I investeringsundersøkelsen gjennomført i andre kvartal anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2023 til 275,9 milliarder. Dette tilsvarer en oppgang på hele 19 prosent sammenlignet med anslaget for 2022, gitt på samme tid i fjor. Oppgangen kan hovedsakelig tilskrives en klar oppgang i investeringer innenfor olje- og gassvirksomhet og i industriinvesteringer. Investeringer i kraftforsyning bidrar også positiv til oppgangen i år.

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 2. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2024 antyder en kraftig oppgang på nesten 33 prosent sammenlignet med tilsvarende 2023-anslag. Samtidig er det betydelig usikkerhet til anslagene for neste år gitt på et så tidlig tidspunkt.

Oppgangen i 2024 skyldes hovedsakelig at det anslås en videre oppgang i investeringene både for olje- og gassvirksomhet og for kraftforsyning. Industriinvesteringene bidrar også positiv til denne oppgangen, men økningen er mer moderat i 2024 sammenliknet med 2023. For nærmere om investeringene i olje- og gassvirksomhet se egen artikkel.

I følge Tall som er korrigert for kalendereffekter og sesongmessig variasjon. En slik justering gir et mer korrekt bilde av den underliggende utviklingen i tidsserien, og gjør det enklere å sammenligne resultater for påfølgende kvartaler. var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023:

  • Olje og gass: 4,4 %
  • Industri: 23,6 %
  • Kraftforsyning: 4,2 %

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Indeks. Sesongjusterte tall. 2005=100

Store enkeltprosjekter gir kraftig oppgang i industriinvesteringer for 2023

De siste anslagene for industriinvesteringene i 2023 indikerer en kraftig vekst, og det ligger nå an til en oppgang på nesten 25 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2022. Det er særlig metallindustrien med undergruppen «Ikke-jernholdige metaller» og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri som står bak mye av investeringsoppgangen. Det er noen få, men store enkeltprosjekter som bidrar til den høye investeringsveksten i disse næringene. Samtidig melder næringsgruppen gummi, plast og mineralskindustri samt bygging av skip og oljeplattformer om høy investeringsaktivitet. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri anslår nedgang i investeringene og er med å dempe oppgangen for industrien i år.

Figur 3. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Figur 4. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2023/2022¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal samme år. Prosentvis endringsrate

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Investeringene i industrien anslås å øke også i 2024

Industriens investeringsanslag for 2024 antyder en oppgang på 6,4 prosent sammenlignet med 2023-anslag gitt på samme tid i fjor. Den næringsgruppen som bidrar mest til oppgangen er oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og det er særlig undergruppen «kjemiske råvarer» som står for oppgangen i dette aggregatet. Flere av prosjektene som nå har kommet med i undersøkelsen er knyttet til det grønne skiftet. Det er imidlertid stor usikkerhet til enkelte av disse anslagene og gjennomføringshastigheten på prosjektene. Gummi, plast, mineralsk industri og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, samt næringsmiddelindustri melder om nedgang i sine investeringer og er med på å dempe den samlede oppgangen.

Det er verdt å merke seg at det også generelt er en del usikkerhet til de tidlige anslagene for 2024. Dette skyldes blant annet den globale inflasjonen, og dermed høyere kostnader for de enkelte prosjektene, samt usikkerheten knyttet til energiprisene som kan gi en annen økonomisk utvikling i 2024 enn ventet på det nåværende tidspunkt.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2024/2023¹. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før. Prosentvis endringsrate

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Kraftforsyning anslår investeringsvekst i 2023 og 2024

De nye investeringsanslagene for 2023 indikerer at investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til om lag 30,6 milliarder kroner i år, målt i løpende verdi. Dette anslaget er hele 16 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2022. Dette skyldes hovedsakelig en kraftig oppgang i investeringer innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet. Fjernvarme og annen kraftforsyning bidrar også positiv til oppgangen. Investeringer i produksjon av elektrisitet anslås å bli lavere enn i 2022 og bidrar dermed til å dempe oppgangen. Nedgangen for investeringer i produksjon av elektrisitet kan delvis forklares med at mange vindkraftprosjekter ble ferdigstilt i de foregående årene og få nye vindkraftprosjekter har kommet til.

2024-anslaget for kraftforsyningsinvesteringene antyder en oppgang på nesten 26 prosent sammenlignet med 2023-anslaget, gitt i mai i fjor. Den indikerte veksten skyldes at det anslås økte investeringer overføring og distribusjon av elektrisitet, samt økte investeringer i produksjon av elektrisitet. Fjernvarme og annen kraftforsyning bidrar også mye til veksten. Det må nevnes at det er stor usikkerhet i forhold til om et stort prosjekt innen fjernvarme og annen kraftforsyning blir gjennomført eller ei, og det skyldes at de anslåtte kostnadene for dette prosjektet har økt mye i det siste.

Figur 6. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Høye investeringer i bergverksdrift både i 2023 og 2024

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2023 til 3,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på hele 63 prosent sammenliknet med året før. Anslag for 2024 indikerer en oppgang på 82 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2023 gitt på samme tid i fjor. Den anslåtte investeringsoppgangen for bergverksdrift i 2023 og 2024 er delvis grunnet et stort prosjekt hvor det er fattet investeringsbeslutning i år.

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.