Investeringsanslaget for 2022 indikerer likevel et fall på 8,1 prosent fra året før viser statistikken over statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

De utførte investeringene i 2021 endte på 177,7 milliarder kroner. I løpende verdi utgjør dette en nedgang på 0,9 prosent sammenliknet med de utførte investeringene i 2020. Investeringene i 2021 ble 2,5 prosent lavere enn anslått i november i forrige undersøkelse.

Figur 1.Utførte investeringer i utvinning og rørtransport. Millioner løpende kroner

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Lave førstegangsanslag for 2023

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangsanslaget for 2023 oppgitt til 131,4 milliarder kroner. Dette er 5,1 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i 1. kvartal i fjor.

Det er investeringsområdene felt i drift, nedstengning og fjerning, og leting og konseptstudier som trekker ned sammenlignet med førstegangsanslaget for 2022. I motsatt retning går anslagene for feltutbygging, som er 7 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2022. Anslagene indikerer også en kraftig oppgang for investeringsområdene rørtransport og landvirksomhet til neste år, men siden disse kategoriene i utgangspunktet har beskjeden aktivitet bidrar de bare i liten grad til å dempe nedgangen som anslås for investeringene totalt.

Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. I Stortingets skattetiltakspakke, som ble vedtatt i juni i 2020 for å avhjelpe næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet i kjølvannet av koronapandemien, gis det gunstig beskatning for alle utbygginger det leveres PUD på før utgangen av 2022. Det er ventet at det blir levert PUD på svært mange prosjekter i år, de aller fleste i 4. kvartal. De største blant disse er Wisting, NOA, Krafla, King Lear og Linnorm. Opprettholdes tidsplanene på de ventede prosjektene ligger det an til betydelig høyere investeringer i feltutbygging i 2023 enn det som nå ligger inne i undersøkelsen. Derfor bør nedgangen som indikeres for oljeinvesteringene i førstegangsanslaget for 2023 tolkes med forsiktighet. De mange utbyggingsprosjektene som ventes vil sannsynligvis gjøre at anslaget for 2023 vil vokse brattere enn i et normalår gjennom anslagssyklusen.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Oppjustert anslag for 2022

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 blir nå oppgitt til 159,5 milliarder kroner. Dette er 3,3 prosent høyere enn i forrige måling. Det er særlig økte anslag i felt i drift og feltutbygging som bidrar til oppjusteringen. Økningen kommer delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2021 til 2022 på enkelte prosjekter. I tillegg er det kommet til et nytt utbyggingsprosjekt siden forrige måling.

Selv om anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass har økt er det oppgitte akkumulerte beløpet for 2022 8,1 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021. I forrige undersøkelse var den indikerte nedgangen i 2022 på 7,2 prosent. Det brattere fallet som indikeres nå har sammenheng med at anslaget for 2021 gitt for et år siden økte mer enn anslaget for 2022 gjør nå.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2022/2021. Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år.¹ Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Som figur 3 viser er nedgangen som indikeres i 2022 bred, investeringene i alle investeringsområder ventes å falle sammenlignet med tilsvarende anslag gitt for 2021. Men det er et markant fall i feltutbygging som bidrar mest til den anslåtte nedgangen i 2022. Flere utbyggingsprosjekter ble ferdigstilt i fjor, og andre utbygginger nærmer seg ferdigstillelse og har hatt sin investeringstopp tidligere. Dette gjør at disse prosjektene enten er overført til kategorien felt i drift eller har lavere utbyggingsinvesteringer i år enn i fjor. Nedgangen fra disse blir ikke fullt ut erstattet av investeringer fra nye prosjekter eller av økte investeringer på eksisterende utbygginger, derfor indikeres det nå en nedgang innen feltutbygging i år.

