Investeringsanslaget gitt av oljeselskapene for 2023 er 1,4 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Videre er 2023-anslaget hele 23,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i 4. kvartal 2022. Den sterke veksten som indikeres har sin bakgrunn i at det i desember i fjor startet opp svært mange nye feltutbygginger. Disse hadde nesten ikke utførte kostnader i fjor, men har betydelige investeringer i år. Det er imidlertid verdt å nevne at investeringstallene som samles inn i denne statistikken er i løpende verdi. Ifølge SSBs nasjonalregnskap er årsveksten i investeringsprisene i årets første åtte måneder på 10,3 prosent. Investeringsveksten målt i faste priser vil derfor bli klart lavere enn veksten i løpende priser som indikeres i denne målingen.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 4. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Økt anslag indikerer investeringsvekst i 2024

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i anslaget for 2024 oppgitt til om lag 232 milliarder kroner. Dette er 12,2 prosent mer enn i anslaget for 2024 gitt i forrige måling. Økningen drives av høyere tall for feltutbygging, men anslagene øker også for alle de andre hovedkategoriene, bortsett fra for rørtransport.  Det høyere anslaget innen feltutbygging har hovedsakelig sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på noen utbyggingsprosjekter enn operatørene tidligere har anslått. Dette er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt. I tillegg er det blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt til myndighetene, som derfor nå er kommet med i tellingen.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner

Anslaget for 2024 er videre hele 55 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 4. kvartal 2022. Nesten hele den indikerte veksten drives av at anslaget for feltutbygging er mer enn dobbelt så høyt som tilsvarende anslag for 2023, gitt i november i fjor. I Stortingets skattetiltakspakke, som ble vedtatt i juni i 2020 for å avhjelpe næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet tidlig i koronapandemien, ble det gitt gunstig beskatning på alle utbygginger det ble levert PUD på før utgangen av 2022. Derfor ble det levert svært mange PUD-er i fjor, de fleste av dem helt mot slutten av året. Den sterke veksten som indikeres for 2024 kommer i betydelig grad som følge av at disse PUD- ene ikke var med i tellingen for et år siden, men er med i tellingen nå. Som figur 2 over viser har anslaget for 2023 økt mye siden anslaget gitt for et år siden. Siden det ventes å bli levert få nye prosjekter det neste året er det lite trolig at anslagene for 2024 skal øke i samme grad som anslagene for 2023 har gjort det siste året. Derfor blir den indikerte veksten som anslås nå for 2024 kunstig høy, og bør tolkes med forsiktighet.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2024/2023. Investeringsanslag registrert 4. kvartal året før. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Anslagene for felt i drift og letevirksomhet er begge høyere enn tilsvarende anslag for 2023. Det indikeres også en kraftig oppgang for kategoriene rørtransport og nedstengning og fjerning til neste år, men siden disse kategoriene i utgangspunktet har lave investeringsnivåer bidrar de i mindre grad til økningen som anslås for investeringene totalt. Det er bare anslaget for landvirksomhet som har lavere anslag for 2024 og som derfor bidrar til å trekke totalanslaget marginalt ned.

Klar investeringsvekst i 2023

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 blir nå oppgitt til 216 milliarder kroner, som er om lag 3,1 milliarder kroner mer enn i forrige undersøkelse. Det er hovedsakelig feltutbygging og leting og konseptstudier som har blitt oppjustert.

Anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2023 indikerer en nominell vekst på 23,4 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2022, gitt i 4. kvartal i fjor. Dette er den samme veksttakt som ble oppgitt i forrige måling.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2023/2022¹. Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år. Prosent

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Som figur 4 over viser er det feltutbygging som også driver oppgangen som indikeres for 2023. Felt i drift og rørtransport bidrar også til høyere investeringer, mens leting, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning bidrar til å dempe veksten i 2023.

Klar sesongjustert vekst i 3. kvartal

Utførte, ujusterte investeringer økte fra 2. kvartal til 3. kvartal med 10,2 prosent til 56,4 milliarder kroner. Den sesongjusterte veksten fra 2. til 3. kvartal var på 11,5 prosent. De utførte investeringene i 3. kvartal endte 1,4 prosent lavere enn i anslaget gitt for 3. kvartal i forrige undersøkelse.

De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 153 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2023 forutsetter investeringer på 63,3 milliarder kroner i 4. kvartal som innebærer en investeringsvekst på 12,2 prosent fra 3. til 4. kvartal. Historiske tall viser at det normalt pleier å være høyest investeringer i 4. kvartal. De siste 5 årene har gjennomsnittlig investeringsvekst fra 3. til 4. kvartal vært på 8,7 prosent, mens tilsvarende vekst i 4. kvartal i fjor var på 11,8 prosent. Nåværende årsanslag forutsetter derfor høyere vekst fra 3. til 4. kvartal enn normalt.

Årsanslaget gitt i november i investeringsåret har i gjennomsnitt vært 2,5 prosent høyere enn de endelige investeringene de siste 21 årene, og i bare to av disse årene har endelige investeringer i 4. kvartal vært høyere enn anslått i 4. kvartal. Alt i alt gir dette grunn til å tro at noen av investeringene planlagt for 4. kvartal blir forskjøvet til neste år.