Endelige tall for 2022 viser at  samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 238,2 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette gir en liten investeringsoppgang på 0,5 prosent sammenlignet med de utførte investeringene i 2021. Investeringer i industrien hadde en kraftig vekst på 28,1 prosent. Kraftforsyningen derimot, hadde en kraftig nedgang på hele 18,7 prosent. Utvinning og rørtransport hadde en liten nedgang på 0,5 prosent.

Figur 1. Utførte investeringer. Millioner løpende kroner

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2023 indikerer nå en kraftig oppgang på hele 19,0 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2022. Oppgangen i 2023 drives særlig av at det anslås en betydelig oppgang innenfor olje- og gassvirksomhet. Industriinvesteringene og investeringer i kraftforsyning bidrar også til oppgangen, med en økning på henholdsvis 31,7 og 14,4 prosent. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel.

I følge Tall som er korrigert for kalendereffekter og sesongmessig variasjon. En slik justering gir et mer korrekt bilde av den underliggende utviklingen i tidsserien, og gjør det enklere å sammenligne resultater for påfølgende kvartaler. tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 3.kvartal til 4.kvartal 2022:

  • Olje og gass: 8,1 %
  • Industri: 0,7%
  • Kraftforsyning: 19,3 %

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Indeks. Sesongjusterte tall. 2005=100

Investeringsoppgang i industrien i 2022

Utførte investeringer i industrien ble 35,2 milliarder kroner i 2022 - målt i løpende verdi. Dette utgjør en oppgang på hele 28,1 prosent sammenlignet med 2021. Store investeringsprosjekter innen dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt metallindustrien står bak mye av oppgangen. I tillegg var det en betydelig oppgang i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro til oppgangen for industrien samlet sett. Gummi, plast og mineralsk industri bidro i motsatt retning, med nedgang investeringene fra 2021 til 2022.

Figur 3. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Figur 4. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2022/2021¹. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter.

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Kraftig vekst i industriinvesteringer i 2023

De siste anslagene for industriinvesteringene i 2023 indikerer en kraftig oppgang på 31,7 prosent sammenlignet med anslag for 2022 gitt på samme tid i fjor. Store investeringsprosjekter blant annen i metallindustri og gummi, plast og mineralsk industri bidrar sterk til oppgangen i industrien. Investeringsoppgang for dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt næringsmiddelindustri bidrar også til den samlede oppgangen for industrien.

Flere av investeringsprosjektene som bidrar til veksten i industriinvesteringene i 2023 henger sammen med omstillingsprosesser mot lavere utslipp og energieffektivisering. Enkelte av prosjektene får omfattende støtte gjennom statlige ordninger. Investeringstilskudd fra det offentlige til slike prosjekter er inkludert i de samlede investeringene.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2023/2022¹. Investeringsanslag registrert 1. kvartal året før. Prosentvis endringsrate

¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Kraftinvesteringer fra nedgang i 2022 til oppgang i 2023

Målt i løpende verdi endte utførte investeringer i kraftforsyning på 24,2 milliarder kroner i 2022. Dette gir et fall på hele 18,7 prosent sammenlignet med 2021. Nedgangen skyldes et kraftig fall på 47 prosent innenfor investeringer i produksjon av elektrisitet. Investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet økte med 4,0 prosent og bidro dermed til å dempe fallet innenfor kraftforsyning samlet sett. Nedgangen i produksjonsleddet kan knyttes til svært høye investeringer i vindkraft i starten av 2021 og at investeringer i vindkraft var betydelig lavere i 2022. Investeringene innenfor fjernvarme og annen kraftforsyning økte med 26 prosent i 2022.

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2023 antyder en investeringsoppgang på 14 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2022 gitt i februar i fjor. Oppgangen kommer særlig innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet der det anslås en investeringsvekst på 19 prosent i år. Fjernvarme og annen kraftforsyning bidrar også positiv til oppgangen i år med en vekst på hele 60 prosent. Dette skyldes nye prosjekter knyttet til det grønne skiftet.

For produksjon av elektrisitet er det imidlertid ventet en ytterligere nedgang i investeringene. Fallet for produksjonsleddet er nå anslått til 9 prosent i 2023 sammenlignet med tilsvarende anslag for 2022. Dette kan endre seg i løpet av 2023 hvis det kommer til nye prosjekter.

Figur 6. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Nedgang for bergverksdrift både i 2022 og 2023

Målt i løpende verdi endte samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2022 på 1,9 milliarder kroner. Dette er en nedgang på om 8,6 prosent sammenlignet med året før. Det nyeste anslaget for 2023 indikerer også en videre nedgang i investeringene på 25 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2022, gitt i februar i fjor.

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.