Investeringsanslaget gitt av oljeselskapene for 2021 er 0,4 prosent høyere enn 2021-anslaget gitt i forrige kvartal, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. 2021-anslaget er med dette om lag på samme nivå som tilsvarende anslag for 2020, gitt i 4. kvartal 2020.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 4. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Anslaget for 2022 er 7,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021, gitt i 4. kvartal 2020. I forrige undersøkelse ble det antydet en nedgang på 4,4 prosent for 2022. Det indikeres et større fall nå fordi anslaget gitt for 2021 i tilsvarende måling i fjor økte mer enn anslaget for 2022 nå.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Kraftig økning i anslagene for feltutbygging i 2022

Investeringsanslaget til feltutbygging i 2022 blir nå oppgitt til 53,1 milliarder kroner. Dette er hele 27 prosent mer enn anslått i forrige undersøkelse. Oppjusteringen av 2022-anslaget har sammenheng med at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) på et par utbyggingsprosjekter, samt at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på enkelte utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt. Sistnevnte investeringer er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt. Anslagene for felt i drift og nedstengning og fjerning øker også noe fra forrige måling, mens anslag for leting, landsvirksomhet, og rørtransport er justert noe ned.

Selv om anslaget for 2022 er betydelig oppjustert siden forrige måling, er det likevel 7,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021 gitt i 4.kvartal 2020. Det er spesielt investeringsområdet feltutbygging som bidrar til nedgangen fra 2021 til 2022. Nedgangen i feltutbygging må ses i sammenheng med at flere utbyggingsprosjekter ventes å bli ferdigstilte eller å gå over i avsluttende fase til neste år.

Det ventes å bli levert PUD på svært mange utbyggingsprosjekter til neste år. De aller fleste av disse kommer sannsynligvis mot slutten av året, men det vil også komme noen mindre prosjekter tidligere på året. Det store antallet PUD-er til neste år kan ses i sammenheng med at det i Stortingets skattetiltakspakke som ble vedtatt i fjor gis gunstig beskatning for alle utbyggingsinvesteringer som det leveres PUD på før 1. januar 2023. Investeringer på prosjekter pleier å være beskjedne det første utbyggingsåret. Det er derfor ventet at de fleste av disse prosjektene vil ha relativt små investeringer hver for seg til neste år, men i sum vil de likevel utgjøre en del investeringer. Opprettholdes tidsplanene på de fleste av disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til høyere investeringer innen feltutbygging i 2022 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2022/2021. Investeringsanslag registrert 4. kvartal året før.¹ Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Flat investeringsutvikling i 2021

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå anslått til 182,3 milliarder kroner. Dette er 0,4 prosent mer enn 2021-anslaget gitt i forrige måling. Det er noe høyere tall innen felt i drift som bidrar mest til oppjusteringen, men anslaget for leting og konseptstudier øker også fra forrige måling. Anslaget for feltutbygging, landvirksomhet og nedstengning og fjerning er derimot noe lavere sammenlignet med sist måling.

Det siste anslaget for 2021 antyder at investeringsnivået er uendret sammenlignet med tilsvarende tall for 2020, gitt i 4.kvartal 2020. I forrige undersøkelse ble det antydet en nedgang på 1,6 prosent i 2021. Som figur 4 under illustrerer trekker feltutbygging i negativ retning, men utjevnes av vekst i de øvrige investeringskategoriene. Her er det særlig leting og konseptstudier, og felt i drift som bidrar i positiv retning. Nedgangen i feltutbygging må ses i sammenheng med at nedfasingen av store utbygginger fra 2020 til 2021 i liten grad erstattes av nye feltutbygginger. Leteaktiviteten på sin side har tatt seg opp i år etter å ha blitt kuttet kraftig i fjor som følge av svært lave oljepriser i forbindelse med korona pandemien. For felt i drift kan veksten delvis knyttes til kapasitetsutvidelse på enkelte produserende felt.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2021/2020. Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år¹. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Lavere investeringer i 3. kvartal

De utførte investeringene falt med 2,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021 og endte på 44,6 milliarder kroner. Det sesongjusterte fallet fra 2. til 3. kvartal var på 0,4 prosent. De utførte investeringene i 3. kvartal endte hele 11 prosent lavere enn i anslaget gitt for 3. kvartal i forrige undersøkelse. Det var særlig lavere utførte investeringer enn ventet innenfor feltutbygging, men også innenfor kategoriene nedstenging og fjerning og landvirksomhet. I tillegg ble òg investeringer innen letekompentene feltevaulering, generelle undersøkelser og for konseptstudier lavere enn anslått.

De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 131,2 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2021 forutsetter investeringer på over 51 milliarder kroner i 4. kvartal som innebærer en investeringsvekst på hele 14,4 prosent fra 3. til 4. kvartal. Selv om historiske tall viser at det normalt pleier å være høyest investeringer i 4. kvartal har en slik sterk kvartalsvis vekst i investeringene forekommet svært sjelden. De siste 21 årene har også årsanslaget gitt i 4. kvartal i investeringsåret i gjennomsnitt vært 2,3 prosent høyere enn de endelige investeringene, og i bare to av disse årene har årsanslaget gitt i 4. kvartal vært lavere enn endelige investeringer. Alt i alt gir dette grunn til å tro at noen av investeringene planlagt for 4. kvartal blir forskjøvet til neste år.