Oppjusteringen for 2025 drives i stor grad av høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging og leting. Investeringsanslaget for 2025 indikerer en vekst i løpende verdi på 19 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2024, gitt for et år siden, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. I forrige undersøkelse ble det indikert en vekst fra 2024 til 2025 på 15 prosent.

Det vil også til neste år være høy investeringsaktivitet på de mange feltutbyggingene som ble startet opp i slutten av 2022. Det bygges også ut nye rør i tilknytning til noen av disse utbyggingene, noe som øker investeringene innen rørtransport. I tillegg planlegges det klart høyere investeringsaktivitet innen felt i drift til neste år.

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Marginalt høyere anslag for 2024

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i det oppdaterte anslaget for 2024 oppgitt til 247 milliarder kroner, som er historisk sett det høyeste nominelle anslaget gitt siden denne statistikken ble opprettet. Anslaget er 1,3 prosent høyere enn i forrige måling. Det er økte anslag innen felt i drift og leting som driver økningen fra forrige undersøkelse.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 2. kvartal samme år

Anslaget er videre 25 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 2. kvartal i fjor. I forrige måling ble det indikert en prosentvis vekst på hele 30 prosent. Som figur 2 under viser, økte anslaget for 2023 for et år siden mer enn tilfellet er for 2024 nå.  

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Det er verdt å nevne at utførte investeringer for 2023 endte hele 8,8 prosent høyere enn anslaget gitt for 2023 for et år siden, som vi nå sammenlikner det nåværende 2024- anslaget med. Historiske anslag viser at årsanslaget gitt i februar i investeringsåret har i gjennomsnitt vært 2,4 prosent lavere enn de endelige investeringene de siste 21 årene, og ingen av disse årene, bortsett fra i 2023, har hatt endelige investeringer som har vært så mye som 8,8 prosent høyere enn anslaget gitt i mai. På bakgrunn av dette kan det være mer hensiktsmessig å sammenlikne anslaget gitt for 2024 nå med endelige investeringer for 2023. Med det som utgangspunktet indikeres det en vekst på 14,7 prosent i 2024.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2024/2023¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal samme år

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Som figur 3 over viser er oppgangen som indikeres i 2024 bred. Investeringene i alle investeringsområder ventes å øke sammenliknet med tilsvarende anslag gitt for 2023, men det er en markant økning i feltutbygging som bidrar mest til den anslåtte oppgangen i 2024. De mange feltutbyggingene som det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på sent i 2022 vil samlet sett ha høyere investeringsaktivitet i 2024 enn i 2023. Det er vanlig at utbyggingsprosjekter har høyere investeringer i utbyggingens andre år enn i det første. Veksten i 2024 drives også av høyere investeringer innen leting og felt i drift. Det indikeres også en kraftig oppgang for kategoriene rørtransport og nedstengning og fjerning til neste år, men siden disse kategoriene i utgangspunktet har lave investeringsnivåer bidrar de bare i beskjeden grad til økningen som anslås for investeringene totalt.

Høyere anslag for 2025

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2025 blir nå oppgitt til 216 milliarder kroner, som er om lag 11 milliarder kroner mer enn i forrige undersøkelse. Økningen drives hovedsakelig av økte anslag innen feltutbygging og leting, men anslagene for de andre investeringsområdene bidrar også til oppgangen. Det økte anslaget for feltutbygging har delvis sammenheng med at det er blitt levert PUD på et nytt utbyggingsprosjekt. Slike prosjekter inkluderes i den første investeringstellingen etter at PUD er levert. Innenfor letevirksomheten er det kommet til noen flere letebrønner i operatørenes foreløpige budsjetter.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2025/2024¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal året før

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2025 er nå 19 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2024, gitt i 2. kvartal i fjor. Som figur 4 over viser blir den indikerte oppgangen i 2025 drevet av investeringer i felt i drift. Det er spesielt sterk økning i anslaget for underkategorien varer. Vi ser også at det indikeres oppgang i alle andre hovedkategorier i 2025.

Det kan likevel være verdt å påpeke at anslaget for 2024 har økt med hele 36 prosent fra anslaget gitt for dette året i 2. kvartal i fjor til anslaget gitt i denne målingen. Bortsett fra for 2023, da anslagsveksten var på hele 51 prosent, har man ikke sett en slik anslagsvekst fra mai året før investeringsåret til mai i investeringsåret siden 2008. Anslagsveksten var kunstig høy i 2023 på grunn av at anslaget gitt i mai året før investeringsåret ikke hadde med anslag for de mange utbyggingene som kom med først i 1. kvartal 2023. De tidlige anslagene for 2008 og i årene før var kunstig lave fordi få operatører i disse årene leverte leteanslag i mai året før investeringsåret. Det er ingen slike kunstige grunner til den sterke anslagsveksten for 2024. Økningen har sammenheng med høy prisvekst gjennom fjoråret, mye som følge av kronesvekkelsen. I tillegg ble investeringer på en del utbygginger forsert relativt til initiale planer, som har økt planlagt aktivitet i 2024. Det har også vært kostnadsøkning utover det som har gjelder prisvekst, f.eks. at prosjekter har krevd mer investeringsaktivitet enn tidligere planlagt. Prisveksten på innsatsfaktorer i næringen ser ut til å dempes noe i år sammenliknet med fjoråret. Det er ingen grunn til å forvente videre forsering av investeringer utover de som ble meldt om i fjor. Kostnadsøkninger ellers må man regne med at det kommer på enkelte prosjekter. Alt i alt kan man konkludere med at årsakene til den sterke anslagsøkningen i 2024 ikke i samme grad ser ut til å være til stede for 2025. I tillegg vil det bare komme noen få nye utbygginger det neste året, som bare vil bidra til relativt beskjedne økninger i anslagene for 2025.

Sesongjustert nominell investeringsvekst i 1. kvartal

Investeringene i 1. kvartal endte på 55,3 milliarder kroner. Dette er 12 prosent lavere enn det som ble anslått i 1. kvartal, og er 11,2 prosent lavere enn de påløpte investeringene i 4. kvartal 2023, ujustert. Den sesongjusterte veksten fra 4. til 1. kvartal ble derimot positiv med 2,0 prosent. Bakgrunnen for dette er at investeringene sesongmessig pleier å være langt lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal. Dette er sjette kvartal på rad med vekst i de sesongjusterte kvartalsvise investeringene, men veksten har avtatt gradvis de siste kvartalene.