Investeringsanslaget for 2024 indikerer nå en vekst på rundt 30 prosent fra året før når vi sammenlikner med tilsvarende anslag gitt for 2023 for et år siden, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

De utførte investeringene i 2023 endte på 215 milliarder kroner. I løpende verdi utgjør dette en oppgang på om lag 22 prosent sammenliknet med de utførte investeringene i 2022. Priser på investeringsvarer har ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap økt med hele 10,5 prosent fra 2022 til 2023, slik at volumveksten på investeringene i 2023 er klart lavere enn den nominelle veksten som måles i denne statistikken.

Investeringene i 2023 ble 0,5 prosent lavere enn anslått i november i forrige undersøkelse.

Figur 1. Utførte investeringer i utvinning og rørtransport. Millioner løpende kroner

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Rekordhøye førstegangsanslag for 2025

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangsanslaget for 2025 oppgitt til 205 milliarder kroner. Dette er nominelt sett det høyeste førstegangsanslaget som er gitt siden denne statistikken ble opprettet. Anslaget er 15 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2024, gitt i 1. kvartal i fjor.  

Oppgangen som indikeres for 2025 drives i stor grad av høye anslag innen felt i drift. Anslagene indikerer enda sterkere vekst innen kategoriene landvirksomhet samt nedstengning og fjerning, men siden disse kategoriene i utgangspunktet har lavere aktivitet bidrar de i mindre grad til å forsterke oppgangen som anslås for investeringene totalt. Anslagene for leting og rørtransport er også noe høyere enn i førstegangsanslaget for 2024, men bidrar bare marginalt til å heve det samlede anslaget. I motsatt retning går anslagene for feltutbygging, som er 1,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2024, og bidrar derfor til å dempe noe den indikerte oppgangen totalt sett.

Oppjustert anslag for 2024

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2024 blir nå oppgitt til 244 milliarder kroner, som historisk sett er det høyeste nominelle anslaget som er gitt i denne statistikken. Dette er 5 prosent høyere enn i forrige måling. Det er oppgang innen alle hovedkategorier, men det er særlig økte anslag i felt i drift, feltutbygging og rørtransport som bidrar til oppjusteringen.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Det siste anslaget for 2024 er om lag 30 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 1. kvartal i fjor. Det er verdt å nevne at utførte investeringer for 2023 endte hele 15 prosent høyere enn anslaget gitt for 2023 for et år siden, som vi nå sammenlikner det nåværende 2024- anslaget med. Historiske anslag viser at årsanslaget gitt i februar i investeringsåret har i gjennomsnitt vært på samme nivå som de endelige investeringene de siste 21 årene, og ingen av disse årene, bortsett fra i 2023, har hatt endelige investeringer som har vært så mye som 15 prosent høyere enn februar- anslaget. Med dette bakteppet kan det være mer hensiktsmessig å sammenlikne anslaget gitt for 2024 nå med endelige investeringer for 2023. Med det som utgangspunktet indikeres det en vekst på 13,2 prosent i 2024.

 

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2024/2023¹. Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Som figur 3 over viser er oppgangen som indikeres i 2024 bred, investeringene i alle investeringsområder ventes å øke sammenliknet med tilsvarende anslag gitt for 2023. Men det er en markant økning i feltutbygging som bidrar mest til den anslåtte oppgangen i 2024. De mange feltutbyggingene som det ble levert PUD på sent i 2022 vil samlet sett ha høyere investeringsaktivitet i 2024 enn i 2023.

Klar investeringsvekst i 2023

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, endte på 215 milliarder kroner i 2023. Målt i løpende priser er dette 22 prosent høyere enn i 2022. Oppgangen var drevet av markant høyere investeringer innen feltutbygging. Investeringene innen felt i drift og rørtransport bidro også til oppgangen mens leting og konseptstudier, nedstengning og fjerning samt landvirksomhet hadde lavere investeringer i 2023 og bidro dermed til å dempe veksten.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2023/2022¹. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Investeringene i feltutbygging utgjorde 95 milliarder kroner. Dette er hele 52 prosent høyere enn i 2022. Den sterke oppgangen skyldes i stor grad at de mange nye feltutbyggingene som det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på i slutten av 2022 hadde svært lave utførte investeringer i 2022, mens de hadde betydelige investeringer i 2023.

Investeringene i felt i drift endte på 85 milliarder i 2023, 13,5 prosent høyere enn året før. I løpende verdi er dette de høyeste driftsinvesteringene siden 2014. Den høye aktiviteten i felt i drift kan ha sammenheng med høye produktpriser og at gunstige skatteregler har utløst flere prosjekter og borekampanjer også på felt i drift.

Investeringene i nedstengning og fjerning beløp seg til 4,5 milliarder kroner i 2023. Dette er 25 prosent mindre enn investeringene i denne kategorien i 2022. Dette er en kategori der aktivitetsnivået kan variere en del fra år til år. Aktivitetsnivået avhenger av hvor mange plattformer som skal fjernes fra sokkelen og hvor mange brønner som blir stengt ned og permanent plugget. Det er mulig at den høye investerings- og boreaktiviteten på feltutbygging og felt i drift i 2023 til en viss grad kan ha fortrengt og utsatt aktivitet i nedstengning og fjerning.

Det ble investert for 2,8 milliarder kroner innen rørtransport i 2023. Det er nær tre ganger så mye som i 2022. Det er i år påbegynt bygging av nye rør i tilknytning til noen av de nye feltutbyggingene. Dette har bidratt til et klart oppsving i aktiviteten i denne kategorien i 2023.

Kraftig aktivitetsfall innen konseptstudier i 2023

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier samlet endte på 24,3 milliarder kroner i 2023, som er 14,4 prosent lavere enn året før. Likevel hadde de fire underkategoriene som hører til under leting samlet sett 8 prosent høyere investeringer i 2023 enn i året før. For konseptstudier derimot var det en nedgang på 93 prosent, fra rekordhøye 6,3 milliarder kroner i 2022 til kun 0,4 milliarder i 2023. Dette førte til totalt sett en nedgang i samlekategorien leting og konseptstudier i 2023. Konseptstudier omfatter planleggingsaktivitet knyttet til kommende feltutbygginger. Den rekordhøye aktiviteten i denne kategorien i 2022 har direkte sammenheng med den store opphopningen av nye utbyggingsprosjekter som det ble levert PUD på sent i 2022. Etter at disse utbyggingene har kommet i gang har det vært svært få nye utbygginger å planlegge for. Det er bakgrunnen for at aktivitetsnivået innen denne kategorien har falt så dramatisk i 2023.

Det ble brukt 15,5 milliarder kroner på leteboring i 2023, dette er 7,1 prosent mer enn i 2022. Det ble ifølge Sokkeldirektoratet påbegynt 35 letebrønner i 2023, en mer enn året før. Av fjorårets brønner var 23 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 14 nye funn, som resulterte i en ressurstilvekst på om lag 315 millioner fat oljeekvivalenter.

Høyere investeringer i 4. kvartal

Investeringene i 4. kvartal endte på 62,3 milliarder kroner. Dette er 1,6 prosent lavere enn det som ble anslått i 4. kvartal, men er 10,4 prosent mer enn de påløpte investeringene i 3. kvartal, ujustert. Den sesongjusterte økningen fra 3. til 4. kvartal er mindre, 5,8 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å ligge noe høyere i 4. kvartal enn i 3. kvartal.