernvarme og annen kraftforsyning anslås å bli lavere i år enn i 2023 og bidrar dermed til å dempe oppgangen i år noe.

Rekordhøyt anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet for 2025

2025-anslaget for kraftforsyningsinvesteringene antyder en oppgang på nesten 35 prosent sammenlignet med 2024-anslaget, gitt i mai i fjor. Den indikerte veksten skyldes at det anslås økte investeringer overføring og distribusjon av elektrisitet, samt økte investeringer i produksjon av elektrisitet. Fjernvarme og annen kraftforsyning viser en nedgang for neste års investeringer sammenlignet med tilsvarende anslag for 2024.  Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til førstegangsanslaget for neste års investeringer og utsettelser eller at det kommer til nye prosjekter kan føre til justeringer i 2025-anslagene.  

Figur 1. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Tall som er korrigert for kalendereffekter og sesongmessig variasjon. En slik justering gir et mer korrekt bilde av den underliggende utviklingen i tidsserien, og gjør det enklere å sammenligne resultater for påfølgende kvartaler. for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning økte med 4,4 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Dette er 3 kvartal på rad med økning.

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Indeks. Sesongjusterte tall. 2021=100

 

Oppgang i samlede investeringer for 2024 og 2025

I investeringsundersøkelsen gjennomført i andre kvartal anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2024 til 328 milliarder. Dette tilsvarer en oppgang på nesten 19 prosent sammenlignet med anslaget for 2023, gitt på samme tid i fjor. Oppgangen kan hovedsakelig tilskrives en klar oppgang i investeringer innenfor olje- og gassvirksomhet og i kraftforsyning. Industriinvesteringer er lavere i 2024 enn i 2023 og er med på å dempe den samlede oppgangen.  For nærmere om investeringene i olje- og gassvirksomhet se egen artikkel.

Figur 3. Investeringsanslag registrert i 2. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2025 antyder en oppgang på 18 prosent sammenlignet med tilsvarende 2024-anslag. Samtidig er det betydelig usikkerhet til anslagene for neste år gitt på et så tidlig tidspunkt.

Oppgangen i 2025 skyldes hovedsakelig at det anslås en videre oppgang i investeringene både for olje- og gassvirksomhet og for kraftforsyning. Industriinvesteringene bidrar også positiv til denne oppgangen, men her økningen er mer moderat.

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.