Investeringsområdet feltutbygging står for nesten hele oppgangen i anslaget. Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Det ble levert PUD på hele 16 prosjekter sent i november og i desember. Disse er derfor nå kommet med i undersøkelsen. Investeringsanslaget for 2023 indikerer nå en vekst på 18 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2022, gitt for et år siden, viser statistikken over statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Veksten som indikeres for 2023 bør tolkes med forsiktighet, siden det forventes å komme svært få nye utbyggingsprosjekter utover de som nå ligger inne i tellingen og som vil ha påløpte investeringer i år. Det er derfor grunn til å tro at anslagsutviklingen for 2023 i de neste målingene vil være langt flatere enn tilfelle var for anslagsutviklingen for i fjor (se figur 2 under). Slik sett kan det være mer hensiktsmessig i dette spesielle tilfelle å sammenlikne nåværende 2023-anslag med de endelige investeringene i 2022. Med dette som utgangspunkt blir den indikerte løpende veksten i år på 6,3 prosent.

De utførte investeringene i 2022 endte på 176,8 milliarder kroner. I løpende verdi utgjør dette en nedgang på 0,5 prosent sammenliknet med de utførte investeringene i 2021. Investeringene i 2022 ble 0,9 prosent høyere enn anslått i november i forrige undersøkelse.

Figur 1. Utførte investeringer i utvinning og rørtransport

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Høye førstegangsanslag for 2024

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangsanslaget for 2024 oppgitt til 178,5 milliarder kroner. Dette er hele 36 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 1. kvartal i fjor.  

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Nesten hele den indikerte veksten drives av at anslaget for feltutbygging er mer enn dobbelt så høyt som tilsvarende anslag for 2023, gitt for et år siden. Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. I Stortingets skattetiltakspakke, som ble vedtatt i juni i 2020 for å avhjelpe næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet tidlig i koronapandemien, gis det gunstig beskatning for alle utbygginger det leveres PUD på før utgangen av fjoråret. Det er bakgrunnen for at det ble levert svært mange PUD-er i fjor, de fleste av dem helt mot slutten av året. Det langt høyere førstegangsanslaget for 2024 nå enn i tilsvarende anslag for 2023 for et år siden kommer i stor grad som følge av at disse PUD- ene ikke var med i tellingen for et år siden, men er med i tellingen nå. Som figur 2 over viser har anslaget for 2023 økt mye siden førstegangsanslaget gitt for et år siden. Siden det ventes å bli levert få nye prosjekter de neste par årene er det lite trolig at anslagene for 2024 skal øke i samme grad som anslagene for 2023 har gjort det siste året. Derfor bør den indikerte veksten som anslås nå for 2024 tolkes med forsiktighet.

Førstegangsanslagene for felt i drift og letevirksomhet er begge bare marginalt høyere enn tilsvarende anslag for 2023. Anslagene indikerer også en kraftig oppgang for kategoriene rørtransport og nedstengning og fjerning til neste år, men siden disse kategoriene i utgangspunktet har lave investeringsnivåer bidrar de bare i beskjeden grad til økningen som anslås for investeringene totalt. Det er bare anslaget for landvirksomhet som har lavere anslag for 2024 og som derfor bidrar til å trekke totalanslaget noe ned.

Kraftig hopp i anslaget for 2023

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 blir nå oppgitt til 187,8 milliarder kroner, som er 38 milliarder kroner mer enn i forrige undersøkelse. Økningen kommer i all hovedsak som følge av de mange nye utbyggingsprosjektene som har kommet til siden forrige måling. I tillegg har anslagene økt på en del av feltutbyggingene som allerede var inkludert i forrige telling. Anslagene for de andre investeringsområder har også økt noe, bortsett fra rørtransport, som er uendret, og landvirksomhet, som har falt fra forrige måling.

Den kraftige oppjusteringen i anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass gjør at det nå indikeres en vekst på 18 prosent i 2023. Som figur 2 over viser har anslagene for 2022 det siste året økt mye, ikke minst som følge av at det er kommet til mange utbygginger gjennom fjoråret. Som nevnt over er det ikke ventet å komme til mange nye utbygginger det neste året, derfor er det trolig at den videre anslagsutviklingen for 2023 blir flatere enn den tilvarende anslagsutviklingen for 2022, noe som i så fall vil gi en lavere investeringsvekst i 2023 enn det som indikeres nå.

