Investeringene i 2024 anslås nå til å bli 207 milliarder kroner, som er hele 13,7 prosent mer enn anslått i forrige måling i mai. Oppjusteringene for både 2023 og 2024 drives i stor grad av høyere anslag innenfor kategoriene felt i drift og feltutbygging og har hovedsakelig sammenheng med at investeringer som i tidligere målinger er blitt planlagt utført senere nå er blitt fremskyndet til i år og 2024. Dette gjelder både bygging av infrastruktur til nye felt og produksjonsboring. Det meldes at periodiseringen av investeringene mellom de ulike årene fortsatt er usikker og at det kan komme forskyvninger i senere målinger. En annen årsak til anslagsøkningen er at en svekket norsk krone forsterker den allerede høye veksten i investeringsprisene, dette bidrar til å øke investeringene målt i løpende priser.

Investeringsanslaget for 2023 indikerer en vekst i løpende verdi på 23 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2022, gitt for et år siden, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Den sterke veksten som indikeres har sin bakgrunn i at det i desember i fjor startet opp svært mange nye feltutbygginger. Disse hadde nesten ikke utførte kostnader i fjor, men vil ha betydelige investeringer i år.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 3. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Anslagshopp for 2024

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i det oppdaterte anslaget for 2024 oppgitt til om lag 207 milliarder kroner. Dette er 13,7 prosent mer enn i anslaget for 2024 gitt i forrige måling. Anslaget er videre hele 53 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 3. kvartal i fjor.  

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Nesten hele den indikerte veksten drives av at anslaget for feltutbygging er mer enn dobbelt så høyt som tilsvarende anslag for 2023, gitt i august i fjor. Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. I Stortingets skattetiltakspakke, som ble vedtatt i juni i 2020 for å avhjelpe næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet tidlig i koronapandemien, ble det gitt gunstig beskatning på alle utbygginger det ble levert PUD på før utgangen av fjoråret. Det er bakgrunnen for at det ble levert svært mange PUD-er i fjor, de fleste av dem helt mot slutten av året. Den sterke veksten som indikeres for 2024 kommer i stor grad som følge av at disse PUD- ene ikke var med i tellingen for et år siden, men er med i tellingen nå. Som figur 2 over viser har anslaget for 2023 økt mye siden anslaget gitt for et år siden. Siden det ventes å bli levert få nye prosjekter de neste par årene er det lite trolig at anslagene for 2024 skal øke i samme grad som anslagene for 2023 har gjort det siste året. Derfor blir den indikerte veksten som anslås nå for 2024 kunstig høy, og bør tolkes med forsiktighet.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2024/2023¹. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Anslagene for felt i drift og letevirksomhet er begge høyere enn tilsvarende anslag for 2023. Det indikeres også en kraftig oppgang for kategoriene rørtransport og nedstengning og fjerning til neste år, men siden disse kategoriene i utgangspunktet har lave investeringsnivåer bidrar de bare i beskjeden grad til økningen som anslås for investeringene totalt. Det er bare anslaget for landvirksomhet som har lavere anslag for 2024 og som derfor bidrar til å trekke totalanslaget marginalt ned.

Oppjustert anslag for 2023

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 blir nå oppgitt til 213 milliarder kroner, som er om lag 15 milliarder kroner mer enn i forrige undersøkelse. Det er hovedsakelig innen felt i drift, feltutbygging samt leting og konseptstudier økningen kommer. De resterende kategoriene er om lag uendret fra forrige måling.

Det har ikke kommet til nye prosjekter, så økningen kommer på allerede eksisterende felt. Flere felt melder om en mer fortung investeringsprofil enn tidligere rapportert, slik at noen investeringer tidligere planlagt utført i 2024 nå er fremskyndet til i år. Noe av økningen i anslaget har også sammenheng med at prisene på mange investeringsvarer har steget. Den norske kronens svekkelse i år mot dollar har forsterket denne prisveksten målt i norske kroner, som igjen har bidratt til stigende investeringskostnader.

Anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 er nå 23 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i 3. kvartal i fjor. Forrige måling ga indikasjoner på en vekst på 18 prosent i år.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2023/2022¹. Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Som figur 4 over viser er det feltutbygging som også driver oppgangen som indikeres for 2023. Felt i drift og rørtransport bidrar også litt til høyere investeringer, mens leting, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning bidrar til å dempe veksten i 2023.

Investeringsvekst i 2. kvartal

Investeringene i 2. kvartal endte på 51,2 milliarder kroner. Dette er 0,5 prosent mer enn det som ble anslått i 2. kvartal, og 13 prosent høyere enn de påløpte investeringene i 1. kvartal, ujustert. Den sesongjusterte veksten fra 1. til 2. kvartal endte på 2,7 prosent. Bakgrunnen for at den sesongjusterte investeringsveksten er klart lavere enn den ujusterte veksten er at investeringene pleier å være høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal. Oppgangen i 2. kvartal kom hovedsakelig innenfor felt i drift, rørtransport og nedstengning og fjerning. Utførte investeringer i 2. kvartal var 17 prosent høyere enn i samme kvartalet året før.

Årsanslaget for 2023 forutsetter sterk vekst i 2. halvår

Investeringene i 1. halvår i år er 15 prosent høyere enn utførte investeringer i 1. halvår i 2022. På bakgrunn av dette er man ikke helt i rute i forhold til at nåværende anslag for 2023 indikerer en vekst på 23 prosent. Med utførte investeringer på 96,6 milliarder kroner i 1. halvår forutsettes det investeringer på 116,6 milliarder kroner i 2. halvår, for at det nåværende anslaget for 2023 skal realiseres. Det vil i så fall representere en økning på om lag 21 prosent fra 1. til 2. halvår. Tall fra de siste 20 årene viser at investeringene i gjennomsnitt har vært om lag 10 prosent høyere i 2. halvår enn i 1. halvår.

På den annen side, er det særtrekk med anslagene i år som støtter opp under realismen i investeringsplanene. Mye av økningen i investeringer som ligger inne i 2. halvår er knyttet til de mange, nye utbyggingene som startet opp på slutten av fjoråret, og denne opptrappingen av utbyggingsinvesteringer er i tråd med utviklingen i investeringene i tidligere utbygginger. Det spesielle nå er at det er så mange utbygginger som startet opp på omtrent samme tidspunkt slik at mange utbyggingsprosjekter får relativ lik opptrapping på omtrent samme tid. Resultatet blir at også de akkumulert investeringene kan komme til å øke kraftig. Utbyggingsplaner der prosjektet er kommet i gang er også en type investeringsplaner som har stor sannsynlighet for å bli realisert siden all produksjon er avhengig av ferdigstillelse av utbyggingen, samt det faktum at allerede utførte investeringer da vil være rene tap. På andre aktiviteter, som leting og oppgradering/vedlikehold på felt i drift, kan man derimot velge å kansellere eller utsette uten at produksjon stopper opp, derfor er investeringsplaner på slike prosjekter ikke like pålitelige som anslag på feltutbygginger. På denne bakgrunn er det grunn til å tro at investeringsplanene for 2. halvår i stor grad er realistiske, og at det dermed er sannsynlig at man får høyere relativ vekst enn normalt fra 1. til 2. halvår i år.