Det er bare et mindretall av utbyggingsprosjektene som ventes å komme i løpet av 2022 som planlegger å levere PUD for myndighetsgodkjenning før 4. kvartal. De som først kommer i 4. kvartal vil ha lite eller ingen investeringer i år mens de som kommer tidligere vil ha mer utførte investeringer også i år. Eldfisk Nord, Brasse og Trine og Trell er eksempler på utbygginger som planlegger å levere PUD tidligere i år. Dersom tidsplanene på disse realiseres vil investeringer fra disse utbyggingene komme i tillegg til det som allerede ligger inne i nåværende anslag for feltutbygging.
Anslaget for produksjonsboring for 2022 er 11,6 prosent lavere enn det tilsvarende anslaget var for 2021. Det er denne typen investeringsaktivitet som kan generere økt produksjon på kort sikt. De svært høye olje- og gassprisene kan stimulere operatørene til å øke sine boreplaner på eksisterende felt utover det som ligger inne i de nåværende budsjetter og dermed isolert sett bidra til oppjustering av 2022-anslaget.

Marginal investeringsnedgang i 2021

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, endte på 177,7 milliarder kroner i 2021. Målt i løpende priser er dette 0,9 prosent lavere enn i 2020. Nedgangen var drevet av markant lavere investeringer innen feltutbygging, mens alle de andre investeringsområdene hadde høyere investeringer i 2021 og bidro dermed til å dempe fallet.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2021/2020. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter¹. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Investeringene i feltutbygging utgjorde 62,4 milliarder kroner. Dette er hele 18 prosent lavere enn i 2020. Nedgangen kommer hovedsakelig av at de største feltene under utbygging på norsk sokkel hadde lavere investeringsaktivitet i 2021 enn i året før, samt at flere utbygginger ble ferdigstilt og at investeringene fra disse dermed ble faset ut. Investeringer fra nye utbygginger var langt i fra store nok til å veie opp for denne nedgangen.

Investeringene i felt i drift endte på 75,3 milliarder, 5 prosent høyere enn året før. I løpende verdi er dette de høyeste driftsinvesteringene siden 2015. Den høye aktiviteten i felt i drift kan ha sammenheng med høye produktpriser og gunstige skatteregler.

Høy aktivitet innen feltevaluering og konseptstudier i 2021

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier endte på 27,3 milliarder kroner i 2021, som er hele 27 prosent mer enn året før. Underkategoriene feltevaluering og konseptstudier sto for 67 prosent av denne veksten. Disse økte med henholdsvis 84 og 365 prosent i 2021. Den kraftige aktivitetsøkningen på disse kostnadsartene har direkte sammenheng med den store opphopningen av nye utbyggingsprosjekter som ventes å komme innen utgangen av inneværende år, en opphopning som hovedsakelig er generert av oljeskattepakken. Disse kostnadsartene omfatter planleggingsaktivitet for nye utbygginger, altså aktivitet knyttet til å modne fram funn for utbygging og drift.

Det ble brukt 13,5 milliarder kroner på leteboring i 2021, dette er 14 prosent mer enn i 2020. Det ble ifølge Oljedirektoratet påbegynt 40 letebrønner i 2021, 9 flere enn året før. Av fjorårets brønner var 31 undersøkelsesbrønner og 9 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 20 nye funn, som resulterte i en ressurstilvekst på 510 millioner fat oljeekvivalenter, dette er den høyeste resurstilveksten siden 2014.

Investeringene i nedstengning og fjerning beløp seg til 7,8 milliarder kroner i 2021. Dette er 13 prosent mer enn investeringene i denne kategorien i 2020. Disse tallene gjenspeiler at det har foregått petroleumsvirksomhet lenge på Norsk sokkel. Flere felt stenges ned og gammel infrastruktur fjernes. I tillegg blir flere brønner stengt ned og permanent plugget.

Det ble investert for 4,9 milliarder kroner innen både landvirksomhet og rørtransport i 2021. Det er nær dobbelt så mye som i 2020. Det har vært spesielt høy investeringsaktivitet på enkelte landanlegg i 2021.

Høyere investeringsaktivitet i 4. kvartal

Investeringene i 4. kvartal endte på 46,5 milliarder kroner. Dette er 9 prosent lavere enn det som ble anslått i 4. kvartal, men er 4,1 prosent mer enn de påløpte investeringene i 3. kvartal, ujustert. Den sesongjusterte økningen fra 3. til 4. kvartal er mindre, 0,9 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å ligge noe høyere i 4. kvartal enn i 3. kvartal. Oppgangen fra 3. til 4. kvartal kom hovedsakelig innenfor feltutbygging, mens det var lavere aktivitet innenfor felt i drift i 4. kvartal.