Endelige tall for 2023 viser at  samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 290,3 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette gir en investeringsoppgang på 22 prosent sammenlignet med de utførte investeringene i 2022. Utvinning og rørtransport hadde en kraftig oppgang på 22 prosent. Investeringer i industrien hadde også en kraftig vekst på 29 prosent og kraftforsyningen viste en oppgang på 11 prosent.

– Grunnen til de store investeringene i olje- og gassvirksomhet skyldes hovedsakelig en kraftig oppgang i investeringer i feltutbygging med en oppgang på 52 prosent i 2023 sammenliknet med 2022, sier seniorrådgiver i SSB Ståle Mæland.

Figur 1. Utførte investeringer. Millioner løpende kroner

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2024 indikerer en videre oppgang på 21 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2023. Oppgangen i 2024 drives særlig av at det anslås en betydelig oppgang innenfor olje- og gassvirksomhet. Investeringer i kraftforsyning bidrar også til oppgangen med en økning på 14 prosent. Industriinvesteringene anslås til et høyt nivå historisk sett, men likevel 11 prosent lavere enn tilsvarende anslag i 2023. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel.

– Det forventes store investeringene i år i feltutbygging og felt i drift. Oljeselskapenes siste anslag tyder på en oppgang på 25 prosent i 2024 sammenliknet med tilsvarende anslag for 2023, sier Ståle Mæland.

I følge Tall som er korrigert for kalendereffekter og sesongmessig variasjon. En slik justering gir et mer korrekt bilde av den underliggende utviklingen i tidsserien, og gjør det enklere å sammenligne resultater for påfølgende kvartaler. tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 3.kvartal til 4.kvartal 2023:

  • Olje og gass: 5,8%
  • Industri: 3,9%
  • Kraftforsyning: 7,8 %

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Indeks. Sesongjusterte tall. 2005=100

Investeringsoppgang i industrien i 2023

Utførte investeringer i industrien ble 45,3 milliarder kroner i 2023 - målt i løpende verdi. Dette gir en oppgang på 29 prosent sammenlignet med 2022. Det er store investeringsprosjekter innen metallindustri samt gummi, plast og mineralsk industri som står bak mye av oppgangen. I tillegg var det en betydelig oppgang i næringsgruppen dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, samt bygging av skip og oljeplattformer som bidro til oppgangen for industrien samlet sett. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk bidro i motsatt retning, med nedgang i investeringene fra 2022 til 2023.

Flere av investeringsprosjektene som bidro til veksten i industriinvesteringene i 2023 henger sammen med omstillingsprosesser mot lavere utslipp og energieffektivisering. Enkelte prosjekter får omfattende støtte gjennom statlige ordninger. Investeringstilskudd fra det offentlige til slike prosjekter er inkludert i de samlede investeringene.

Figur 3. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Figur 4. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2023/2022¹. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter.

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Nedgang i industriinvesteringer i 2024

De nye anslagene for industriinvesteringene i 2024 indikerer en nedgang på 11 prosent sammenlignet med anslag for 2023 gitt på samme tid i fjor. Nedgangen skyldes at noen store prosjekter ble ferdigstilt i løpet av 2023 og andre er i sluttfasen nå i 2024. Dette gjelder blant annet i metallindustri samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri er med på å dempe den samlede nedgangen, med en økning på 43 prosent sammenliknet med 2023.

Nedgangen for 2024 må sees i sammenheng med at industriinvesteringene i 2023 var på et rekordhøyt nivå i løpende verdi, og sett i et historisk perspektiv er anslaget for inneværende år fremdeles på et høyt nivå.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2024/2023¹. Investeringsanslag registrert 1. kvartal året før. Prosentvis endringsrate

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Oppgang i kraftinvesteringer i 2023 og i 2024

Målt i løpende verdi endte utførte investeringer i kraftforsyning på 26,9 milliarder kroner i 2023. Dette gir en oppgang på 11 prosent sammenlignet med 2022. Oppgangen skyldes høye investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet som økte med 16 prosent. Investeringer i produksjon av elektrisitet falt med 8 prosent og bidro dermed til å dempe oppgangen innenfor kraftforsyning samlet sett. Det var lite investeringer i vindkraft og andre større prosjekter knyttet til produksjon av elektrisitet i 2023. Investeringene innenfor fjernvarme og annen kraftforsyning økte med 48 prosent i 2023.

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2024 antyder en investeringsoppgang på 14 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2023 gitt i februar i fjor. Oppgangen kommer særlig innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet der det anslås en investeringsvekst på 18 prosent i år. Produksjon av elektrisitet bidrar også positiv til oppgangen i år med en vekst på 24 prosent.

For fjernvarme og annen kraftforsyning er det imidlertid ventet en nedgang i investeringene. Fallet for denne undergruppen er anslått til 29 prosent i 2024 sammenlignet med tilsvarende anslag for 2023. Dette skyldes delvis at et større prosjekt har redusert anslagene for inneværende år og kan bli skjøvet noe ut i tid.

Figur 6. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Oppgang for bergverksdrift både i 2023 og 2024

Målt i løpende verdi endte samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2023 på 2,8 milliarder kroner. Dette er en oppgang på om 46 prosent sammenlignet med året før. Det nyeste anslaget for 2024 indikerer også en videre oppgang i investeringene på 59 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2023, gitt i februar i fjor.

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.