Som figur 3 viser er det feltutbygging som driver oppgangen som indikeres for 2023. De andre kategoriene har samlet sett et negativt bidrag. Felt i drift, landvirksomhet og rørtransport bidrar også litt til høyere investeringer mens leting samt nedstengning og fjerning bidrar til å dempe veksten i 2023.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2023/2022. Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år.¹ Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Marginal investeringsnedgang i 2022

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, endte på 176,8 milliarder kroner i 2022. Dette er 0,9 prosent høyere enn det som ble anslått i november i fjor. Det er første gang siden 2005 at utførte investeringer har endt høyere enn sistegangsanslaget gitt i november i statistikkåret. Det er spesielt høyere investeringer enn anslått innenfor feltutbygging som bidrar til dette. Utførte investeringer i 4. kvartal på de 16 nye prosjektene kom som et rent tillegg, siden det ikke forelå anslag på disse i forrige måling. I tillegg har flere av de allerede pågående utbyggingene hatt høyere investeringer i 4. kvartal enn det som ble anslått i november. Utførte investeringer endte også høyere enn anslått i november for kategoriene felt i drift og rørtransport, mens de resterende kategoriene hadde lavere investeringer enn anslått.

Målt i løpende priser er de endelige investeringene i 2022 0,5 prosent lavere enn i 2021. Nedgangen var drevet av lavere investeringer innen nedstengning og fjerning og noe lavere investeringer innen feltutbygging og felt i drift, mens de resterende investeringskategoriene hadde høyere investeringer i 2022 og bidro dermed til å dempe fallet.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2022/2021. Investeringsanslag registrert 1. kvartal året etter¹. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Investeringene i felt i drift samlet, utgjorde 75 milliarder kroner i 2022. Dette er 0,4 prosent lavere enn i 2021. Selv om utviklingen i investeringene til felt i drift samlet var stabil fra 2021 til 2022 var det større endringer i underkategoriene. Mens underkategoriene varer og tjenester samlet økte med 22 prosent falt investeringene i produksjonsboring med 10 prosent i 2022. Disse ulike utviklingstrekkene kan ha sammenheng med den tidligere omtalte oljeskattepakken. Den ble utformet slik at alle typer investeringer, bortsett fra nedstengning og fjerning, utført i 2020 og 2021 ble omfattet av de gunstige skattereglene. I tillegg skulle investeringer i alle nye og endrede PUD- er levert før utgangen av 2022 bli skattemessig begunstiget. Spesielt gunstige skatteregler i 2021 bidro til høye driftsinvesteringene dette året. Spesielt høy var aktiviteten innen produksjonsboring, som er en aktivitet som krever kortere planleggingstid enn andre typer aktivitet som øker framtidig produksjonskapasitet. Nedgangen i investeringer i produksjonsboring i 2022 kan ses i sammenheng med at de gunstige skattereglene ble faset ut for store deler av denne aktiviteten dette året. Den kraftige oppgangen for varer og tjenester innen felt i drift kan han sammenheng med at en del av denne aktiviteten omfattes av mindre utbygginger innenfor eksisterende felt som det er levert PUD på eller der eksisterende PUD er blitt endret, slik at gunstige skattereglene likevel gjelder, også i 2022.

Rekordhøy aktivitet innen konseptstudier i 2022

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier endte på 28,4 milliarder kroner i 2022, som er 4 prosent mer enn året før. Underkategorien konseptstudier hadde investeringer på hele 6,3 milliarder kroner, som representerer en vekst på hele 185 prosent fra 2021, som også var et år med uvanlig høy investeringsaktivitet i denne kategorien. Underkategorien feltevaluering hadde derimot 76 prosent lavere investeringer i 2022 enn i året før. De kraftige aktivitetsendringene med motsatt fortegn på disse kostnadsartene har direkte sammenheng med den store opphopningen av nye utbyggingsprosjekter som det ble levert PUD på sent i 2022. Disse kostnadsartene omfatter planleggingsaktivitet for nye utbygginger, altså aktivitet knyttet til å modne fram funn for utbygging og drift. Feltevaluering omfatter evaluering og planleggingsaktivitet i den første fasen etter at et funn er gjort mens konseptstudier omfatter den senere planleggingsaktiviteten knyttet til selve utbyggingskonseptet. Dette forklarer hvorfor det var en klar nedgang i feltevaluering og på samme tid en sterk oppgang i konseptstudier i 2022.

Det ble brukt 14,5 milliarder kroner på leteboring i 2022, dette er 7,7 prosent mer enn i 2021. Det ble ifølge Oljedirektoratet påbegynt 34 letebrønner i 2022, 6 færre enn året før, noe som kan tyde på høyere riggrater. Av fjorårets brønner var 29 undersøkelsesbrønner og 5 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 11 nye funn, som resulterte i nyoppdagede ressurser på om lag 280 millioner fat oljeekvivalenter.

Klart høyere investeringsaktivitet i 4. kvartal

Investeringene i 4. kvartal endte på 48,8 milliarder kroner. Dette er 3,3 prosent høyere enn det som ble anslått i 4. kvartal, og er 12 prosent mer enn de påløpte investeringene i 3. kvartal, ujustert. Den sesongjusterte økningen fra 3. til 4. kvartal er noe mindre, 8,1 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å ligge høyere i 4. kvartal enn i 3. kvartal. Oppgangen fra 3. til 4. kvartal kom hovedsakelig innenfor feltutbygging, mens det var lavere aktivitet innenfor leting og nedstengning og fjerning i 4. kvartal.